Campanya Renda i Patrimoni 2021

05/04/2022

Declaració de la renda 2021, què cal tenir en compte? 

El 6 d’abril arrenca la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2021  i s'estendrà fins al 30 de juny de 2022, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà des del 6 d'abril fins al 27 de juny de 2022, ambdós inclosos.


Preguntes que cal respondre, per a la teva tranquil·litat

  • Saps que si confirmes un esborrany i és erroni, et poden sancionar?
  • Saps que existeix una nova obligació d’informar de la possessió de criptomonedes i de totes les operacions que es facin amb elles?
  • Saps que l’excés d’aportacions a Plans de Pensions es pot arribar a sancionar amb un 50% del que excedeixi del límit legal?
  • Has fet obres en habitatges i edificis residencials que millorin l'eficiència energètica o el consum d’energies renovables? Saps que pots gaudir d’una deducció en l'IRPF del 20 %, 40 % o 60 %?
  • Ets arrendador i, com a conseqüència del COVID-19, vas haver de reduir el lloguer a algun arrendatari? Saps que tens una nova despesa deduïble?
  • No has fet mai la renda però t’has vist afectat per un ERTO? Sabies que aquestes quantitats cobrades et poden obligar a fer renda?
  • Ets mare treballadora? T’han informat que si has estat en ERTO hauràs de retornar part de la deducció per maternitat que hagis cobrat anticipadament o que pots haver perdut el dret a aplicar la deducció per despeses de guarderia?
  • Has cobrat subvencions o ajudes per pal·liar els efectes de la COVID-19? T’han informat que tributen?
  • Has revisat que les teves dades fiscals siguin correctes per tal de detectar omissions, duplicitats o altres errors i evitar tributar de forma incorrecta?

Els efectes del COVID a la renda 2021

Les rendes de 2021 s'han generat en plena pandèmia per la COVID-19 i això pot afectar a moltes declaracions: si s’han percebut rendiment del treball i s’ha estat en ERTO pot obligar a fer la renda a persones que no hi estaven obligades habitualment, per haver percebut rendes de diferents pagadors. 


Principals novetats en l’IRPF 2021

Criptomonedes: una de les principals novetats d’aquesta campanya, és l’obligació de incloure totes aquelles operacions realitzades amb aquest tipus de monedes virtuals, creant-se una casella específica en el model d’autoliquidació.

Noves deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica en habitatgesamb efectes des del 6 d'octubre de 2021 (Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre), s'introdueixen noves deduccions en l'IRPF del 20 %, 40 % o 60 % per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l'eficiència energètica i en l'exclusió de tributació en aquest impost de determinades subvencions i ajuts per a la rehabilitació.

Reducció per les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: 

·Assegurances privades que cobreixin només el risc de dependència severa o de gran dependència: el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a favor d'un mateix contribuent, incloses les del mateix contribuent, no poden excedir de 2.000 € anuals (amb anterioritat el límit era de 8.000€ anuals).

·Aportacions als sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent: el contribuent el cònjuge del qual no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o que els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podran reduir en la base imposable les aportacions realitzades als sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular aquest cònjuge. Aquestes aportacions tenen un límit màxim de 1.000 € anuals(amb anterioritat el límit era de 2.500€).

·Límit màxim conjunt: com a límit màxim conjunt per a les aportacions o contribucions a sistemes de previsió social, s'aplicarà la menor de les quantitats següents:

 ·El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici.

 ·2.000 € anuals (amb anterioritat el límit era 8.000€).

Deducció de capital immobiliari de la quantia rebaixada en el lloguer de locals destinats a activitats turístiques, hostaleria i comerçdes de l'01-01-2021, les persones físiques que tenien llogat un local a un arrendatari on es desenvolupaven determinades activitats econòmiques vinculades al sector turístic, l'hostaleria i el comerç, i  que varen acordar voluntàriament una rebaixa en la renda del lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2021, podran computar com a despesa deduïble, per al càlcul del rendiment del capital immobiliari de l'IRPF, la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant aquests tres meso

Rendiments del capital immobiliari. Reducció del 60 % per l'arrendament de béns immobles destinats a habitatgeamb efectes des de l'11 de juliol de 2021, la reducció només es pot aplicar sobre el rendiment net positiu d’aquells arrendament inclosos pel contribuent en la seva declaració-liquidació o autoliquidació. En cas que aquests arrendaments siguin detectats per l'Administració en la tramitació d'un procediment de comprovació o d'inspecció (incorporant ingressos no declarats o eliminant despeses computades i no deduïbles), amb independència de la col·laboració del contribuent en la regularització, no serà possible l’aplicació de la reducció del 60%.

Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament: el termini que ha de passar per què una quantitat deguda per un arrendatari passi a tenir la condició de saldo de dubtós cobrament només serà de tres mesos en els exercicis 2020 i 2021. Per tant, a partir del tercer mes sense cobrar la mensualitat ja es podrà descomptar com a despesa.

Tributació dels pactes successorisamb efectes des de l'11 de juliol de 2021, s'estableix que l'adquirent en virtut de pacte successori s'haurà de subrogar en el valor i data d'adquisició dels béns en el titular original, en aquells casos en què es transmetin els béns rebuts en el transcurs de cinc anys des de la celebració del pacte successori o de la defunció del titular original, si fos anterior. D'aquesta manera, se sotmet a tributació el guany patrimonial latent que es va generar des de l'adquisició inicial del bé fins a la seva transmissió mitjançant pacte o contracte successori. Aquesta modificació només serà aplicable a les transmissions de béns efectuades amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, és a dir, 11 de juliol de 2021. 


Qui està obligat a fer la declaració de la renda?

La obligació de presentar la declaració no depèn d’un sol factor i cal analitzar molt be quins rendiments s’han obtingut per saber si es superen els límits. Hem de tenir en compte dues idees prèvies per determinar si estem obligats a declarar:

·Cada renda obtinguda té un límit propi.

·Hi ha dues regles diferents, que tenen en compte alguns rendiments diferents.

Comentaris per interpretar el quadre (font AEAT):

En funció de les rendes que hem obtingut i dels límits estarem en una regla o altre.

Concretament, estarem en la regla 1ª, si només he obtingut:

·Rendiments del treball,

·Rendiments del capital mobiliari,

·Guanys patrimonials amb retenció,

·Rendes imputades,

·Rendiments de lletres del Tresor,

·Subvencions per l’adquisició d’habitatges de protecció oficial,

·Altres guanys derivats d’ajudes públiques.

I no estarem obligats a declarar si cap d’ells supera els seu límit propi o conjunt.

Ara bé, actuarà la regla 2ª, amb un límit conjunt de només 1.000€, si no pot entrar en joc la regla 1ª per què he superat algun límit individual o per què hi ha algun dels rendiments següents:

·Rendiments del capital immobiliari,

·Rendiments d’activitats econòmiques,

·Guanys patrimonials sense retenció,

·Pèrdues patrimonials.

Exemple 1

Rendiments del treball = 10.000€ d’un sol pagador

Rendiments capital mobiliari = 1.700€

Actua la regla 2ª per què tot i que els rendiments del treball no excedeixen dels 22.000€, els rendiments del capital mobiliari excedeixen de 1.600€.

Exemple 2

Rendiments del treball = 8.000€ d’un sol pagador

Rendiments d’activitats econòmiques= 800€

Actuarà a la regla 2ª, per què he obtingut un rendiment que no està a la regla 1ª i en conjunt, la suma dels dos, excedeix de 1.000€ 


Confirmar un esborrany et pot sortir molt car

Malgrat l’Agència Tributària facilita dades fiscals i sistemes informàtics per fer la declaració, aquesta informació ha de ser revisada per tal de detectar omissions, duplicitats o altres errors i fer la declaració de forma correcta.

No confirmis l’esborrany de renda sense consultar amb un professional. 


Confia la teva declaració de la renda a Grup Cànovas 1852

A Cànovas et podem ajudar a donar resposta a totes aquestes preguntes i moltes altres, que segur sorgiran de l’anàlisi de la teva situació familiar i econòmica durant l’any 2021, per tal que la teva declaració de renda i patrimoni es presenti correctament i sense riscos de sancions posteriors.


Grup Cànovas compta amb un equip professional, altament qualificat, que posa la seva experiència i coneixement al teu abast, per tal que no paguis més del que pertoca i tinguis la tranquil·litat de la feina ben feta.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail info@canovas.net o al següent enllaç: www.canovas.net/renda


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.