Com m’afecta la nova llei contra el frau fiscal

14/07/2021

L’entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal modifica la pràctica totalitat de lleis tributàries: IRPF, societats, IVA, ITP i AJD, successions i donacions, no residents, patrimoni, hisendes locals, a més de la Llei General Tributària i altres disposicions com la Llei del cadastre o la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Convé destacar la modificació en la prohibició dels pagaments en efectiu i la reducció dels imports límit vigents (passant de 2.500 euros a 1.000 €).


Quins son els principals canvis?

Es rebaixa el llindar màxim dels pagaments en efectiu quan intervé un empresari o professional de 2.500 a 1.000 euros.

Es modifica la quantificació dels recàrrecs per presentació de declaracions o d'autoliquidacions extemporànies (fora de termini) sense requeriment previ.

S'incrementen les reduccions de les sancions tributàries més comunes per la subscripció d'actes amb acord i per l'ingrés total de l'import restant de la sanció o perquè se'n garanteixi l'ajornament, sempre que no es recorri la regularització ni la sanció.

La reducció del 60% aplicable als rendiments del capital immobiliari derivats de l'arrendament d'habitatges en l'IRPF només es podrà aplicar als rendiments declarats.

Es modifica la tributació de les assegurances de vida en l'IRPF i en l'IP i canvia la tributació dels pactes successoris en l'impost sobre successions i donacions (ISD).

Introducció del “valor de referència”, fixat pel cadastre, en la tributació de les transmissions d’immobles perquè s'apliqui en els impostos patrimonials i limitar les controvèrsies existents (sobretot en l'ISD i en l'ITP i AJD).

Substitució en l'ISD i en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD) del valor real pel valor dels béns a l'efecte del càlcul de la base imposable. En tot cas, per a la determinació de la base imposable, prevaldrà el "valor declarat" pels interessats quan sigui superior al valor de mercat o de referència.

Es regula el règim d'autorització judicial d'entrada al domicili de l'obligat tributari que hagi estat sol·licitada per l'Administració Tributària en actuacions de comprovació tributària.

Es regula una nova obligació formal amb l'objectiu de no permetre la producció i prohibir la tinença de programes i sistemes informàtics que permetin la manipulació de les dades comptables i de gestió.

S'estableix l'obligació d'informar en el model 720 sobre les monedes virtuals situades a l'estranger de les quals se sigui titular, o respecte de les quals es tingui la condició de beneficiari o autoritzat.

Se substitueix el terme "paradisos fiscals" pel de "jurisdiccions no cooperatives", i es regula amb més precisió el concepte i s'estableix que la inclusió o exclusió d'un territori en la llista es realitza d'una manera dinàmica.

Es regula de nou la llista de morosos rebaixant el llindar a 600.000 € de deute amb la inclusió dels responsables solidaris

Transposició de la Directiva (UE) 2016/1164 modificant l'IRPF, l'impost sobre societats i l'IRNR quant a l'exit tax i a la transparència fiscal internacional

Modificació del règim de les SICAV (inclou un règim transitori que permet la seva dissolució i liquidació, en uns determinats terminis, amb un règim fiscal avantatjós).


Arran de la rellevància i els nombrosos canvis normatius que comporta aquesta llei, anirem ampliant en posteriors circulars les seves mesures més importants.


Per a més informació, podeu consultar aquí la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.


Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.