Ajudes i noves mesures de suport per als autònoms

28/01/2021

Es redueix a dos mesos l'exigència d'estar donats d'alta a la Seguretat Social als autònoms de temporada per poder accedir a la prestació, i els autònoms que demostrin una caiguda de facturació del 50% en el primer semestre de 2021 respecte al segon semestre de 2019, tindran dret a cobrar el cessament d'activitat.

Us informem que al BOE del dia 27 de gener, s'ha publicat el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que introdueix noves mesures de suport als autònoms.


Mesures de suport als treballadors autònoms

Es procedeix a realitzar els ajustos necessaris sobre la prestació extraordinària per cessament d'activitat, la prestació extraordinària per a treballadors autònoms de temporada i l'ampliació de la prestació ordinària de cessament d'activitat en compatibilitat amb la feina per compte propi. 


Prestació extraordinària per cessament d'activitat per treballadors autònoms després de resolució com a mesura de contenció

Es regula la prestació extraordinària per cessament d'activitat de manera similar a la introduïda per l'art. 13.1 RDL 30/2020 en favor d'aquells autònoms que es vegin obligats a suspendre totalment les seves activitats en virtut de la resolució que es pugui adoptar sobre aquest tema.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. S'incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d'una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa. No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.


Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors autònoms que no puguin accedir a altres prestacions

S'introdueix la possibilitat d'accedir a una prestació extraordinària de cessament d'activitat a aquells treballadors autònoms que no estant afectats pel tancament de la seva activitat veuen reduïts els seus ingressos i no tenen accés a les prestacions de cessament d'activitat regulades en l'art. 7 RDL 2/2021 i en els arts. 327 i següents de la LGSS.

La quantia serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui. Quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.


Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors autònoms compatible amb el treball per compte propi

A partir del 1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista en l'art. 327 de la LGSS, sempre que concorrin els requisits establerts en aquest precepte i en l'art. 330.1 de la LGSS. Es podrà percebre fins al 31 de maig.

L'accés a la prestació exigirà acreditar en el primer semestre de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels haguts en el segon semestre de 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.


Altres novetats del RDL 2/2021


Bases mínims de cotització 2021

Fins que no s'aprovi el Reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a l'any 2021 i d'acord amb el que es preveu en l'article 27 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, les bases mínimes de cotització a la Seguretat Social aplicables durant l'any 2021 seran les vigents el 31 de desembre de 2019.


Suspensió de l'aplicació de la forma de cotització aplicable per contingències professionals i per cessament d'activitat dels treballadors autònoms

La D.T. 4a del Reial decret llei 2/2021, suspèn la pujada de tipus prevista per als autònoms fins a la publicació del salari mínim interprofessional per a l'any 2021. Els tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d'activitat en el RETA i en el RESSTM seran els vigents a 31 de desembre de 2020.

A partir del 1 de febrer de 2021 i mentre no es dugui a terme la pujada del SMI per a l'any 2021 no serà aplicable el previst en la disposició transitòria segona del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, per la qual cosa els tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d'activitat dels treballadors autònoms inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms i en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar seran els vigents a 31 de desembre de 2020.

A pesar que l'art. 119. Cinc de la LPGE 2021 no havia incrementat les bases de cotització al règim especial de treballadors autònoms (RETA), en aplicació del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, s'havia previst per a 2021 uns tipus de cotització del 28,3 per contingències comunes; 1,3% per contingències professionals; 0,9% per cessament d'activitat i 0,1% per formació professional (30,6% en total). Amb la suspensió realitzada, es produirà una congelació real de la quota d'autònoms a les quantitats de 2020.

D'aquesta manera, almenys fins a la publicació del SMI 2021, els tipus de cotització per als treballadors autònoms en 2021 queden igual que l'any passat:

  • Cotització per contingències comunes: 28,3%.
  • Cotització per contingències professionals: 1,1%.
  • Cotització per cessament d'activitat: 0,8%.
  • Cotització per formació professional: 0,1%.

 


Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.