Com afecta al meu negoci entrar a la fase 1 del pla de desescalada?

17/05/2020

La regió sanitària de Girona entra en la fase 1, a partir del dilluns 18 de maig els comerços de fins a 400 metres quadrats podran fer rebaixes si es prenen mesures per evitar aglomeracions, es poden obrir terrasses amb una ocupació màxima del 50%, 10 persones i amb una distància mínima de 2 metres entre taules. Es permet la obertura de museus, auditoris, teatres i cinemes amb una ocupació del 30% de l’aforament.


El BOE del dia 16 de maig ha actualitzat l'Ordre SND/399/2020, que estableix les condicions de la fase 1 de la desescalada per a aquells territoris que consten en el seu ANNEX. Aquesta ordre tindrà efectes des de les 00.00 hores del dia 18 de maig.


Principals mesures que entren en vigor dilluns 18 de maig: 

 • Els comerços de fins a 400 metres quadrats poden obrir sense cita prèvia i fer accions de promoció, sempre que es prenguin mesures per evitar aglomeracions i es mantingui una ocupació del 30% de l’aforament establert. 
 • Els comerços que tinguin una superfície superior als 400 metres quadrats poden obrir si acoten la seva superfície de venda oberta al públic. 
 • Es permet la obertura de terrasses amb una ocupació màxima del 50% de la seva llicència, 10 persones per taula o agrupació de taules i amb una distància entre taules de 2 metres. 
 • Es permeten reunions i trobades de fins a 10 persones a domicilis, zones comunes, al carrer...etc. 
 • Es permet la circulació dins la regió sanitària, en qualsevol hora del dia i l’ús compartit del vehicle privat per a persones que conviuen al mateix domicili. No es pot anar a altres regions sanitàries, encara que també estiguin en fase1. 
 • Es permet la obertura de museus, auditoris, teatres i cinemes amb una ocupació del 30% de l’aforament. 
 • Obertura de biblioteques només per activitats de préstec, devolució i informació. 
 • El govern ha anunciat aquest diumenge que eliminarà el topall per franges d’edat per a sortir a passejar, fer esport o sortir amb nens per als municipis de fins a 10.000 habitants (mesura pendent de publicació al BOE).

Us detallem a continuació els punts principals de l'Ordre SND/399/2020. Per a més detall, podeu consultar l’ordre aquí


1.- Mesures aplicables a totes les activitats compreses en l'ordre per garantir la protecció dels treballadors.

 • Foment de la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.
 • Obligació dels titulars de les activitats econòmiques o, en el seu cas, dels directors dels centres educatius i entitats de complir, a més de la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals, les mesures d'higiene i/o prevenció per als treballadors, assegurant-se que:
  • Disposen permanentment en el lloc de feina de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó.
  • Tenen EPI adequats al nivell de risc, quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament 2 metres, i reben formació i informació sobre el seu ús correcte.
  • S'apliquen les mesures anteriors als treballadors d'altres empreses que prestin serveis, habitualment o puntual, en el centre, entitat, local o establiment.
  • Tenen un sistema de control horari que garanteixi la seva seguretat, de manera que el d'empremta dactilar se substituirà per qualsevol altre sistema, o bé es desinfectarà el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d'aquesta mesura.
  • Tenen disposats els seus llocs, organitzats els torns i la resta de condicions de treball en el centre, entitat, local o establiment de manera que es garanteix el manteniment entre ells de la distància de seguretat interpersonal mínima de 2 metres, distància que s'haurà de respectar, en el seu cas, en els vestidors, taquilles, lavabos i en qualsevol altra zona d'ús comú.

Així mateix, es regula el supòsit que un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la COVID-19, i s'indica que es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent i, en el seu cas, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. La persona en qüestió haurà d'abandonar el seu lloc de feina fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

 • Obligació de realitzar els ajustos d'horari necessaris per evitar la coincidència massiva de persones, treballadors o no, en espais o centres de treball que no permetin guardar la distància de seguretat, especialment en les entrades i sortides a la feina.
 • Obligació dels titulars de les activitats econòmiques o, en el seu cas, dels directors dels centres educatius i entitats (i sense perjudici de les obligacions particulars que referent a això s'estableixin per als sectors concrets) d'assegurar:
  • La neteja i desinfecció adequades dels llocs de feina. Aquesta obligació, que s'estén tant a zones d'ús públic com d'ús privat del personal ocupat (vestidors, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans), s'acompanya d'una relació dels elements als quals es prestarà especial atenció (zones d'ús comú i superfícies de contacte més freqüents com els poms de les portes, taulells, taules, mobles, passamans, màquines dispensadores, terra, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes i altres elements de similars característiques), dels desinfectants utilitzats a tal fi (dilucions acabades de preparar de lleixiu [1:50] o altres desinfectants amb activitat viricida que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat) i de la indicació dels residus de manera segura dels materials i EPI utilitzats i la higiene posterior (rentada de mans).

A més, respecte dels llocs de feina compartits per més d'un treballador, es posa l'accent en l'obligació de la neteja i la desinfecció després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.

 • La neteja i desinfecció diària, de manera mecànica i entre 60 i 90 graus centígrads, dels uniformes i roba de feina, o de les peces usades pels treballadors en contacte amb els clients, visitants o usuaris, si no usen uniformes o roba de feina.
 • La ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, diàriament i per espai de 5 minuts.
 • La limitació de l'ús de l'ascensor o muntacàrregues al mínim imprescindible, amb el límit a la seva ocupació a 1 persona, tret que sigui possible garantir la separació de 2 metres, o que es tracti de persones que puguin necessitar assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.
 • La limitació d'ús dels lavabos (en les activitats en què això estigui permès) a 1 persona, excepte quan es tracti de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant i la seva neteja i desinfecció, com a mínim, 6 vegades al dia.
 • El foment del pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, tant com sigui possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, i el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.
 • La posada a disposició de papereres, si és possible amb tapa i pedal, i la seva neteja freqüent i almenys 1 vegada al dia.

2.- Mesures en l'àmbit social. 

Llibertat de circulació.

Es permet circular per la província, illa o unitat territorial de referència, respectant les mesures de seguretat i higiene per a la prevenció de la COVID-19, i, en particular, mantenint una distància mínima de seguretat d'almenys, 2 metres, o, en defecte d'això, mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria. A aquest efecte, els grups «haurien de ser» d'un màxim de 10 persones, excepte en el cas de persones convivents.


Vetlles, enterraments i cremacions.

 • S'autoritzen les vetlles en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure i 10 en espais tancats.
 • En els enterraments i cremacions el nombre màxim d'assistents es restringeix a 15, entre familiars i afins, a més de, en el seu cas, la persona que oficiï els ritus funeraris.
 • S'haurà de respectar la distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i mascara respiratòria.

Llocs de culte

Es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi 1/3 del seu aforament i que es compleixin les mesures generals d'higiene i distància física d'almenys, 1 metre entre les persones.

L'ordre estableix una sèrie d'estàndards per calcular l'aforament màxim si no estigués clarament establert, i llista una sèrie de recomanacions de caràcter general i d'obligat compliment.


3.- Mesures en l'àmbit del comerç detallista i de prestació de serveis 

 • Es podran reobrir al públic tots els establiments i locals comercials detallistes i d'activitats de serveis professionals sempre que tinguin o acotin la superfície útil d'exposició i venda fins a 400 metres quadrats, amb excepció d'aquells que es trobin dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l'exterior, sempre que:
  • Redueixin al 30% el seu aforament total, percentatge que s'aplicarà a cada planta en els establiments amb aquesta distribució, i es garanteixi una distància mínima de 2 metres entre clients. Si no fos possible mantenir aquesta distància, només es permetrà la presència d'un client a l'interior del local.
  • Estableixin un horari d'atenció amb servei prioritari per a més grans de 65 anys.
  • Compleixin amb les mesures que es recullen en els articles 11 a 14 de l'ordre.
 • Els establiments i locals comercials detallistes amb obertura al públic permesa d'acord a l'article 10.1 del Reial decret 463/2020 continuaran oberts, i poden ampliar la superfície útil d'exposició i venda fins a 400 metres quadrats, per a la venda de productes autoritzats en aquest article 10.1 o altres de diferents, amb l'obligació de complir les mesures sobre higiene i/o prevenció dels articles 4, 11 i 12 de l'ordre.
 • També podran reobrir al públic, mitjançant la utilització de la cita prèvia, els concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers de plantes sigui quina sigui la seva superfície útil d'exposició i venda, així com les entitats concessionàries de joc públic d'àmbit estatal que no estiguin dins de centres o parcs comercials sense accés directe i independent des de l'exterior.
 • Tots els establiments i locals que puguin reobrir al públic podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits per telèfon o en línia, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions en l'interior del local o el seu accés, així com un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.
 • NOVETAT IMPORTANT: Es podran fer accions comercials i de promoció, sempre que vagin acompanyades de mesures que evitin aglomeracions de públic i es respecti la distància de seguretat, els límits d’aforament i la resta de mesures de seguretat
 • Finalment, es permet la reobertura de mercats ambulants, si bé aquesta decisió recaurà sobre els ajuntaments, i es donarà preferència als de productes alimentaris i de primera necessitat, i procurant que es garanteixi la no manipulació per part dels consumidors dels productes comercialitzats.

A més, tenint en compte l'obligació de limitar al 25% els llocs habituals o autoritzats i garantir una afluència inferior al 1/3 de l'aforament habitual, seran els ajuntaments els qui establiran els requisits de distanciament entre llocs i les condicions de delimitació del mercat per garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants, i es pot augmentar la superfície habilitada per a l'exercici d'aquesta activitat de manera que es respectin les limitacions assenyalades.


4.- Mesures per a l'obertura al públic de les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració 

S'autoritza la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració. S'entén com a tals els espais no coberts o els coberts envoltats lateralment per un màxim de 2 parets, murs o paraments, amb el límit del 50% del nombre de taules permeses respecte a l'any immediatament anterior i assegurant-se que es manté una distància d'almenys 2 metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.

Si l'establiment obtingués el permís de l'ajuntament per augmentar la superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure, es podrà incrementar el nombre de taules, respectant, en tot cas, la proporció del 50% entre taules i superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai per als vianants en el mateix tram de la via pública en el qual se situï la terrassa.

En aquestes terrasses s'hi podrà reunir fins a un màxim de 10 persones per taula o agrupació de taules, però la taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquesta fi hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respecti la distància mínima de seguretat interpersonal.

En l'ordre es regulen les mesures d'higiene i/o prevenció que s'hauran de complir a la prestació del servei en terrasses.


5.- Mesures en matèria de serveis socials

En matèria de serveis socials es disposa l'obertura de tots els centres recollits en el Catàleg de Referència de Serveis Socials, aprovat pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència, amb la finalitat que s'hi pugui dur a terme l'atenció presencial d'aquells ciutadans que el necessitin, adoptant les mesures de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries i  prestant especial atenció als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.


6.- Mesures per a la reobertura de centres educatius i universitaris

En l'àmbit educatiu es podrà procedir a l'obertura dels centres educatius i universitaris per a la seva desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives en les quals es limitarà al màxim possible l'ús de documents en paper i la seva circulació. Així mateix, es disposa la reobertura dels laboratoris universitaris per a les funcions que els són pròpies.


7.- Mesures aplicables en matèria de ciència i innovació

Aquestes mesures es refereixen a la recuperació de l'activitat que s'hagués alentit en les instal·lacions cientificotècniques i a la celebració de seminaris, congressos i esdeveniments en l'àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació.

Encara que la majoria de les instal·lacions cientificotècniques han romàs obertes i en desenvolupament de la seva activitat i, en particular, aquelles vinculades a la recerca en l'àmbit de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, ara, sense perjudici que es fomenti la continuïtat del teletreball per als qui puguin realitzar la seva activitat laboral a distància, s'inicia un procés de reobertura gradual de les instal·lacions que permet que els treballadors que resultin imprescindibles per al desenvolupament de l'activitat investigadora, científica i tècnica puguin exercir la seva activitat en els centres de treball en condicions de seguretat per a això, a més d'altres mesures com la neteja, desinfecció, EPI, distància de seguretat, etc., es podrà establir un règim de treball a torns o un altre tipus d'adaptacions de jornades laborals.

Pel que respecta a la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris en l'àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, la seva realització es permetrà respectant la distància física exigida de 2 metres, o, en cas que no sigui possible, l'ús d'EPI adequats i amb una limitació de 30 assistents, i es fomentarà la participació no presencial dels qui puguin prestar la seva activitat a distància.


8.- Reobertura de biblioteques

Podran reobrir les biblioteques, tant de titularitat pública com privada, només per a les activitats de préstec i devolució d'obres, lectura en sala, així com per a informació bibliogràfica i bibliotecària. Les obres, una vegada consultades, es dipositaran en un lloc apartat i separades entre si durant almenys 14 dies.

Per poder dur a terme aquesta reobertura s'hauran de complir les mesures d'higiene i/o prevenció assenyalades en l'article 24 de l'ordre, i aquí solament s'esmenta l'exigència de reduir l'aforament al 30% per garantir que es compleixen les mesures de distància social.


9.- Reobertura de museus

També es possibilita la reobertura dels museus, de qualsevol titularitat i gestió, per permetre les visites a la col·lecció i a les exposicions temporals, amb la reducció a 1/3 de l'aforament previst per a cadascuna de les seves sales i espais públics.

Els museus hauran d'adequar les seves instal·lacions per garantir la protecció de treballadors i visitants, i entre altres mesures, poden alterar els recorreguts, l'ordenació d'entrades i sortides, o l'exclusió de sales que no permetin mantenir la distància mínima de seguretat. A més, les visites seran individuals, enteses com a tals tant la visita d'una persona com la d'una unitat familiar o unitat de convivència anàloga, sempre que es mantingui la distància de seguretat interpersonal de 2 metres.

D'altra banda, hauran de complir les mesures higièniques i sanitàries fixades en l'ordre i dirigides tant al públic visitant com al seu personal.


10.- Mesures per a la producció i rodatge d'obres audiovisuals

Començant per assenyalar quines són les activitats de producció audiovisual que es poden realitzar, es relacionen les mesures higièniques i sanitàries que facultaran la seva pràctica, i aquí se cita tan sols la referència feta per al cas d'actors i actrius que per la naturalesa de la seva feina no puguin respectar la distància interpersonal ni usar EPI, a «mesures dissenyades per a cada cas particular a partir de les recomanacions de les autoritats sanitàries».


11.- Mesures per a la reobertura al públic de locals i establiments en els quals es desenvolupin actes i espectacles culturals 

Es permet l'obertura d'aquests locals i establiments sempre que no superin 1/3 de l'aforament autoritzat. A més, es limita a 30 el nombre total d'assistents si els actes o espectacles culturals es fan en llocs tancats, i a 200 si són a l'aire lliure, i sempre que compleixin els requisits que s'estableixen sobre entrada, permanència, sortida i circulació de públic (per exemple, escalonar l'entrada i sortida dels espectadors, permanència del públic assegut, que s'evitin els descansos, no lliurament de programes o llibrets en paper, etc.), les mesures d'higiene que s'hauran d'aplicar al públic (neteja d'instal·lacions almenys 1 vegada al dia, prèvia obertura i, en el seu cas, abans de cada funció, posada a la disposició de dispensadors de gels o desinfectants, neteja i desinfecció de lavabos a l'inici i final de cada representació, i en el seu cas en els intermedis) i les mesures de protecció per a artistes i personal tècnic (EPI, desinfecció d'equips o eines, etc.).


12.- Reobertura d'hotels, allotjaments turístics i activitats de turisme actiu

Podran reobrir al públic hotels i establiments turístics que van veure suspesa la seva activitat per l'Ordre SND/257/2020, de 19 de març, si bé amb importants limitacions i requisits.

Als seus serveis de restauració i cafeteries se'ls aplicarà l'assenyalat per a les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració. No obstant això, el servei de restauració només es podrà prestar als clients allotjats.

Les zones comunes romandran tancades i no estarà permesa la utilització de piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons d'esdeveniments i espais anàlegs que no siguin imprescindibles per a l'ús d'hostalatge.

Al marge d'aquestes peculiaritats, que s'hauran de tenir molt presents per organitzar la reactivació de la prestació dels serveis, l'ordre detalla les mesures d'higiene i/o prevenció exigibles per a instal·lacions, personal i clients, entre les quals podem citar: l'obligació de disposar de cartells informatius en els idiomes més habituals dels clients sobre les condicions restrictives de l'ús de les instal·lacions i les normes de prevenció que cal complir per evitar l'encomanament; la de disposar d'un procediment documentat de neteja de les habitacions o unitats d'allotjament o el deure de netejar i desinfectar almenys cada 2 hores tots els objectes i superfícies de les zones de pas susceptibles de ser manipulades per diferents persones (botons d'ascensors, tiradors de portes, aixetes de lavabos compartits, etc.).

Es podran tornar a realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa en grups de fins a 10 persones, s'hauran de concertar preferentment mitjançant cita prèvia, i s'establirà, com en tots els casos anteriors, mesures per garantir la seva realització en condicions de seguretat davant del coronavirus.


Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.