Ajudes fiscals per a la rehabilitació d'edificis

11/11/2021

El Reial Decret Llei 19/2021 de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació d’edificacions, té per objectiu millorar l'eficiència energètica i la inversió en rehabilitació dels immobles situats en territori espanyol.

Entre les diferents mesures, destaquen tres noves deduccions temporals a la quota íntegra estatal del IRPF que entren en vigor aquest mateix any.

 

Noves deduccions a la quota íntegra estatal del IRPF

1.- Obres realitzades per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració d’un habitatge.

Requisit previ: les obres s’han d’efectuar a l’habitatge habitual o habitatge que estigués arrendat en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest darrer cas, es llogui abans del 31 de desembre de 2023.

Limitació: només s'entendrà que s'ha reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge quan es redueixi almenys un 7% la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d'eficiència energètica de l'habitatge expedit per el tècnic competent després de la realització de les obres, en comparació a l'expedit abans de l'inici de les obres.

Exercici fiscal a aplicar la deducció: es practicarà en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de la realització de les obres.

Base màxima anual de deducció: 5.000€ anuals.

% de deducció: serà del el 20% sobre les quantitats satisfetes des de l'entrada en vigor d'aquesta normativa i fins al 31 de desembre de 2022.

 

2.- Obres realitzades per a la millora en el consum d'energia primària no renovable.

Requisit previ: les obres s’han d’efectuar a l’habitatge habitual o habitatge que estigués arrendat en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest darrer cas, es llogui abans del 31 de desembre de 2023.

Limitació: només s'entendrà que s'ha millorat el consum d'energia primària no renovable quan es redueixi almenys un 30% l'indicador de consum d'energia primària no renovable, o bé , s'aconsegueixi una millora de la qualificació energètica, acreditat mitjançant certificat d'eficiència energètica expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, en comparació a l'expedit abans de l'inici de les mateixes.

Exercici fiscal a aplicar la deducció: es practicarà en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de la realització de les obres.

Base màxima anual de deducció: 7.500€ anuals.

% de deducció: serà del 40% sobre les quantitats satisfetes des de l'entrada en vigor d'aquesta normativa i fins al 31 de desembre de 2022.

 

3.- Obres de rehabilitació energètica d'habitatges ubicats en edificis d'ús predominant residencial.

Requisit previ: les obres s’han d’efectuar a l’habitatge habitual o habitatge que estigués arrendat en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest darrer cas, es llogui abans del 31 de desembre de 2023.

Limitació: tindran la consideració d'obres de rehabilitació energètica de l'edifici aquelles en què s'obtingui una millora de l'eficiència energètica de l'edifici on s'ubica l'habitatge.

S'ha d'acreditar amb el certificat d'eficiència energètica de l'edifici expedit pel tècnic competent que acrediti una reducció de com a mínim un 30% del consum d'energia primària no renovable, o bé, la millora de la qualificació energètica de l'edifici

S'assimilaran a habitatges les places de garatge i trasters que s'hi hagin adquirit.

No donaran dret a practicar aquesta deducció les obres realitzades a la part de l'habitatge que es trobi afecta una activitat econòmica.

Exercici fiscal a aplicar la deducció: La deducció es practicarà en els períodes impositius 2021, 2022 i 2023 en relació amb les quantitats satisfetes en cadascun d'ells, sempre que s'hagi expedit, abans de la finalització del període impositiu en què es practicarà la deducció, l'esmentat certificat deficiència energètica.

En tot cas, aquest certificat s'ha d'expedir abans de l'1 de gener del 2024.

Base màxima anual de deducció: La base màxima d'aquesta deducció és de 5.000€ anuals. Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir la base màxima anual de deducció es poden deduir, amb el mateix límit, en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir els 15.000 euros.

% de deducció: serà del 60% sobre les quantitats satisfetes des de l'entrada en vigor d'aquesta normativa i fins al 31 de desembre de 2023.

 

Aclariments finals

· Les dues primeres deduccions (20% i 40% de les quantitats invertides) només inclouen les quantitats satisfetes per a la millora d'habitatges, queden excloses les places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives altres elements anàlegs i també les actuacions a les parts dels habitatges afectes a una activitat econòmica.

· Les tres deduccions son incompatibles entre elles.

· La forma de de pagament de les obres ha ser forçosament mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés a comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin aquestes obres, com de les persones o entitats que expedeixin els certificats esmentats.

· No s’acceptarà la deducció de quantitats pagades en efectiu.

· Si les obres han estat subvencionades o afavorides per un programa d’ajudes públiques, aquestes quantitats s’hauran de restar de la base de deducció.

· Conceptes inclosos en el terme “obres”: totes aquelles actuacions necessàries per a la seva execució, honoraris professionals, costos de redacció de projectes tècnics, direcció d'obres, cost d'execució d'obres o instal·lacions, inversió en equips i materials i altres despeses necessàries per al desenvolupament, així com l'emissió dels certificats d'eficiència energètica corresponents.

· Conceptes exclosos del terme “obres”: els costos relatius a la instal·lació o la substitució d'equips que utilitzin combustibles d'origen fòssil.

· Tractant-se d'obres portades a terme per una comunitat de propietaris la quantia susceptible de formar la base de la deducció, vindrà determinada pel resultat d'aplicar a les quantitats satisfetes per la comunitat de propietaris, el coeficient de participació que tingui el contribuent.

· Pel que fa als certificats, el Reial decret llei explica que han de ser expedits i registrats, i que seran vàlids aquells expedits abans de l'inici de les obres sempre que no hagués transcorregut un termini de dos anys entre la data de la seva expedició i la de l'inici de les mateixes.

 

Ajuts que no tributaran en l’IRPF

No s’integraran a la base imposable de l’IRPF en l’exercici 2021 i següents,  les ajudes concedides en virtut dels programes establerts en els següents Reial Decrets:

Reial Decret 692/2021, de 3 d’agost, pel que es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica (Programa PREE 5000).

El Reial Decret 737/2020, de 4 d’agost, pel que es regula el programa d’ajudes per actuacions de rehabilitació energètica.

El Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel que es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

Per a més informació sobre el Reial Decret Llei 19/2021 cliqueu aquí

 


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.