Aprovada la pròrroga dels ERTO i les ajudes a Autònoms fins el 30 de setembre

03/07/2020

RDLlei 24/2020, de 26 de juny, BOE 27/06/2020, efectes 27/06/2020


EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORALS - ERTOs

D’una banda es prorroguen els ERTO de força major (abans parcial) per a les empreses que reincorporin a part de la seva plantilla, que es van posar en marxa a mitjans maig. En aquest sentit, la pròrroga manté l'esperit actual de bonificar més a les empreses pels treballadors activats que als quals es queden suspesos.

Per a les empreses amb menys de 50 treballadors, les exoneracions seran del 60% per als treballadors activats i del 35% per als no activats durant els mesos de juliol, agost i setembre. Per a les empreses amb 50 i més treballadors, les exoneracions seran del 40% per als treballadors activats i del 25% per als no activats durant els tres pròxims mesos.

També els procediments de regulació temporal d'ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ERTO per causa ETOP) derivades del Covid-19 iniciats abans i després de l'entrada en vigor del present RDLlei, sempre que, en aquest últim cas, siguin immediatament consecutius a un ERTE de força major, i fins al 30 de setembre de 2020, es podran acollir a les condicions en matèria d'exoneracions a la cotització dels ERTO per força major.

I per a les empreses que encara tinguin problemes per a reiniciar l'activitat, es crea una nova figura: el ERTO de transició. En aquests casos, en els quals tots els treballadors de l'empresa continuen suspesos, les exoneracions seran decreixents. Per a les empreses amb menys de 50 treballadors, l'exoneració serà del 70% al juliol, del 60% a l'agost i del 35% al setembre. En el cas de les empreses amb 50 treballadors o més, les exempcions en les cotitzacions socials seran del 50%, del 40% i del 25% al juliol, agost i setembre, respectivament.

S'inclou també un nou tipus de ERTO de rebrot per a casos excepcionals en els quals una empresa hagi de tancar el seu centre de treball a conseqüència d'un rebrot de la pandèmia. En aquests casos, que han de ser aprovats per les autoritats laborals, s'estableix una exoneració en les cotitzacions a la Seguretat Social del 80% per als treballadors inactius, del 60% per als actius en el cas de les empreses de menys de 50 empleats, i del 60% per als inactius i del 40% per als actius per a les empreses de més de 50 empleats.


Límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal

Les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals conforme a la normativa vigent no podran acollir-se als expedients de regulació temporal d'ocupació de força major Covid i etop Covid.

Les societats mercantils o altres persones jurídiques que s'acullin als expedients de regulació temporal d'ocupació dits i que utilitzin els recursos públics destinats als mateixos no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquin aquests expedients de regulació temporal d'ocupació, excepte si abonen prèviament l'import corresponent a l'exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social i han renunciat a ella.

Aquesta limitació a repartir dividends no serà aplicable per a aquelles entitats que, a data de 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors, o assimilats, en situació d'alta en la Seguretat Social.


Salvaguarda de l'ocupació

El compromís de manteniment de l'ocupació regulada en la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (6 mesos), s'estendrà, en els termes previstos, a les empreses i entitats que apliquin un expedient de regulació temporal d'ocupació basada en causes etop Covid i es beneficiïn de les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral previstes en el present RDL.

Per a les empreses que es beneficiïn per primera vegada de les mesures extraordinàries previstes en matèria de cotitzacions a partir del 27/06/2020, el termini de 6 mesos del compromís al qual es refereix el precepte començarà a computar-se des del 27/06/2020 l'entrada en vigor del present RDLlei.


Sobre resolucions contractuals i contractes temporals

La prohibició de realitzar acomiadaments objectius o resolucions contractuals per causes de força major Covid i etop Covid així com la suspensió dels còmput dels terminis dels contractes temporals -inclosos formatius, de relleu i interinitat- suspesos per les mateixes causes covid (articles 2 i 5 del Reial decret llei 9/2020, de 27 de març) romandrà vigents fins al 30 de setembre de 2020.


EXTENSIÓ DE LES AJUDES A AUTÒNOMS: Exoneració de quotes de SS i nova prestació per cessament de l’activitat

D’una banda, s’han establert noves exoneracions en les cotitzacions socials pels autònoms beneficiaris de la prestació extraordinària fins el 30 de juny. Així, els beneficiaris de la prestació extraordinària no hauran de pagar les cotitzacions socials del mes de juliol; i tindran una exoneració del 50% a l'agost i del 25% al setembre.

D’altra banda, per a aquells autònoms l'activitat dels quals encara segueixi molt afectada pels efectes de la pandèmia, podran accedir a la prestació per cessament d'activitat ordinària si la seva facturació en el tercer trimestre 2020 és un 75% més baixa que la del mateix període de l'any passat, sempre que els seus rendiments nets en el període no superin la quantia equivalent a 1,75 vegades l'SMI del trimestre.

Per accedir a aquesta prestació ordinària compatible amb l'activitat, no és necessari esperar que acabi el trimestre. Els treballadors autònoms que estimin que poden ser beneficiaris de la prestació poden sol·licitar-la en qualsevol moment. Posteriorment es realitzarà una verificació del compliment dels requisits. Els autònoms tenen la possibilitat de renunciar a la prestació durant aquests tres mesos si veuen recuperada la seva activitat. El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores amb caràcter provisional amb efectes d'1 de juliol de 2020 si se sol·licita abans del 15 de juliol, o amb efecte des de l'endemà a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir del 31 de gener de 2021.

A més a més, per primera vegada, s'estableixen ajudes específiques al col·lectiu dels autònoms de temporada. En el seu cas, podran accedir a la prestació extraordinària amb efectes des de l'1 de juny fins al 31 d'octubre. Podran sol·licitar aquestes ajudes els autònoms l'únic treball dels quals al llarg dels últims dos anys s'hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant els mesos de març a octubre i hagin romàs en alta en els citats règims com a treballadors autònoms durant almenys cinc mesos a l'any durant aquest període. A més, els seus ingressos en 2020 no podran superar les 1,75 vegades l'SMI (23.275 euros).


Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.