Conceptes inclosos i exclosos de la cotització - Salari en espècie

27/09/2017

 

Arran de l’aprovació i publicació del RDLlei 16/2013 –vegeu el nostre Full Informatiu L-149, ap. 8- que modificà l’art. 109 de la LGSS (a data d’avui, art. 147 de la nova LGSS, vigent des del 2016), i del  Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, que modificà l’art. 23 del  Reglament General sobre Cotització i Liquidació de la SS,  aprovat pel Reial Decret 2064/1995 -vegeu el nostre Full Informatiu L-154- es concretà que la Base de Cotització per a totes les contingències i situacions emparades per l’acció protectora del Règim General, incloses les professionals, es constituïa per la remuneració total, qualsevol que sigui la seva forma o denominació.

 

> BÀSICAMENT COTITZA TOT EL QUE REP EL TREBALLADOR O TÉ DRET A REBRE, EN LIQUID O EN ESPÈCIE, excepte:

a) Les assignacions per a despeses de locomoció del treballador que es desplaci fora del seu centre habitual de treball per fer el mateix en un lloc diferent en la quantia i amb l'abast previst; i les despeses normals de manutenció i estada generats en un municipi diferent del lloc del treball habitual del perceptor i del que constitueixi la seva residència, en la quantia i amb l'abast previst.

b ) Les indemnitzacions per mort i les corresponents a trasllats, suspensions i acomiadaments fins a la quantia màxima prevista.

c) Les prestacions de la Seguretat Social, les millores de les prestacions per incapacitat temporal concedides per les empreses i les assignacions destinades per aquestes per a satisfer despeses d'estudis dirigits a l'actualització, capacitació o reciclatge del personal al seu servei, quan aquests estudis estiguin exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball.

d) Les hores extraordinàries, excepte per a la cotització per accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social .

 

> Pel cas que us gestionem els rebuts de salaris dels vostres treballadors, cal, si escau, que ens comuniqueu si perceben algunes d’aquestes quantitats ressenyades com excloses, per poder fer la seva valoració i procedir, segons el que està previst.

 

> I si els seus treballadors rebessin altres percepcions de les que ens consten, o EN ESPÈCIE, com poder ser la utilització, consum o obtenció, per a fins particulars, de béns, drets o serveis de forma gratuïta o per preu inferior al normal de mercat; quan se li lliuri al treballador imports en metàl·lic, vals o xecs de qualsevol tipus perquè aquest adquireixi béns, drets o serveis; quan se li lliurin accions o participacions; quan es satisfacin primes o quotes a entitats asseguradores per a la seva cobertura; quan es satisfacin contribucions a plans de pensions; quan es concedeixin millores de les prestacions de Seguretat Social -a excepció de la incapacitat temporal; quan es tracti de la prestació del servei d'educació en les etapes d'infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats –o resta de serveis educatius addicionals- , als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal de mercat;  quan es presti per mitjans propis de l'empresari el servei de guarderia per als fills dels seus empleats; quan el treballador usi un habitatge propietat o no de l'empresari; quan el treballador usi o se li lliuri un vehicle; quan se li concedeixi un préstec amb tipus d'interès inferiors al legal del diner ... o quan hi estigui present alguna altra retribució es espècie, caldrà que ens ho comuniquin per poder-les valorar i procedir a integrar-les en la corresponent base de cotització.

 

Recordar-los també que els empresaris han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social en cada període de liquidació l'import de tots els conceptes retributius abonats als seus treballadors, amb independència de la seva inclusió o no en la base de cotització, mitjançant la tramitació mensual dels fitxers CRA ... cosa que mensualment ja venim gestionant, pel cas que ens tingui encomanada la gestió dels rebuts de salaris.

 


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.