Ajut de 2000 euros per al manteniment de l'activitat econòmica

04/11/2020

Ajut de 2000 euros a microempreses i autònoms per al manteniment de l’activitat econòmica enfront la COVID-19


S'estableix un ajut extraordinari de 2.000 euros que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d'estat d'alarma.


Quins requisits s’han de complir?

  • Ser persona treballadora autònoma.
  • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual i d'igual quantia, en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  • Que en les declaracions dels tres primers trimestres de l'exercici 2020, o període equivalent (en cas d'alta com a treballador autònom a partir de l'1 de juny de 2020), la base imposable sigui igual o inferior a 13.125 euros. En cas de persones treballadores autònomes que l’alta com a treballador autònom ha estat posterior a l’1 de gener de 2020, el càlcul de l’import màxim del rendiment net de l’activitat es farà amb el prorrateig dels dies d’alta com a persona treballadora autònoma prenent com a referència l’import de 13.150 euros.
  • Tant en cas de persones treballadores autònomes a títol individual com persones sòcies d’una societat mercantil o d’una cooperativa el número màxim de persones de la unitat de negoci no pot ser superior a 6.
  • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment.
  • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de forma ininterrompuda abans de l’1 d'octubre de 2020 i com a mínim s’haurà de romandre d’alta fins al 31 de desembre de 2020.
  • Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya.
  • No ser /haver estat beneficiari/ària de l'ajut regulat a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020.
  • Complir la resta de requisits establerts a l’apartat 4.2 de la Resolució de convocatòria d’aquests ajuts.

Termini de presentació:

L'endemà de la publicació al DOGC de la convocatòria de l'ajuda i fins que s’exhaureixi la partida pressupostària


Com he de demanar l’ajut?

L'única manera vàlida de demanar l'ajut és telemàticament i a partir del formulari específic que es troba a internet, a Tràmits gencat o al Canal Empresa.

Podeu entrar al tràmit des d’aquest enllaç


He de presentar documentació acreditativa amb la sol·licitud?

No. En fer la sol·licitud no cal presentar cap documentació acreditativa. Es demana a totes les persones sol·licitants una declaració responsable segons es compleixen els requisits i hauran de custodiar la documentació acreditativa per una verificació posterior per part de l’Administració, excepte en aquells casos que la documentació ha estat elaborada per l’Administració pública o hagi estat aportada anteriorment a qualsevol altra administració.

La inexactitud o falsedat d’aquestes dades, és causa d’exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria.

Es imprescindible tenir el certificat digital per fer el tràmit


Beneficiaris:

Les persones donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física. No podran sol·licitar l'ajut quan el sumatori de les persones treballadores autònomes, incloses les persones treballadores autònomes col·laboradores, i les contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sòcies d'una empresa amb personalitat jurídica pròpia (d'un màxim de 3 socis). No podran sol·licitar l'ajut les empreses amb personalitat jurídica que el sumatori de persones sòcies i persones treballadores sigui superior a 6 (mitjana de l'any 2019).

Les persones sòcies de les cooperatives de treball associat que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis treballadors. No podran sol·licitar l'ajut les cooperatives que el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies sigui superior a 6 (mitjana de l’any 2019).

No poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.


Bases de la convocatòria

DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8263, publicat el 04/11/2020)

Per a mes informació, podeu consultar les bases de la convocatòria aquí


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.