Com puc recuperar l’IVA de factures que no he cobrat?

13/05/2020

Com puc recuperar l’IVA de factures que no he cobrat?


Davant la crisi econòmica originada per la COVID-19, és possible que alguns clients deixin de pagar factures per les quals, en el seu moment, es van ingressar a Hisenda les corresponents quotes d'IVA repercutit. En aquests casos, cal recordar que és possible recuperar aquest IVA que es va ingressar a Hisenda.

De forma general, si s’ha liquidat l'IVA d'una factura que no es cobrarà, es pot recuperar l'import de l'IVA. Els passos, de forma resumida, són:

 • Emetre una factura rectificativa que anul·li la factura original.
 • Reclamar judicialment o notarial la factura impagada.
 • Enviar a Hisenda la factura rectificativa.

La Llei de l'IVA regula dos supòsits voluntaris de modificació de la base imposable en els quals el destinatari de les operacions no hagi satisfet el pagament de les quotes repercutides:

 • Operacions sotmeses a procediments concursals.
 • Operacions considerades com totalment o parcialment incobrables.

En tots dos casos s'ha de tenir en compte les següents regles:

 1. Crèdits exclosos de la possibilitat de rectificació. La modificació de la base imposable no procedeix quan es tracti de crèdits:
   • Que gaudeixin de garantia real, estiguin avalats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca, o coberts per un contracte d'assegurança de crèdit o de caució, en la part garantida, avalada o assegurada, segons els casos
   • Entre persones o entitats vinculades
   • Deguts o avalats per ens públics; no obstant això, des del 14-4-2010, aquesta exclusió s'exceptua en el cas de modificació de la base imposable per impagament d'operacions no culpables en procediments concursals
   • El deutor dels quals no estigui establert en el territori d'aplicació de l'IVA, ni a Canàries, Ceuta o Melilla.
 1. En cas de cobrament parcial amb anterioritat a la modificació, s'entén sempre que en aquesta quantitat està inclòs l'IVA.
 2. La rectificació de les deduccions del destinatari de l'operació, determina el naixement del corresponent crèdit a favor de la Hisenda Pública.

 

Quins són els requisits per modificar la base imposable de l'IVA?

D'acord amb la normativa de l'IVA, la base imposable de l'impost es pot reduir quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides per les operacions gravades siguin totalment o parcialment incobrables. Perquè es considerin incobrables, s’han de complir les següents condicions:

 1. Que hagi transcorregut un any des de la meritació de l'impost repercutit sense que s'hagi obtingut el cobrament de tot o part del crèdit que se'n deriva. Aquest termini d'un any passa a ser de sis mesos quan el titular del dret de crèdit sigui una PIME (empresari o professional el volum d'operacions del qual l'any natural immediat anterior no hagi excedit de 6.010.121,04 euros).
 2. Que aquesta circumstància hagi quedat reflectida en els llibres registres exigits per a aquest impost.
 3. Que el destinatari de l'operació actuï en la condició d'empresari o professional, o, en un altre cas, que la base imposable, IVA exclòs, sigui superior a 300 euros.
 4. Que el subjecte passiu hagi instat el seu cobrament mitjançant reclamació judicial al deutor o per mitjà de requeriment notarial a aquest, fins i tot quan es tracti de crèdits avalats per ens públics. En les operacions que tinguin per destinataris a ens públics, la reclamació judicial o el requeriment notarial se substituiran per una certificació expedida per l'òrgan competent.

La modificació s'ha d'efectuar en el termini dels tres mesos següents a la finalització del termini d'un any (o, en el cas de PIMES, del termini de sis mesos) des del moment de la meritació de l'operació o del venciment del termini o terminis impagats en el cas d'operacions a termini.

Quan existeixi una resolució de declaració de concurs per als crèdits corresponents a quotes repercutides per operacions la meritació de les quals es produeixi amb anterioritat a aquesta resolució (crèdits concursals), tampoc procedirà la modificació de la base imposable amb posterioritat a aquest acte. En aquest cas, la base imposable únicament es podrà reduir conforme al que es disposa en l'article 80.Tres LIVA.

 

Impagament d'operacions sotmeses en procediments concursals

En aquest supòsit, la normativa determina que la base imposable es pot reduir quan el destinatari de les operacions subjectes a l'IVA -en cas de no estar subjectes no s'haurà produït la repercussió-, no hagi fet efectiu el pagament de les quotes repercutides i existeixi un procediment concursal contra ell.

 

Quin procediment s'ha de seguir per modificar la base imposable?

La modificació s'ha d'efectuar en el termini dels tres mesos següents a la finalització del termini d'un any (o, en el cas de PIMES, del termini de sis mesos) des del moment de la meritació de l'operació o del venciment del termini o terminis impagats si es tracta d'operacions a termini.

En operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa, el termini de tres mesos es computarà a partir de la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'hagi realitzat l'operació.

A) El creditor haurà de complir els següents requisits:

 1. Expedir en sèrie específica i remetre al destinatari de les operacions una nova factura en la qual es rectifiqui o anul·li la quota repercutida, i haurà d'acreditar aquesta remissió. En aquesta factura rectificativa, la base imposable i la quota es poden consignar, indicant directament l'import de la rectificació, sigui el resultat positiu o negatiu, o bé, tal com quedin després de la rectificació efectuada. En aquest últim cas és obligatori assenyalar l'import de la rectificació. També es farà constar la seva condició de document rectificatiu, la descripció de la causa que motiva la rectificació, les dades identificatives i les dates d'expedició de les corresponents factures rectificades.
 2. Haver facturat i anotat en el llibre registre de factures expedides les operacions dintre del termini i en la forma escaient.
 3. Comunicar a la Delegació o Administració de l'AEAT corresponent al seu domicili fiscal, en el termini d'un mes comptat des de la data d'expedició de la factura rectificativa la modificació de la base imposable practicada, i es farà constar que aquesta modificació no es refereix a crèdits exclosos de la possibilitat de rectificació. Aquesta comunicació es realitza a través dels models normalitzats que posa a disposició l’AEAT.

 

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.