Canvi en l'import del preu per desplaçament amb vehicle particular

21/07/2023

Ordre HFP/792/2023, de 12 de juliol, per la qual es revisa la quantia de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques


Amb efectes des de 17/07/2023, en relació al que es preveu per a les despeses de locomoció en la lletra b) de l'article 9.A.2 i de la lletra a) l'article 9.B.1 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel RD 439/2007 s'exclourà de gravament la quantitat que resulti de multiplicar 0,26€ (*) pel nombre de quilòmetres recorreguts, sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament (quantitat que l'empresa destina a compensar les despeses de locomoció de l'empleat o treballador que es desplaci fora de la fàbrica, taller, oficina, o centre de treball per fer el seu treball en lloc diferent, quan no usi mitjans de transport públic)

(*) fins el 16/07/2023 la quantia exempta s’estipulava en 0,19€.


Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, per la qual es revisa l'import de la indemnització per ús de vehicle particular establerta en el RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei


En l’àmbit de les Administracions Públiques, i amb efectes des de 18/07/2023, s'actualitza l'import de la indemnització a percebre com a despesa de viatge per l'ús de vehicle particular en comissió de serveis, prevista en l'article 18.1 del RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, que queda fixat en 0,26 € per quilòmetre recorregut per l'ús d'automòbils, i en 0,106€ per quilòmetre recorregut per l'ús de motocicletes, tot derogant-se l'Orde EHA/3770/2005, d'1 de desembre, per la qual es revisa l'import de la indemnització per ús de vehicle particular establerta en el RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.