Ajornament de deutes sense garantia fins a 50.000 euros

08/03/2023

A partir del 15 d'abril es podran fraccionar i ajornar deutes tributaris de fins a 50.000 € sense aportar garanties ni avals

 L'Agència Tributària eleva de 30.000 € a 50.000 € el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes tributaris.

 El Ministeri d'Hisenda ha publicat un projecte d'ordre (document sotmès a tràmit d'audiència i informació pública en data 21 de febrer de 2023) que eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament a 50.000 euros.

 


Quan entrarà en vigor el canvi?

S'aplicarà als ajornaments presentats a partir del 15 d'abril de 2023.

Les sol·licituds d'ajornament i fraccionament que es trobin en tramitació a 15 d'abril de 2023 es continuaran regint pel que s'estableix en la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud.


Quins deutes podrà fraccionar i ajornar?

Els deutes gestionats per:

  • L'Agència Tributària
  • Els òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal
  • Els tributs estatals cedits a les comunitats autònomes (hauran d'actualitzar la xifra).

Segons l'Ordre ministerial, no s'exigiran garanties en els deutes que no excedeixin de 50.000 € i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament.


Quins deutes no es veuen afectats per la modificació?

La norma no inclou els tributs propis de les autonomies, però normalment adopten el criteri estatal i caldrà estar atent a les adaptacions normatives que faci cada comunitat.


Com es determinarà l'import del deute?

Per determinar el límit de 50.000 euros,  s'acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a què fa referència la mateixa sol·licitud com qualsevol altre del mateix deutor per als quals s'hagi sol·licitat i no resolt l'ajornament o fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, llevat que estiguin degudament garantits.

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa. Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.