A qui posarà al punt de mira hisenda aquest any 2024

10/04/2024

Qui i què revisarà prioritàriament Hisenda en el 2024? 

L'Agència Tributària posarà el focus sobre operadors estrangers que venguin a través de plataformes de comerç electrònic, i en l'àmbit de la fiscalitat internacional, enguany es donarà un impuls a la figura de les inspeccions conjuntes (‘joint audits’) i continuarà sent destacat el control de preus de transferència (intragrup) a partir d'un sistema automatitzat i integral d'anàlisi de riscos entre altres.

 El Ministeri d'Hisenda ha publicat  les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2024.


Actuacions específiques i sectors de revisió prioritària

L'AEAT preveu intensificar el control i dur a terme les següents actuacions específiques:

  • Control sobre operadors estrangers que venguin a través de plataformes de comerç electrònic.
  • Controls sobre els denominats 'neobancs', entitats de pagament electrònic i altres sistemes de pagament virtual que habitualment estan registrades correctament a la UE, però que poden realitzar serveis financers digitals a Espanya, sense tenir cap presència física i al marge de les obligacions de subministrament d'informació de pagaments per mitjà de targeta de dèbit i crèdit, la qual cosa podria implicar esquemes d'elusió o frau per part dels qui utilitzen els seus serveis de cobrament.
  • Campanya d'avisos per incidències en les declaracions de l'IRPF
  • Grans empreses i patrimonis
  • Valoració prèvia de la conducta del contribuent per a modular el règim sancionador
  • Increment de la captació d'informació per a mitigar el frau fiscal
  • Delinqüència organitzada
  • Anticipació del control recaptatori
  • Efectes de la sentència del Tribunal Constitucional de 19 de gener de 2024 (modificacions de l'impost sobre societats introduïdes pel Reial decret llei 3/2016)

 


Principals mesures previstes

  • Es farà un esforç addicional en la captació d'informació sobre l'execució d'instal·lacions energètiques en habitatges i centres industrials, a fi de garantir un millor control del sector i verificar l'adequat compliment de les seves obligacions tributàries.
  • Continuaran les labors d'investigació directa sobre contribuents d'alta capacitat econòmica.
  • Es dedicaran esforços a la implementació i explotació d'eines per a la utilització massiva de la nova informació sobre immobles i societats procedent del Consell General del Notariat(Índex únic notarial), amb vista a millorar les labors de selecció de riscos i de comprovació tributària.
  • Se seguirà amb la comprovació d'aquelles entitats que han estat creades instrumentalmentamb l'única fi d'emetre factures irregulars per a ser deduïdes per societats operatives.
  • Es prestarà especial atenció a la investigació de béns que apareixen ocults quant a la seva titularitat realdins de la informació relacionada amb les activitats pròpies de les fundacions.
  • Es prestarà especial atenció als moviments i esquemes societaris que tenen per objecte la conversió de rendes ordinàries en plusvàlues o participació en beneficisa fi de reduir el gravamen.
  • Es controlarà la falsa afectació a l'activitat econòmica de béns de luxe(habitatges o segones residències, aeronaus, embarcacions o automòbils d'alta gamma) o de serveis relacionats amb el sector del luxe per part de persones jurídiques l'activitat de les quals no es trobi vinculada amb l'aprofitament o arrendament d'aquests béns.
  • Les operacions clàssiques que envolten qualsevol societat de capital (constitució, augment i reducció de capital, dissolució i liquidació, separació de socis, etc.)seran objecte d'un seguiment particular a fi que no serveixin de cobertura per a dissimular les capacitats econòmiques dels seus propietaris en l'IRPF, o serveixin de refugi de rendes opaques.
  • L'AEAT mantindrà la presència en aquells sectors i models de negoci en els quals s'apreciï alt risc d'existència d'economia submergida, amb especial atenció a l'ús intensiu d'efectiu o a l'ús de mètodes electrònics de pagamentradicats a l'estranger que evitin les obligacions de subministrament d'informació. L'ús d'efectiu per sobre dels màxims admesos per la norma també serà objecte d'atenció.
  • Es faran actuacions de control dirigides a verificar que, després d'una sol·licitud de devolució de l'IVA per la construcció o adquisició de béns d'inversió, no es produeix un canvi d'afectació o destí del béque determini la improcedència de la deducció aplicada o que el bé d'inversió no hagi de ser objecte de regularització.
  • Es faran actuacions per corregir les situacions en les quals en l'adquisició o construcció de béns d'inversió s'interposen societatsamb l'únic propòsit d'aconseguir la plena deducció de les quotes suportades quan l'usuari efectiu dels béns no hauria tingut dret a la seva deducció plena.
  • Es faran actuacions de comprovació i investigació dirigides al control de l'abús en la utilització del tipus reduït d'IVA en les prestacions de serveisque comporten una aportació rellevant de subministraments per part de qui executa aquests serveis. La inspecció dels tributs incidirà en expedients en els quals existeixin bases imposables negatives, crèdits fiscals en base o quota pendents de compensar o d'aplicar.
  • S'intensificaran també els controls sobre la regularitat de les rendes obtingudes pels obligats tributaris no residents, així com sobre aquelles figures impositives que graven la tinença o la transmissió del patrimoni d'aquests, sigui aquesta última a títol onerós o lucratiu, i tot això sense perjudici de les funcions que corresponguin als òrgans que tenen atribuïdes les competències inspectores.
  • Es continuarà amb els plans sectorials de visites, dirigits a activitats empresarials i professionals, sectorials o temàtiques, amb un fort contingut de revisió censal i formal, que posarà l'èmfasi en el control de les TPV i altres programes informàtics que serveixin per a la facturació al públic.
  • S'intensificaran els controls sobre aquelles empreses que utilitzin mitjans de cobrament que es trobin al marge de les obligacions de subministrament d'informació de pagaments per mitjà de targeta de dèbit i crèdit, per a evitar que la utilització d'aquests mitjans de pagament alternatius constitueixi una via d'elusió o frau.
  • Seguiran les captacions d'informació relatives a empreses intermediàries de la inversió i pagament en monedes virtuals, per a augmentar el coneixement dels inversors d'aquesta mena de criptoactius, la font de la seva renda i patrimoni, així com la possible existència de rendiments o plusvàlues obtingudes d'aquestes inversions.

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.

Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pot contactar amb el seu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 170 anys assessorant empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.