Com tributen en l’IRPF les prestacions i subvencions rebudes pel COVID19?

07/05/2021

Durant l’any 2020 hi ha hagut diverses prestacions i subvencions per fer front a les conseqüència de l'epidèmia de COVID-19. La seva tributació en l’IRPF variarà en funció de la naturalesa de l’ajuda i la finalitat per la que ha sigut concedida. En el següent article us detallem el tractament fiscal dels casos més habituals.

 


Prestació extraordinària pel cessament de l’activitat

Consulta DGT nº V101-21 de 28 de gener de 2021, Consulta nº V330-21 de 24  de Febrer 2021

En diverses consultes la DGT determina que la prestació extraordinària pel cessament de l’activitat té la consideració de rendiment del treball per tractar-se d'una prestació d'atur en sentit ampli, i no només comprensiu de la situació de cessament d'activitat corresponent als treballadors per compte d'altri.

 


Què passa quan l’ajuda consisteix en no haver de pagar els autònoms?

L'exclusió total o parcial del pagament de les quotes del RETA derivada d'una inexistència d'obligació o exempció, determina la seva falta d'incidència en l'Impost al no correspondre a cap dels supòsits d'obtenció de renda establerts en l'art. 6 LIRPF, no tenint per tant la naturalesa de rendiment íntegre ni correlativament la de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments. És a dir, aquesta ajuda no es considera un ingrés i només és despesa la quota efectivament pagada.

 


Subvencions per suspensió de l'activitat o caiguda d'ingressos

Consulta nº V105-21 de 28 gener 2021, Consulta nº V609-21 de 16març 2021.

 Les comunitats autònomes han atorgat subvencions per a autònoms amb dificultats, que inclouen entre d'altres contingències, la suspensió de l'activitat o la caiguda d'ingressos com a conseqüència de l'epidèmia de COVID-19.

 Si la subvenció s'aplica a compensar despeses de l'exercici o la pèrdua d'ingressos, tindrà el tractament de subvenció corrent, és a dir, d'ingrés en l'exercici.

Si estigués destinada a afavorir inversions en immobilitzat o despeses de projecció plurianual, es tractarà com a subvenció de capital i s'ha d'imputar en la mesura que s'amortitzin les inversions o es produeixin les despeses realitzades amb càrrec a aquesta.

Quan els béns no siguin susceptibles d'amortització, la subvenció s'imputarà íntegrament en l'exercici en què es produeixi l'alienació o la baixa en l'inventari de l'actiu finançat amb la subvenció.

 


Devolució d’ajudes

Consulta DGT nº V755-21 de 30 Març 2021.

Què s’ha de fer si he estat beneficiari de prestacions a autònoms per reducció d'activitat o ingressos per causa de la crisi provocada per l'epidèmia de COVID-19 en l'exercici 2020 i un cop comprovats els ingressos reals es verifica en l’any 2021 que no es compleixen els requisits i es retornen les prestacions corresponents?

Des de la perspectiva fiscal, l'anul·lació dels actes administratius que establien el dret a percebre un determinat import, quant comporta tornar l’estat de les coses a la seva situació inicial mitjançant l'obligació de reintegrar l'import percebut, comporta que la restitució no tingui la seva incidència en la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent al període en què s'acordi el reintegrament de la quantitat percebuda, sinó que aquesta incidència tingui lloc a les liquidacions de l'Impost corresponent als exercicis en què s'hagués declarat, si escau, la percepció d'aquest pagament anul·lat, instant a aquest efecte la rectificació de la autoliquidacions corresponents als exercicis en què haguessin declarat els imports declarats invàlids, tal com estableix l'article 120.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària

 

En resum:

Si encara no s’ha presentat la declaració del IRPF del 2020, només s’haurà de declarar la quantitat a la que efectivament es tingui dret. Encara que s’hagi percebut una quantia superior, cal restar d’aquesta l’import que s’haurà de retornar i tributar per l’import correcte. Si s’ha hagut de retornar la totalitat de l’ajuda, no s’haurà de declarar res ja que un cop declarats invàlids per l'administració pagadora, aquest rendiments no tenen la naturalesa de renda de conformitat amb l'article 6 de la Llei de l'Impost.

En el cas que ja s’hagi presentat la declaració, en el moment en que es faci la devolució de l’ajuda, s’hauria de fer una rectificació de l’autoliquidació i tributar pels imports correctes, demanant la devolució dels ingresso indeguts que s’hagin pogut produir.

 


Aquests criteris es basen en les diverses consultes que la DGT ha emès fins a la data. Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.