Campanya de la Inspecció de Treball a les empreses en ERTO

23/07/2020

La Inspecció de Treball ha iniciat una forta campanya enviant cartes a les empreses en ERTO. L’objectiu és evitar situacions de frau amb els ERTO i l'ús indegut de les prestacions i exempcions a les quals accedeixen treballador i empresa

Si la vostra empresa ha tramitat un ERTO i està desafectant treballadors, tingueu present que la Inspecció està comprovant que no es cometin irregularitats.

La Inspecció informa sobre la «incompatibilitat entre la prestació per desocupació i l'activitat per compte d'altri», recordant que l'empresa està obligada a comunicar al SEPE la reincorporació parcial o total dels treballadors en ERTO.

Aquesta comunicació és obligatòria i s'ha de realitzar amb caràcter previ. I és independent de les gestions que s'han de fer amb el SEPE per a les prestacions, la comunicació de les quals també és ineludible. L'incompliment d'aquestes obligacions comporta una infracció i sancions importants, tant per a empreses, com per als treballadors.


Eixos d'actuació de l'activitat d'Inspecció. Documentació que sol·licitaran

Registre. Encara que hàgim estat en estat d'alarma, la Inspecció recorda que s'ha de complir la normativa de l'Estatut de Treballadors sobre la jornada i control horari. Supervisaran especialment el nombre d'hores, per evitar que el teletreball vulneri els drets dels treballadors. I que ha continuat portant el control horari també durant l'estat d'alarma. També controlaran que l'horari dels treballadors amb reducció de jornada es correspon amb la jornada comunicada en l'ERTO o variacions posteriors. En el centre de treball a més comprovaran les mesures d'higiene sobre el sistema de registre mitjançant empremta. Es recomana utilitzar altres sistemes de registre que no impliquin aquest risc o extremar les mesures de neteja.

Entre altres documents, se'ls exigeix l'aportació dels registres de jornada:

 • Aquest document és exigit per comprovar que, en un ERTO de reducció de jornada, l'empleat està treballant les hores que li corresponen. Si la Inspecció detecta que treballa més hores de les que hauria de treballar (per exemple, perquè segons l'ERTO hauria de treballar dues hores al dia, però els fitxatges demostren que en treballa quatre), podrà imposar una multa d'almenys 6.251 euros per treballador, per la comissió d'una infracció molt greu (la infracció consisteix a donar ocupació a treballadors afectats per un ERTO).
 • A més, no disposar del registre de jornada constitueix una infracció greu tipificada amb multa des de 626 fins a 6.250 euros. Aquesta multa se sumaria a la del punt anterior si, a més de no disposar del registre, s'acredita que un empleat treballa més hores de les comunicades en l'ERTO. Per tant, recordi als seus empleats que han de continuar fitxant per les hores treballades si estan en un ERTO de reducció de jornada.

Horaris. Després de finalitzar la tramitació d'un ERTO, la seva empresa ha de comunicar al SEPE el calendari amb els dies concrets de suspensió de contracte o de reducció de jornada individualitzats per treballador. Doncs bé, la Inspecció està sol·licitant aquest calendari per comprovar que els treballadors que es troben en el centre de treball són els que hi ha d'haver. Si la seva empresa ha desafectat treballadors, la Inspecció li demanarà les modificacions del calendari transmeses a l'Administració. Pensi que, si descobreixen un treballador fora de l'horari comunicat, li posaran la multa d'almenys 6.251 euros.

Altes. La Inspecció també intenta esbrinar si abans de l'ERTO s'han tramitat altes fraudulentes (per facilitar l'accés a la prestació per desocupació) o si s'han produït increments injustificats de bases de cotització (per aconseguir un augment en l'import de l'atur). Aquestes actuacions suposen una infracció molt greu tipificada amb multes de com a mínim 6.251 euros.

Les actuacions en les empreses que estiguin en situació d'ERTO se centraran a controlar els següents casos:

 • Treballadors que estan treballant i cobrant una prestació per ERTO. Es controlaran especialment aquests casos per evitar situacions fraudulentes.
 • Altes fraudulentes en empreses que no es corresponguin amb llocs de treball reals. És a dir, que s'hagi contractat el treballador perquè cobri fraudulentament una prestació després.
 • Increments indeguts de les bases de cotització que no tinguin sentit, amb la finalitat d'obtenir una prestació per desocupació superior durant l'ERTO.
 • Sobretot revisaran les mesures comunicades per l'empresa i si es corresponen amb la realitat. I quant a procediments, que s'hagin comunicat al SEPE tant la sol·licitud d'ERTO, com les posteriors variacions i baixa o renúncia a l'ERTO, quan es produeixi.
 • Si és un ERTO ETOP, verificaran que s'ha complert amb les obligacions que exigeix el RD llei 8/2020. I si és un ERTO de força major, sol·licitaran comunicació de l'ERTO als treballadors.
 • En els ERTO ETOP revisaran a més l'existència de comunicació a l'autoritat laboral de la finalització del període de consultes i informe de l'acord.
 • Quant a la contractació de treballadors, posterior a l'inici de l'ERTO, no hi entraran si es tracta de llocs diferents dels suspesos. Per exemple, una empresa de rebosteria que té en ERTO a alguns operaris de la pastisseria i decideix contractar un “community manager”.

Mesures de seguretat i higiene adoptades enfront de la COVID-19. 

La documentació que sol·licitaran:

Distingiran entre les empreses en les quals existeix un risc d'exposició professional al SARS-CoV-2, com els serveis d'assistència sanitària, funeràries o laboratoris. En aquestes empreses supervisaran el compliment del RD 664/1997 sobre la prevenció de riscos en aquesta mena de llocs i les indicacions del Ministeri de Sanitat.

La resta d'empreses, es vigilarà l'existència de les mesures preventives aconsellades per les autoritats sanitàries en cada fase de desescalada de la pandèmia.

En aquestes empreses comprovaran:

 • El compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i les disposicions mínimes de seguretat i salut en el lloc de treball. Si observen alguna cosa, podrien iniciar activitats rutinàries.
 • Implementació de les mesures sanitàries: distància interpersonal de 1,5 metres, equips de protecció individual, mesures d'higiene i desinfecció, etc. Si constaten la no existència d'aquestes mesures, realitzaran un advertiment a l'empresa. En cas de mantenir-se l'incompliment, s'informaria les autoritats sanitàries.

Documentació que poden sol·licitar:

 • Avaluació de riscos dels llocs de treball. On s'han de tenir en compte les recomanacions sanitàries.
 • Planificació de riscos. On s'ha d'incloure la incidència de la COVID-19 en la planificació conforme al Ministeri de Sanitat.
 • Tipus de mesures que està aplicant l'empresa.

Si observen l'absència d'aquestes mesures o dels anteriors documents, poden iniciar actuacions contra l'empresa.

Li aconsellem sol·licitar a la seva empresa de prevenció l'avaluació específica de la COVID-19 en la seva activitat i conservar aquest informe. I per descomptat, implementar les mesures recomanades.

Recordeu que, segons l'article 9.2 de l'Ordre SDN/386/2020 l'empresa, a més de complir les obligacions de prevenció de riscos, haurà de formar i informar tots els treballadors sobre el correcte ús dels equips de protecció.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.