Com afecta al meu negoci entrar a la fase 2 del pla de desescalada?

31/05/2020

La regió sanitària de Girona entra en la fase 2, a partir del dilluns 1 de juny. Es permet el consum en l’interior de bars i restaurants, augmenta l’aforament a les terrasses, es relaxen certes mesures higièniques i poden obrir comerços sense límit de superfície, amb un aforament màxim del 40%

El BOE del dia 30 de maig ha actualitzat l'Ordre SND/414/2020, que estableix les condicions de la fase 2 de la desescalada per a aquells territoris que consten en el seu annex. Aquesta ordre tindrà efectes des de les 00.00 hores del dia 1 de juny.


Principals mesures que entren en vigor dilluns 1 de juny de 2020:

 • Es permet el consum a l’interior de bars i restaurants, amb el 40% d’aforament. 
 • Es manté la obertura de terrasses amb una ocupació màxima del 50% de la seva llicència, 15 persones per taula o agrupació de taules i amb una distància entre taules de 2 metres. 
 • Poden obrir els comerços, sense restricció de mestres quadrats, amb un aforament del 40%. Si hi ha diverses plantes, a cada planta ha d’haver-hi el mateix aforament. S’ha de garantir una distància mínima de 2 metres entre clients. Si no es pot garantir, només pot haver-hi un client dins del local 
 • Es permeten reunions i trobades de fins a 15 persones a l’espai públic i a casa 
 • S’eliminen les franges horàries per al passeig i el límit del municipi per a la pràctica de l’esport no professional. Es poden utilitzar les instal·lacions esportives a l’aire lliure que tinguin controlat l’accés amb un 30% de l’aforament (amb cita prèvia i per torns). 
 • Es permet la circulació dins la regió sanitària, en qualsevol hora del dia i l’ús compartit del vehicle privat per a persones que conviuen al mateix domicili. No es pot anar a altres regions sanitàries, encara que també estiguin en fase 2. 
 • Es permet la obertura monuments, teatres i cinemes amb una ocupació del 30% de l’aforament. 

Us detallem a continuació els punts principals de l'Ordre SND/414/2020. Per a més detall, podeu consultar l’ordre aquí


Mesures en l'àmbit del comerç detallista i de prestació de serveis 

 • Es podran reobrir al públic tots els establiments i locals comercials detallistes i d'activitats de serveis professionals sense limitació de superfície, sempre que:
  • Es redueixi al 40% el seu aforament total, percentatge que s'aplicarà a cada planta en els establiments amb aquesta distribució, i es garanteixi una distància mínima de 2 metres entre clients. Si no fos possible mantenir aquesta distància, només es permetrà la presència d'un client a l'interior del local.
  • Estableixin un horari d'atenció amb servei prioritari per a més grans de 65 anys.
  • Compleixin amb les mesures que es recullen en els articles 12 a 17 de l'ordre.
 • Tots els establiments i locals que puguin reobrir al públic podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits per telèfon o en línia, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions en l'interior del local o el seu accés, així com un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.
 • Es podran fer accions comercials i de promoció, sempre que vagin acompanyades de mesures que evitin aglomeracions de públic i es respecti la distància de seguretat, els límits d’aforament i la resta de mesures de seguretat

Mesures d'higiene exigibles als establiments i locals amb obertura a el públic

Els establiments i locals que obrin al públic realitzaran, al menys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com poms de portes, taulells, mobles , passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, d'acord amb les següents pautes:

a) Una de les neteges es realitzarà a l'acabar el dia, o bé abans de la represa de l'activitat a l'endemà.

b) Seran d'aplicació les indicacions de neteja i desinfecció que preveu l'article 6.1.a) ib).

Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de l'obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició. Aquests horaris de tancament per neteja es comunicaran degudament al consumidor per mitjà de cartelleria visible o missatges per megafonia.

Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a taulells i taules o altres elements dels llocs en mercats ambulants, mampares si és el cas, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, fent especial atenció a aquells utilitzats per més d'un treballador.

Quan en l'establiment o local hagi de romandre més d'un treballador atenent el públic, les mesures de neteja s'estendran no només a la zona comercial, sinó també, si s'escau, a les zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles , lavabos, cuines i àrees de descans.

Es revisarà cada hora el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta dels lavabos en els establiments i locals comercials minoristes.

En el cas de la venda automàtica, màquines expenedores, bugaderies autoservei i activitats similars, el titular de les mateixes ha d'assegurar el compliment de les mesures d'higiene i desinfecció adequades tant de les màquines com dels establiments i locals, així com informar als usuaris del seu correcte ús mitjançant la instal·lació de cartelleria informativa. En tot cas, són aplicables les mesures que preveu l'article 6.


Consum a l’interior de locals d’hostaleria i restauració

 1. Es pot procedir a la reobertura al públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, llevat dels locals de discoteques i bars d'oci nocturn, sempre que no se superi un 40% del seu aforament i es compleixin les condicions previstes en els apartats següents.
 1. El consum dins de el local únicament podrà realitzar-se assegut a taula, o agrupacions de taula, i preferentment mitjançant reserva prèvia. En cap cas s'admetrà l'autoservei en barra per part de client. Així mateix, estarà permès l'encàrrec en el propi establiment de menjar i beguda per emportar.
 1. Es podrà oferir productes de lliure servei, ja siguin frescos o elaborats amb anticipació, de franc disposició dels clients sempre que sigui assistit amb pantalla de protecció, a través d'emplatats individuals i / o monodosi degudament preservades del contacte amb l'ambient.
 1. La prestació de servei a les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració es realitzarà conforme al que preveu l'Ordre SND / 399/2020, de 9 de maig.
 1. S'ha d'assegurar el manteniment de la deguda distància física de dos metres entre les taules o, si s'escau, agrupacions de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser d’acord al nombre de persones, permetent que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal.

Mesures d'higiene i prevenció en locals d’hostaleria i restauració

En la prestació de servei en els locals d'hostaleria i restauració s'han de respectar les següents mesures d'higiene i prevenció:

a) Neteja i desinfecció de l'equipament, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre. Així mateix, s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció del local, un cop a el dia com a mínim, d'acord amb el que preveu l'article 6.

b) Es prioritzarà la utilització de jocs de taula d'un sol ús. En el cas que això no fos possible, cal evitar l'ús de la mateixa estovalles o estalvis amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis i el seu rentat mecànic en cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads.

c) S'ha de posar a disposició de el públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l'entrada de l'establiment o local ia la sortida dels banys, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.

d) S'ha d'evitar la utilització de cartes d'ús comú, optant per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.

e) Els elements auxiliars de el servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles, entre d'altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.

f) S'eliminaran productes d'autoservei com tovallons, escuradents, setrilleres, setrills, i altres estris similars, prioritzant monodosi sol ús o el seu servei a altres formats a petició de client.

g) S'establirà al local un itinerari per evitar aglomeracions en determinades zones i prevenir el contacte entre clients.

h) L'ús dels lavabos pels clients s'ajustarà al que preveu l'article 6.5.

i) El personal treballador que realitzi el servei en taula ha de garantir la distància de seguretat amb el client i aplicar els procediments d'higiene i prevenció necessaris per evitar el risc de contagi.


Mesures aplicables a totes les activitats compreses en l'ordre per garantir la protecció dels treballadors.

 • Foment de la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.
 • Obligació dels titulars de les activitats econòmiques o, en el seu cas, dels directors dels centres educatius i entitats de complir, a més de la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals, les mesures d'higiene i/o prevenció per als treballadors, assegurant-se que:
  • Disposen permanentment en el lloc de feina de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó.
  • Tenen EPI adequats al nivell de risc, quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament 2 metres, i reben formació i informació sobre el seu ús correcte.
  • S'apliquen les mesures anteriors als treballadors d'altres empreses que prestin serveis, habitualment o puntual, en el centre, entitat, local o establiment.
  • Tenen un sistema de control horari que garanteixi la seva seguretat, de manera que el d'empremta dactilar se substituirà per qualsevol altre sistema, o bé es desinfectarà el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d'aquesta mesura.
  • Tenen disposats els seus llocs, organitzats els torns i la resta de condicions de treball en el centre, entitat, local o establiment de manera que es garanteix el manteniment entre ells de la distància de seguretat interpersonal mínima de 2 metres, distància que s'haurà de respectar, en el seu cas, en els vestidors, taquilles, lavabos i en qualsevol altra zona d'ús comú.

Així mateix, es regula el supòsit que un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la COVID-19, i s'indica que es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent i, en el seu cas, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals.  El treballador es col·locarà una mascareta, havent d'abandonar, en tot cas, el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

 • Obligació de realitzar els ajustos d'horari necessaris per evitar la coincidència massiva de persones, treballadors o no, en espais o centres de treball que no permetin guardar la distància de seguretat, especialment en les entrades i sortides a la feina.
 • Obligació dels titulars de les activitats econòmiques o, en el seu cas, dels directors dels centres educatius i entitats (i sense perjudici de les obligacions particulars que referent a això s'estableixin per als sectors concrets) d'assegurar:      
  • La neteja i desinfecció adequades dels llocs de feina. Aquesta obligació, que s'estén tant a zones d'ús públic com d'ús privat del personal ocupat (vestidors, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans), s'acompanya d'una relació dels elements als quals es prestarà especial atenció (zones d'ús comú i superfícies de contacte més freqüents com els poms de les portes, taulells, taules, mobles, passamans, màquines dispensadores, terra, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes i altres elements de similars característiques), dels desinfectants utilitzats a tal fi (dilucions acabades de preparar de lleixiu [1:50] o altres desinfectants amb activitat viricida que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat) i de la indicació dels residus de manera segura dels materials i EPI utilitzats i la higiene posterior (rentada de mans).

A més, respecte dels llocs de feina compartits per més d'un treballador, es posa l'accent en l'obligació de la neteja i la desinfecció després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.

 • En el cas que s'emprin uniformes o roba de feina, es procedirà a la seva neteja i desinfecció regular, seguint el procediment habitual.
 • S'han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i durant el temps necessari per permetre la renovació de l'aire..
 • La limitació de l'ús de l'ascensor o muntacàrregues al mínim imprescindible, amb el límit a la seva ocupació a 1 persona, tret que sigui possible garantir la separació de 2 metres, o que es tracti de persones que puguin necessitar assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.
 • Quan l'ús dels lavabos estigui permès per clients, visitants o usuaris, la seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. S'haurà de reforçar la neteja i desinfecció dels lavabos garantint-ne sempre l'estat de salubritat i higiene.
 • El foment del pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, tant com sigui possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, i el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.
 • La posada a disposició de papereres, si és possible amb tapa i pedal, i la seva neteja freqüent i almenys 1 vegada al dia. 

Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.