Campanya Renda i Patrimoni 2022

06/04/2023

Declaració de la renda 2022, què cal tenir en compte? 

El dia 11 d’abril de 2023 arrenca la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2022 i s'estendrà fins al 30 de juny. En el cas de pagar amb domiciliació bancària, es podrà presentar des del 11 d'abril fins al 27 de juny de 2023, ambdós inclosos.


Preguntes que cal respondre, per a la teva tranquil·litat

 • Saps que si confirmes un esborrany i és erroni, et poden sancionar?
 • Saps que existeix la obligació d’informar de la possessió de criptomonedes i de totes les operacions que es facin amb elles?
 • Saps que l’excés d’aportacions a Plans de Pensions es pot arribar a sancionar amb un 50% del que excedeixi del límit legal, que en el cas general és de 1500€?
 • Has fet obres en habitatges i edificis residencials que millorin l'eficiència energètica o el consum d’energies renovables? Saps que pots gaudir d’una deducció en l'IRPF del 20 %, 40 % o 60 %?
 • No has fet mai la renda però t’has vist afectat per un ERTO? Sabies que aquestes quantitats cobrades et poden obligar a fer renda?
 • Ets mare treballadora? T’han informat que es millora la deducció de 100€ mensuals per les mares treballadores i la deducció per llars d’infants, de manera que si en els anys 2020, 2021 i 2022, especialment afectats per la Covid19, es complien tots els requisits però, per aquestes circumstàncies excepcionals, no havien pogut seguir treballant, es podran aplicar, de forma separada, la deducció en aquest exercici?
 • Saps que si has percebut l’ingrés mínim vital t’obliga a fer la declaració de la renda, malgrat que les quantitats cobrades estan exemptes?
 • Has rebut ajudes públiques com els 400€ del bo cultural jove, ajudes al lloguer o l’ajuda de 200€ per persones físiques amb un baix nivell d’ingressos? Saps que tributen i que poden afectar directament a la teva obligació de declarar?
 • Saps que es millora la deducció per donatius a activitats prioritàries de mecenatge i s’incrementa en 5 punts?
 • Has revisat que les teves dades fiscals siguin correctes per tal de detectar omissions, duplicitats o altres errors i evitar tributar de forma incorrecta?

Qui està obligat a fer la declaració de la renda?

La obligació de presentar la declaració no depèn d’un sol factor i cal analitzar molt be quins rendiments s’han obtingut per saber si es superen els límits. Hem de tenir en compte dues idees prèvies per determinar si estem obligats a declarar:

 • Cada renda obtinguda té un límit propi.
 • Hi ha dues regles diferents, que tenen en compte alguns rendiments

Comentaris per interpretar el quadre (font AEAT):

En funció de les rendes que hem obtingut i dels límits estarem en una regla o altre.

Concretament, estarem en la regla 1ª, si només he obtingut:

  • rendiments del treball,
  • rendiments del capital mobiliari,
  • guanys patrimonials amb retenció,
  • rendes imputades,
  • rendiments de lletres del Tresor,
  • subvencions per l’adquisició d’habitatges de protecció oficial,
  • altres guanys derivats d’ajudes públiques.

I no estarem obligats a declarar si cap d’ells supera els seu límit propi o conjunt.

Ara bé, actuarà la regla 2ª, amb un límit conjunt de només 1.000€, si no pot entrar en joc la regla 1ª per què he superat algun límit individual o per què hi ha algun dels rendiments següents:

  • Rendiments del capital immobiliari,
  • rendiments d’activitats econòmiques,
  • guanys patrimonials sense retenció,
  • pèrdues patrimonials.

 

Exemple 1

Rendiments del treball = 10.000€ d’un sol pagador

Rendiments capital mobiliari = 1.700€

Actua la regla 2ª per què tot i que els rendiments del treball no excedeixen dels 22.000€, els rendiments del capital mobiliari excedeixen de 1.600€.

 

Exemple 2

Rendiments del treball = 8.000€ d’un sol pagador

Rendiments d’activitats econòmiques= 800€

Actuarà a la regla 2ª, per què he obtingut un rendiment que no està a la regla 1ª i en conjunt, la suma dels dos, excedeix de 1.000€


Confirmar un esborrany et pot sortir molt car

Malgrat l’Agència Tributària facilita dades fiscals i sistemes informàtics per fer la declaració, aquesta informació ha de ser revisada per tal de detectar omissions, duplicitats o altres errors i fer la declaració de forma correcta.

No confirmis l’esborrany de renda sense consultar amb un professional.


Nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (IGF)

La Llei 38/2022, de 27 de desembre, ha creat l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (d'ara endavant "IGF"), que es configura com un tribut de caràcter directe, naturalesa personal i complementari de l'impost sobre el patrimoni que grava el patrimoni net de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d'euros.

L'impost es configura amb caràcter temporal i, en principi, resultarà d'aplicació exclusivament per als exercicis 2022 i 2023.

La meritació es produeix el 31 de desembre de cada any i, per tant, a aquesta data s'haurà de verificar l'import del patrimoni net, així com el compliment dels requisits i condicions per a determinar la base imposable de l'impost. 

L'escala de gravamen de l'IGF coincideix amb la de l'Impost sobre patrimoni (en endavant IP) amb la particularitat que pels primers 3.000.000 € de base liquidable no es generarà cap tributació:

Base liquidable

Fins a euros

Quota

Euros

Resta Base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

2.347.998,03

1,7

5.347.998,03

39.915,97

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06

152.223,93

En endavant

3,5

 

La quota íntegra d'aquest impost conjuntament amb les quotes de l'IRPF i de l'IP, no pot excedir, del 60% per als subjectes passius per obligació personal.

Així mateix, i amb la finalitat d'evitar situacions de doble imposició, s'estableix que de la quota de l'IGF es podrà deduir la quota que els contribuents hagin satisfet en l'Impost de patrimoni.

El caràcter complementari amb l'impost sobre el patrimoni s'aconsegueix en l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes mitjançant la deducció en la quota efectivament satisfeta en aquest impost, al marge de les deduccions i bonificacions aplicades. Tot això per evitar l'efecte de doble imposició, ja que els subjectes passius de l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes només tributaran per la part del seu patrimoni que no hagi estat gravat per la seva comunitat autònoma.

A la web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, s'ha publicat el Projecte d'Ordre per la qual s'aprova el model 718 "Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes", es determina el lloc, forma i terminis de la seva presentació. Aquest model ha de ser presentat electrònicament entre l'1 i el 31 de juliol de 2023 (sense perjudici del termini per a la domiciliació bancària del pagament del deute) i serà aplicable per primera vegada al model 718 corresponent a l'exercici 2022.


Confia la teva declaració de la renda i patrimoni a Grup Cànovas 1852

A Cànovas et podem ajudar a donar resposta a totes aquestes preguntes i moltes altres, que segur sorgiran de l’anàlisi de la teva situació familiar i econòmica durant l’any 2021, per tal que la teva declaració de renda i patrimoni es presenti correctament i sense riscos de sancions posteriors.


Grup Cànovas compta amb un equip professional, altament qualificat, que posa la seva experiència i coneixement al teu abast, per tal que no paguis més del que pertoca i tinguis la tranquil·litat de la feina ben feta.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail info@canovas.net o al següent enllaç: www.canovas.net/renda


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.