Aportacions a plans de pensions per alleujar la factura de l'exercici fiscal 2017

21/11/2017

 

Punts clau en les aportacions dels plans de pensions pel 2017:

  • Es mantenen els límits d'aportació. El límit serà la menor d'aquestes quantitats: 8.000 euros o el 30% dels ingressos del treball i activitats econòmiques independenment de l'edat del partícip.

Vegem-ho amb un exemple: Imaginem una persona que compta amb uns rendiments nets del treball que ascendeixen a 25.000 euros anuals. Aquest contribuent podrà realitzar aportacions anuals màximes de 8.000 euros, però el seu límit de reducció serà de 7.500 euros (el 30% d'aquests 25.000 euros).

  • Es manté en 2.500 euros el límit d'aportació a favor del cònjuge, sempre que aquest tingui rendes inferiors a 8.000 euros anuals.
  • Es manté la possibilitat de rescatar aportacions de plans de pensions amb una antiguitat mínima de 10 anys a comptar des de 1 de gener de 2015, per la qual cosa els primer rescats podrien realitzar-se a partir d'1 de gener de 2025.
  • Es redueixen els trams i tipus marginals de l'IRPF.

 

Fiscalitat de plans de pensions per al règim de discapacitats.

Els plans de persones amb una discapacitat física o sensorial superior al 65% i/o psíquica superior al 33%, permeten rebre aportacions de terceres persones, amb un benefici fiscal per als aportants que facin contribucions a favor dels primers.

Els aportants a aquest tipus de plans han de tenir una relació de parentesc amb el partícip (titular del pla) en línia directa o col·lateral fins al tercer grau, cònjuge o parella de fet, o règim de tutela o acolliment.

En aquests casos, el tractament fiscal de les aportacions seria el següent:

Les aportacions anuals que pot fer cada persona a favor de persones amb discapacitat amb qui hi hagi una relació de parentesc o tutoria no poden excedir de 10.000 euros anuals, sens perjudici de les aportacions que pugui fer als seus propis plans de pensions.

Les aportacions anuals màximes efectuades pel mateix partícip discapacitat no poden excedir la quantitat de 24.250 euros.

Les aportacions anuals màximes a plans de pensions efectuades a favor d'una persona amb discapacitat, incloses les aportacions del mateix partícip discapacitat, no poden excedir la quantitat de 24.250 euros.

El conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que facin aportacions a favor d'una mateixa persona amb discapacitat, incloses les seves pròpies aportacions no pot excedir de 24.250 euros.

 

A Cànovas l’ajudem a triar el pla de pensions que més li convingui, tot gaudint de les bonificacions per traspàs que ofereixen les entitats financeres.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.