Ajuts directes per a autònoms i Pimes

24/03/2021

El Reial decret llei 5/2021 recull un paquet de nous ajuts per a empreses i autònoms. Es tracta d'un fons que es destinarà a cobrir els costos fixos d'empreses que hagin sofert una caiguda de facturació d'almenys el 30%. Les condicions de repartiment no s’han establert i es fixaran durant l’abril.

Caldrà justificar el manteniment de l'activitat que dona dret als ajuts a 30 de juny de 2022. En cas contrari, s’haurà de retornar. Els destinataris d'aquests ajuts hauran d'acreditar una activitat que es classifiqui en algun dels codis de CNAE previstos en l'Annex I del RDL 5/2021.


Qui en pot ser beneficiari?

Les empreses no financeres i els autònoms més afectats per la pandèmia, sempre que tinguin el seu domicili fiscal en territori espanyol o quan es tracti d'entitats no residents no financeres que operin a Espanya a través d'establiment permanent.

En concret, els beneficiats són les empreses i autònoms del sector de l'hostaleria i la restauració, els sectors amb accés als ERTO ampliats establerts en el Reial decret llei 2/2021, i altres especialment afectats per la pandèmia, com les activitats de la indústria manufacturera relacionades amb el comerç i l'hostaleria, comerç a l'engròs i detallista; sectors auxiliars al transport; manteniment aeronàutic, i activitats relacionades amb la cultura i les activitats esportives.

La seva activitat ha d'estar inclosa en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques -CNAE 09- previstos en l'Annex I del RDL 5/2021, en el moment de la seva entrada en vigor.


IMPORTANT: Les condicions de repartiment encara no s’han establert

El RD llei no fixa de forma concreta les condicions per accedir a les ajudes. Cal que el Ministeri d'Hisenda publiqui una Ordre que establirà el criteri de distribució de la caiguda de l'activitat. Es preveu que aquesta ordre es publiqui durant el mes d’abril.


Quins criteris s'aplicaran?

Les comunitats autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla seran les encarregades d'establir els criteris per als ajuts per destinatari, de manera que no se superin els següents límits màxims:

a) 3.000 € quan es tracti d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques.

b) Per a aquells empresaris i professionals que el seu volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'impost sobre el valor afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte a l'any 2019, l'ajut màxim que es concedirà serà:

    • D'una part, el 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'IRPF, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
    • D'altra banda, el 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.
    • S'estableix que l'ajut no podrà ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €. En el cas dels grups, els límits anteriors s'aplicaran al grup en el seu conjunt. Balears i Canàries podran augmentar els percentatges de cobertura de pèrdues i límits màxims dels ajuts

Qui NO pot sol·licitar els ajuts?

Queden fora dels ajuts els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que no compleixin els requisits establerts esmentats i que en la declaració impositiva corresponent de 2019 hagin declarat en IRPF un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals hi ha aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, en el seu cas, ho hagi resultat la base imposable de l'IS o de l'IRNR, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

Aquesta informació la facilitarà l'Administració Tributària corresponent, a petició de les comunitats autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla.

S'exigirà que els que rebin ajuts no tinguin deutes ni amb Hisenda ni amb la Seguretat Social. A més, les empreses no podran repartir dividends, ni augmentar el sou dels seus directius durant els dos anys posteriors a rebre els ajuts.

Els sol·licitants no han d'haver estat condemnats mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.

No han d'haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració en haver estat declarats amb fermesa culpables.

A més, s'hauran de trobar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics i al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No han d'haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, no trobar-se declarats en concurs, tret que n'hagi adquirit l'eficàcia un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

No hauran de ser residents en un país o territori qualificat reglamentàriament de paradís fiscal.

Per a més informació sobre els detalls del RDLL i l’Annex de les activitats incloses , ho podeu consultar aquí

 


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.