Conseqüències tributàries del RD 465/2020 que entra en vigor el 18 de març de 2020

18/03/2020

No es modifiquen ni es suspenen el terminis per presentar les declaracions tributàries (tant mensuals com trimestrals), ni se suspèn l’obligació de pagar les corresponents autoliquidacions, excepte que es demani un ajornament.

 

Els acords en matèria tributària aprovats pel consell de ministres es recullen en dos RD, d’on en destaquem:

 

LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS NO AFECTA A LES AUTOLIQUIDACIONS

El RD 463/2020, del 14 de març, en què es declarava l’estat d’alarma, establia a la disposició addicional tercera la suspensió dels terminis administratius. Quedava en dubte si aquesta suspensió afectava a la presentació d’autoliquidacions i declaracions informatives.

Amb el RD 465/2020, de 17 de març, s’estableix que la suspensió dels terminis administratius al qual feia referència el RD de declaració de l’estat d’alarma no és d’aplicació a les declaracions i autoliquidacions tributàries.

És a dir, es manté l’obligació de presentar autoliquidacions i declaracions informatives mentre duri l’estat d’alarma. Això afecta a les autoliquidacions mensuals del mes de febrer i març (models 111, 303, 322 i 353, entre d’altres) i declaracions informatives mensuals com el model 349, l’Intrastat, i totes les declaracions trimestrals del 1r trimestre, així com a les declaracions informatives anuals, com el model 720. També es manté l’obligació d’incloure les factures al sistema del SII.

 

SUSPENSIÓ DE TERMINIS EN L’ÀMBIT TRIBUTARI

El Reial Decret 8/2020, de 17 de març, estableix els deutes i tràmits tributaris que queden suspesos per l’estat d’alarma. Es diferencia entre els deutes i procediments que no hagin conclòs en data 18 de març, i els que s’iniciïn amb posterioritat a aquesta data.

 

Els terminis de deutes i procediments que s’amplien són:

 • Deutes resultants de liquidacions practicades per l’Administració.
 • Deutes en període executiu per les quals s’hagi rebut providència de constrenyiment.
 • Venciments de terminis i fraccions d’acords d’aplaçaments i fraccionaments.
 • Requeriments de tot tipus, inclosos els del cadastre.
 • Diligències d’embargament.
 • Sol·licituds d’informació.
 • Terminis per formular al·legacions en actes d’obertura o d’audiència en procediments d’aplicació de tributs, sancionadors.
 • Devolució d’ingressos indeguts.
 • Rectificació d’errors materials.

Quan el deute o procediment ja estigui notificat però encara no hagi finalitzat el termini a data 18 de març, el termini s’amplia fins al 30 d’abril.

Quan el deute o procediment s’iniciï o es notifiqui amb posterioritat al 18 de març, el termini finalitzarà el 20 de maig.

Cal tenir en compte que en el cas de contestar un requeriment, o de realitzar el pagament, es considerarà evacuat el tràmit, és a dir, no s’aplicarà la suspensió.

El termini entre el 18 de març i el 30 d’abril no computarà e efectes de la duració màxima dels procediments tant d’aplicació de tributs, com sancionadors. És a dir, l’AEAT amplia el seu termini per realitzar aquests tràmits, i tot i això podrà impulsar, ordenar i realitzar tots els tràmits imprescindibles. Aquest període no computarà tampoc per al càlcul de la caducitat dels procediments.

 

PROCEDIMENT ESPECIAL D’AJORNAMENT  DE DEUTES TRIBUTARIS

Es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des de la data d'entrada en vigor Reial decret llei 7/2020, de 12 de març i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits a què es refereix l'article 82.2.a) de la Llei general tributària.

 

Nota important:

Amb aquestes condicions només es podran ajornar deutes inferiors a 30.000 euros.

 

Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros en el any 2019.

Les condicions de l'ajornament seran les següents:

a) El termini serà de sis mesos.

b) No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

 

Declaracions, liquidacions i autoliquidacions que es poden ajornar 

 • Els pagaments fraccionats de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) tant en estimació directa com en estimació objectiva (mòduls). Models 130 i 131 respectivament.
 • Declaració trimestral d'IVA, model 303.
 • Pagament fraccionat de l'impost de societats. Model 202.
 • Retencions i ingressos a compte declarats en els models 111,115 i 123.

 S’ha inclòs, de forma excepcional, la possibilitat d’ajornar el pagament fraccionat de l’impost de societats i les retencions i pagaments a compte.

 

Podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.