A qui posarà al punt de mira hisenda aquest any 2023

08/03/2023

Qui i què revisarà prioritàriament Hisenda en el 2023?

 L'Agència Tributària posarà el focus a detectar l’economia submergida, especialment en el sector de la rehabilitació i les reformes d'immobles, així com per a la identificació de programari d'ocultació de vendes i es reforçarà el control sobre cobraments virtuals a través d'entitats o aplicacions radicades a l'estranger, les falses residències, així com la recerca sobre criptomonedes, entre d’altres.

 El Ministeri d'Hisenda ha publicat  les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023.

 


Actuacions específiques i sectors de revisió prioritària

L'AEAT preveu intensificar el control i dur a terme les següents actuacions específiques:

 • S'intensificarà el control sobre les activitats de rehabilitació i reformes d'habitatge.
 • Control de residents a Espanya que rebaixen artificialment la seva factura fiscal en declarar per l'impost sobre la renda dels no residents. També es focalitzarà la comprovació en aquestes persones no nacionals que trien residir a Espanya, però que no tributen per la seva renda mundial, "sinó que ho continuen fent, incorrectament, a través de l'impost sobre la renda de no residents únicament per la renda obtinguda o generada a Espanya".
 • Es recuperarà la presència al carrer dels inspectors del ministeri.
 • Recerca directa sobre contribuents d'alta capacitat econòmica "per a la detecció i regularització dels comportaments irregulars en què incorrin".
 • Control sobre les pràctiques empresarials que busquen beneficiar-se de deduccions i altres incentius fiscals de manera indeguda. És una pràctica que duen a terme les entitats sense activitat, que el principal motiu de la seva existència és l'aprofitament indegut d'aquests beneficis fiscals.
 • Control de les societats anònimes cotitzades d'inversió immobiliària (SOCIMI), controlant el compliment dels requisits d'inversió i de repartiment de dividends previstos normativament.

Principals mesures previstes

 • S'establirà un nou criteri per a la imposició de sancions tributàries, que tindrà en compte l'historial de compliment i incompliment del contribuent.
 • En la campanya de l'IRPF de 2022 es farà una campanya específica d'avisosdurant el període de presentació, dirigida a aquells ciutadans que tenen més probabilitat de no presentar l'autoliquidació quan hi estan obligats.
 • En l'impost sobre societats s'espera dur a terme una càrrega de dades automàtica dels crèdits pendents d'exercicis anteriorsen la declaració de l'exercici, en funció del declarat o calculat en exercicis anteriors, i es mostrarà en dades fiscals la informació sobre els ajustos comptables realitzats l'exercici anterior.
 • S'intentarà avançar les devolucionsde les declaracions de l'impost sobre societats a petites i mitjanes empreses.
 • Es treballarà en la depuració del cens d'entitats no mercantilsa fi de donar de baixa, aquelles entitats que no compleixin els requisits per a estar donades d'alta.
 • Es dedicaran esforços a la implementació i explotació d'eines per a la utilització massiva de la nova informació sobre immobles i societatsprocedent del Consell General del Notariat (Índex Únic Notarial) de què en disposa l'AEAT.
 • Es mantindrà la presència en aquells sectors i models de negoci en els quals s'apreciï un alt risc d'existència d'economia submergida, amb especial atenció a l'ús intensiu d'efectiu o a l'ús de mètodes electrònics de pagament radicats a l'estrangeri no subjectes, de fet, o de dret, a les obligacions de subministrament d'informació.
 • Es programaran actuacions dirigides a evitar l'ús abusiu de la personalitat jurídicaamb la principal finalitat de canalitzar rendes, o desviar indegudament despeses personals de persones físiques, de manera que es redueixin improcedentment els tipus impositius aplicables.
 • Se seguirà amb la comprovació d'aquelles entitats que han estat creades instrumentalment amb l'única fi d'emetre factures irregulars per a ser deduïdes per societats operatives.
 • Es comprovarà la correcta imputació de rendes als seus socis per part de comunitats de béns o altres entitats en règim d'atribució de rendesque desenvolupin activitats econòmiques, així com la realitat dels rendiments declarats per aquestes.
 • Es controlarà la falsa afectació a l'activitat econòmica de béns de luxe o de serveis relacionats amb el sector del luxeper part de persones jurídiques l'activitat de les quals no es trobi vinculada amb l'aprofitament o arrendament d'aquests béns.
 • Es continuarà la verificació per part de l'AEAT de l'adequat compliment de l'obligació dels subjectes passius acollits al sistema SII.
 • Es continuarà potenciant el control sobre les trames de frau a l'IVA intracomunitarique operen en el sector de vehicles.
 • S'impulsarà el control de les societats anònimes cotitzades d'inversió immobiliària(SOCIMI).
 • Es reforçaran els plans destinats a potenciar la presència al carrer del personal d'inspecció, principalment dedicats al sector de la construcció immobiliària, especialment pel que fa a la rehabilitació i reformes.
 • Es promourà que els sistemes informàtics que suportin processos de facturació tinguin la capacitat de remetre registres de facturacióa l'AEAT d'una forma mecànica i automatitzada.
 • S'elevarà el nombre de visites als establiments on es troben mercaderies subjectes a vigilància duaneraper verificar el correcte ús de les autoritzacions corresponents.

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa. Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.