Bens i drets a l'estranger (model 720) 2023

09/03/2023

Declaració de bens a l’estranger (model 720). Qui està obligat a presentar-la i què s’ha de declarar.

Durant el mes de març de 2023 estan obligades a presentar el model 720 les persones que el 2022 tenien en l'estranger béns amb un valor conjunt a final d'any superior als 50.000 euros. Si ja es va presentar anteriorment, només s'ha de tornar a presentar si el valor conjunt d'algun dels grups de béns ha augmentat més de 20.000 euros respecte l'última declaració.


Quin béns s’han de declarar?

En aquesta declaració s’han d'incloure tres grups de béns diferents:

  1. Comptes bancaris.
  2. Valors, participacions, assegurances de vida i invalidesa, i rendes vitalícies o temporals.
  3. Immobles i drets reals sobre immobles

Qui està obligat a presentar aquesta declaració?

Estan obligades a presentar aquesta declaració les persones que en el 2022 tenien a l'estranger béns d'alguna de les categories indicades amb un valor conjunt a final d'any superior als 50.000 euros (valorant cada grup de béns de manera individual). Si ja es va presentar el model 720 en períodes anteriors, aquest model només s'ha de tornar a presentar si el valor conjunt d'algun dels grups de béns ha augmentat més de 20.000 euros respecte l'última declaració.

Si en la declaració del 2021 un contribuent va informar d'immobles i de dipòsits (perquè cadascun d'aquests grups superava els 50.000 euros individualment) i en el 2022 només ha incrementat en més de 20.000 euros el valor dels dipòsits, en el 720 de 2022 només haurà d'informar d'aquests últims. També s'ha de tornar a declarar si es deixa de ser titular d'aquests béns a meitat d'any.

Els comptes i dipòsits bancaris han de ser declarats per les persones que hagin estat els seus titulars o autoritzats en qualsevol moment de l'any, informant del saldo en la data en la qual van deixar de ser-ho. I el mateix passa en titulars de valors, drets, assegurances i rendes.
Els titulars d'immobles que van deixar de ser-ho abans del 31 de desembre han d'informar del valor i de la data de transmissió d'aquests.


Supòsits dubtosos

Plans de pensions: Al confeccionar el model 720, poden sorgir dubtes sobre l'obligació de declarar determinats actius. No existeix obligació d'informar sobre els plans de pensions a l'estranger, no obstant, en cas que el pla de pensions estableixi la possibilitat d'exercir el dret de rescat en els termes propis d'una assegurança de vida, sí que hauria de ser declarat (en aquest cas, dins del grup de valors, drets, assegurances i rendes vitalícies o temporals). En aquest supòsit, en cas de presentar el model 720, el valor a declarar seria el valor de rescat a 31 de desembre.

Joies: Quant a les obres d'art, joies, o equivalents que es posseeixin a l'estranger, atès que aquests béns no estan inclosos en cap de les categories específiques per les quals existeix obligació de declarar, en principi no han de declarar-se. No obstant això, si per a gestionar aquestes inversions el contribuent ha d'obrir un compte bancari instrumental en una entitat financera estrangera, sí que cal informar del saldo d'aquest compte en el model 720.

Nua propietat: La titularitat sobre accions o altres valors s'estén a qualsevol dret real, com per exemple a la nua propietat. Per tant, en cas d'ostentar la nua propietat sobre algun dels béns objecte de declaració (accions, immobles...), també existeix obligació d'informar d'aquest dret si se superen els límits quantitatius.


NO existeix obligació de declarar en el model 720:

Els préstecs concedits a persones o entitats residents a l'estranger, sempre que aquests préstecs no estiguin representats per valors.

Les accions de societats estrangeres dipositades en una sucursal d'una entitat financera situada a Espanya. No obstant, si l'entitat espanyola només és intermediària, sent dipositària dels valors una entitat estrangera, sí que hi hauria obligació de declarar.


Règim sancionador

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va declarar que les sancions associades a la Declaració de béns a l'estranger (model 720), per la seva elevada quantia, suposaven una restricció a la lliure circulació de capitals i que, per tant, eren contràries al dret comunitari [TJUE 27-01-2022] . En tot cas, l'obligació de presentar el model 720 continua existint.El fet que s'hagin derogat aquestes sancions tant elevades, no implica que no existeixi règim sancionador. Hisenda encara pot aplicar les sancions que, amb caràcter general, preveu la normativa per a les declaracions informatives [LGT, art. 198 i 199; RD 2063/2004, art. 15]. Aquestes sancions són les següents, segons el tipus d'infracció comesa:


Sancions per presentació fora de termini: La sanció és de 20 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat que hagués hagut d'incloure's, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 (la meitat d'aquests imports si no hi ha requeriment previ).


Declaració incompleta o amb dades incorrectes: Si l'import de les operacions no declarades o declarades incorrectament representa un percentatge superior al 10, 25, 50 o 75% de l'import de les operacions que s’haurien hagut de declarar, la sanció és una multa del 0,5, 1, 1,5 o 2% de l'import de les operacions (si aquest percentatge és inferior al 10%, és aplicable una multa fixa de 500 euros).

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa. Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.