QUOTA D'ASSESSORAMENT INTEGRAL FISCAL PER A EMPRESES I AUTÒNOMS

QUOTA D'ASSESSORAMENT INTEGRAL FISCAL PER A EMPRESES I AUTÒNOMS

Servei dirigit a: Empreses i Autònoms - Institucions


Aquest servei permet a empreses i autònoms obtenir tant l'assessorament com la gestió fiscal perquè vostè se centri en l'evolució i creixement del seu negoci.

El mètode d'assessorament integral fiscal que proposa Cánovas, consisteix en l'assignació d'un professional expert fiscal amb dilatada experiència que actuarà com a interlocutor únic amb el suport de més de 50 professionals que integrem una organització basada en l'especialització i la interacció de coneixements sota els criteris de serietat, el gust per la feina ben feta, la transparència i el desig de satisfer les necessitats de tots els nostres clients.

Aquest mètode ens proporciona un profund coneixement del seu negoci, un eficient flux de treball entre vostè i Cánovas, un alt nivell de confiança entre client i assessor derivant tot això en un alt grau de satisfacció amb el servei rebut.

Incorpora tant l'assessorament com la gestió fiscal

És una servei integral d'assessorament fiscal mitjançant una única quota personalitzada i en la mesura de les seves necessitats

L'assessor assignat coneixerà amb profunditat el seu negoci


Aquest servei inclou o pot incloure les següents opcions:

 • Assessorament fiscal i / o comptable que afecti la corrent i habitual funcionament del seu negoci.
 • Rebre informació puntual sobre noves disposicions i normes tributàries que puguin afectar o interessar.
 • Realització i seguiment de la comptabilitat.
 • La presentació telemàtica dels llibres oficials de comptabilitat en el Registre o organisme competent.
 • La confecció dels Comptes Anuals. Els Comptes Anuals comprenen: el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria.
 • La confecció, si escau, de l'Informe de Gestió.
 • La redacció de l'acta d'aprovació dels Comptes Anuals.
 • La presentació i el dipòsit dels Comptes Anuals i de l'Informe de Gestió, en el Registre Mercantil.
 • La confecció i la presentació de totes les declaracions tributàries de caràcter periòdic. A nivell informatiu, les més habituals són:
  • IVA, RETENCIONS IRPF, RETENCIONS LLOGUER, RETENCIONS CAPITAL MOBILIARI, ETC,
  • Impost sobre Societats: pagaments a compte i liquidació de l'impost.
  • Declaracions intracomunitàries.
  • Devolució mensual d'iva (Modelo 340).
  • Declaració de clients i proveïdors (Model 347).
  • Altres models de caràcter periòdic (gasos fluorats, impost sobre l'electricitat, ...)

Li personalitzem la quota Integral en funció de les necessitats del seu negoci.


Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net, al telf. 972 20 26 00 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.