Declaració d'operacions amb tercers (model 347)

13/02/2021

En aquest model es declaren les operacions efectuades amb un mateix client o proveïdor que en conjunt superin els 3.005,06 € (IVA inclòs).

El dia 1 de març finalitza el termini màxim de presentació del model 347 "Declaració anual d'operacions amb terceres persones" de l'exercici 2020.


Qui està obligat a presentar el model 347?

Els empresaris i professionals que desenvolupin activitats econòmiques estan obligats a presentar el model 347, quan respecte a una altra persona o entitat hagin realitzat operacions que en el seu conjunt hagin superat la xifra de 3.005,06 € (IVA inclòs) l'any natural a què es refereixi la declaració.

També estan obligats les entitats o establiments de caràcter social i les  comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn al marge d'activitat empresarial o professional quan el seu import hagi superat 3.005,06 € (exclòs el subministrament d'aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances).

Atenció. Les operacions en les quals no se suporta o no es repercuteix IVA també s'han de declarar, sempre que existeixi obligació d'expedir factura i se superin els 3.005,06 euros. Per exemple:

 • Les operacions en les quals s'hagi produït la inversió del subjecte passiu (en aquest cas, haurà de declarar l'import sense IVA). Es produeix aquesta inversió, per exemple, en alguns lliuraments d'immobles, o en alguns lliuraments de productes electrònics.
 • Les subvencions públiques procedents d'una mateixa Administració que superin els 3.005,06 euros.
 • Els lliuraments gratuïts en els quals la llei l'obliga a ingressar l'IVA. Per exemple, si la seva empresa fabrica mobles i de manera gratuïta lliura mobiliari a un treballador, haurà de declarar aquest lliurament si el cost imputable a aquests mobles més l'IVA supera els 3.005,06 euros.
 • Les operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa de l'IVA, hauran de ser incloses tant pels subjectes passius que realitzin les operacions, com pels seus destinataris, pels imports reportats durant l'any natural conforme a la regla general de la meritació. 

No estan obligats a presentar el model 347

 1. Els qui realitzin a Espanya activitats empresarials o professionals sense tenir en territori espanyol la seu de la seva activitat econòmica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el cas d'entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger, sense tenir presència en territori espanyol.
 2. Les persones físiques i entitats en atribució de rendes en l'IRPF, per les activitats que tributin en aquest impost pel mètode d'estimació objectiva i, simultàniament, en l'IVA pels règims especials simplificat o de l'agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d'equivalència, excepte per les operacions per les quals emetin factura. No obstant l'anterior, els subjectes passius acollits al règim simplificat de l'IVA hauran d'informar de les adquisicions de béns i serveis que realitzin que hagin de ser objecte d'anotació en el llibre registre de factures rebudes (adquisicions i importacions de béns i serveis pels quals s'hagi suportat o satisfet l'impost i destinats a la seva utilització en les activitats per les quals resulti aplicable el referit règim especial).
 3. Els obligats tributaris que no hagin realitzat operacions que en el seu conjunt, respecte d'una altra persona entitat, hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l'any natural corresponent o de 300,51 euros durant el mateix període, quan, en aquest últim supòsit, realitzin la funció de cobrament per compte de tercers d'honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d'autor o altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats.
 4. Els obligats tributaris que hagin realitzat exclusivament operacions no sotmeses al deure de declaració (en general, aquelles operacions que són objecte de declaració en models tributaris específics).
 5. Els subjectes passius inscrits al REDEME no estan obligats a presentar el model 347, ja que estan obligats a portar els seus llibres registre de l'IVA a través de la seu electrònica de l'AEAT, i els subjectes passius que utilitzin el SII queden exclosos de l'obligació de presentar el model 347.

Atenció. Si ha efectuat operacions respecte de les quals Hisenda ja té informació (a través d'altres declaracions), ara no les haurà d'incloure al model 347. Així, no haurà d'incloure:

 • Les operacions subjectes a retenció, perquè Hisenda ja té la seva informació gràcies a les declaracions periòdiques i resums anuals o els lliuraments o adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, perquè es declaren al model 349.
 • Les operacions d'exportació i importació, perquè es declaren en duana.
 • El mateix succeeix amb els lliuraments de béns entre la península i Canàries, Ceuta i Melilla.

Dades dels clients i proveïdors sense errors o omissions

Totes les dades que es requereixen als registres del model 347 han d'estar correctament emplenats al programa comptable, ja que, en cas contrari, quan es vulgui exportar el fitxer amb la declaració, presentarà errors. Alguns errors que es poden produir són NIF erronis o codis postals que no estan emplenats.


Poden existir discrepàncies entre els imports declarats pel client i el proveïdor?

Sí. En el cas que es rebi la factura pel client i es registri en un període trimestral diferent al de la seva emissió pel proveïdor sorgiran diferències.


Es pot declarar un import negatiu al model 347?

Sí. Sempre que l'import anual de les operacions superi, en el seu valor absolut (sense signe), els 3.005,06 €. Aquest import es consignarà a la declaració amb el signe negatiu.


Com es declaren les operacions en les quals posteriorment existeixin devolucions, descomptes, bonificacions o modificació de la base imposable?

Aquestes circumstàncies modificatives hauran de ser reflectides al trimestre natural en què s'hagin produït, sempre que el resultat d'aquestes modificacions superi, juntament amb la resta d'operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat l'any natural, la xifra de 3.005,06 euros.


Com es declaren les quantitats que es percebin en contraprestació per transmissions d'immobles, que constitueixin lliuraments subjectes a IVA?

S'han de declarar al mateix registre que la resta d'operacions, però de manera separada a les caselles corresponents a les quantitats trimestrals i anual que es percebin d'operacions corresponents a transmissions d'immobles subjectes a IVA. D'altra banda, a les caselles corresponents a Import anual de les operacions i Import trimestral de les operacions, es consignarà l'import de les operacions incloses les transmissions d'immobles, però exceptuant els imports de les operacions d'assegurances (entitats asseguradores) i arrendaments que s'han d'anotar en un registre separat.


Lloguers al model 347

En el cas de l'arrendatari, si el lloguer està subjecte a retenció de l'IRPF o de l'impost sobre societats, i a més està subjecte a IVA, l'arrendatari ja declara les quantitats retingudes mitjançant el model 180, per la qual cosa no s'han d'incloure aquestes operacions, ja que aquestes operacions estan informades en altres declaracions.

Habitatges. En aquesta declaració no s'ha d'incloure els ingressos del lloguer d'habitatges a particulars que constitueixin la seva residència permanent (aquests lloguers estan exempts d'IVA i no s'ha d'emetre factura). En canvi, si ha llogat aparcaments o trasters de manera separada als habitatges, sí que els ha de declarar (sempre que superin l'import dels 3.005,06 €).

D'altra banda, els arrendadors havien d'informar dels locals que tenien arrendats, a quines persones, i l'import anual, quan superés els 3.005,06 €. No obstant això, aquesta obligació ha quedat suprimida des del 2014, ja que amb el model 180 s'ha ampliat la informació a subministrar, que ja inclou aquestes dades. Per tant, els arrendadors tampoc han d'incloure aquestes operacions al seu model 347.

Locals. Si ha llogat un local (o un habitatge per ser utilitzat com a despatx), dependrà de si el lloguer ha estat subjecte a retenció: si ho ha estat no haurà d'incloure'l al model 347 (perquè l'inquilí ja haurà inclòs aquests imports al resum anual de retencions). Però si les rendes no han estat subjectes a retenció sí que les haurà de declarar al model 347 (recordi que, si el valor cadastral total dels locals llogats supera els 601.102,10 euros, el contribuent pot comunicar als arrendataris que no practiquin retenció sobre les rendes que li paguin).


Quins criteris existeixen d'imputació temporal?

Les operacions que s'han de relacionar al model 347 són les realitzades pel declarant l'any natural al qual es refereix la declaració. A aquest efecte, les operacions s'entendran produïdes en el període en el qual s'hagi de realitzar l'anotació registral de la factura que serveixi de justificant, de manera que:

 • Les factures expedides han d'estar anotades al moment que es realitzi la liquidació i el pagament de l'impost corresponent a aquestes operacions.
 • Les factures rebudes han d'estar anotades per l'ordre que es rebin i dins del període de liquidació en què s'hagi d'efectuar la seva deducció.

No obstant això existeixen diferents situacions que tenen un tractament particular.

Entre elles podem destacar les següents:

Operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa, es consignaran també l'any natural corresponent al moment de la meritació total o parcial, d'acord amb la regla general de meritació i també d'acord amb la regla especial de meritació pròpia del règim especial.

A més, tota la informació que s'hagi de proporcionar obligatòriament en la declaració s'haurà de subministrar sobre una base de còmput anual.

Devolucions, descomptes, bonificacions i operacions que quedin sense efecte o alteracions de preu, així com en el cas que es dicti acte de declaració de concurs que hagin donat lloc a modificacions en la base imposable de l'IVA que es donin en un trimestre natural diferent d'aquell en el qual es degué incloure l'operació a la qual afecten aquestes circumstàncies modificatives, aquestes hauran de ser reflectides al trimestre natural en què s'hagin produït, sempre que el resultat d'aquestes modificacions superi, juntament amb la resta d'operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat l'any natural, la xifra de 3.005,06 euros en valor absolut.

Les bestretes de clients i a proveïdors i altres creditors constitueixen operacions que s'han d'incloure al model 347. En efectuar-se ulteriorment l'operació, es declararà l'import total de la mateixa minorant-lo en el de la bestreta anteriorment declarada, sempre que el resultat d'aquesta minoració superi, juntament amb la resta d'operacions realitzades l'any natural amb la mateixa persona o entitat la xifra de 3.005,06 euros en valor absolut.

Les subvencions, auxilis o ajuts que concedeixin les entitats integrades en les diferents Administracions públiques territorials o en l'Administració institucional s'entendran satisfets el dia en què s'expedeixi l'ordre de pagament. De no existir ordre de pagament s'entendran satisfetes quan s'efectuï el pagament.

Operacions en metàl·lic: quan les quantitats percebudes en metàl·lic no es puguin incloure a la declaració de l'any natural en el qual es realitzen les operacions perquè es perceben amb posterioritat a la seva presentació o perquè en aquest moment no s'ha arribat a un import superior a 6.000 euros, els obligats tributaris les hauran d'incloure separadament a la declaració corresponent a l'any natural posterior en el qual s'hagués efectuat el cobrament o s'hagués superat l'import assenyalat anteriorment.


Configuració del 347 en els supòsits de fusió d'empreses

En el supòsit de fusió de dues empreses, cada entitat ha de fer una declaració amb el seu NIF, realitzant una presentació independent de l'entitat resultant de la fusió, atès que el model 347 recull les operacions que cada subjecte passiu ha realitzat, amb els seus clients i proveïdors.

En cas contrari si totes les operacions de les entitats fusionades es presentessin amb el NIF de la nova entitat, crearia discrepàncies amb tots aquells que han tingut operacions amb elles, i les operacions realitzades no quadrarien de cap manera.

Formes de presentació

Les maneres de presentació habilitats per al model 347 són els següents:

 • Les Administracions Públiques, aquells obligats tributaris adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de les Unitats de Gestió de Grans Empreses, les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, estan obligades a la presentació electrònica per Internet amb signatura electrònica avançada (certificat electrònic o DNI-e).
 • Les persones físiques podran presentar la declaració en tot cas amb signatura electrònica avançada, i també podran utilitzar el sistema de signatura amb clau d'accés en un registre previ com a usuari, denominat Cl@ve PIN.

- Les entitats a les quals sigui aplicable la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre la propietat horitzontal, podran presentar la declaració en tot cas amb signatura electrònica avançada, i a més en el cas que la seva declaració no excedeixi de 15 registres declarats també podran utilitzar el servei d'impressió a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària i presentar la seva declaració mitjançant l'enviament d'un missatge SMS (predeclaració mitjançant enviament missatge SMS).


Emplenament de la declaració anual d'operacions amb terceres persones

Al model 347 es consignaran les següents dades:

- Del declarant: nom i cognoms o raó social o denominació completa, NIF i domicili fiscal.

- De cadascuna de les persones o entitats incloses en la declaració: nom i cognoms o raó social o denominació completa i NIF, o en el seu cas, el número d'identificació fiscal a l'efecte de l'impost sobre el valor afegit atribuït a l'empresari o professional amb el qual s'efectuï l'operació per l'estat membre d'establiment.

- L'import total (en euros), de les operacions realitzades amb cada persona o entitat durant l'any natural al qual es refereixi la declaració.

- S'hauran de fer constar separadament les següents operacions, sense perjudici que a l'efecte de determinar si se supera o no la xifra de 3.005,06 euros, que genera l'obligació de declarar respecte a cada persona o entitat, es computin conjuntament amb la resta d'operacions realitzades:

 • Els arrendaments de locals de negocis (evidentment sempre que es tracti d'arrendaments que no hagin de ser declarats al model 180). L'arrendador consignarà el nom i cognoms o raó social o denominació completa i el NIF dels arrendataris, les referències cadastrals i les dades necessàries per a la localització dels immobles arrendats.
 • Les operacions d'assegurances realitzades per les entitats asseguradores. Es consignarà l'import de les primes o contraprestacions percebudes i les indemnitzacions o prestacions satisfetes en l'exercici de l'activitat asseguradora.
 • Les quantitats que es percebin en contraprestació per transmissions d'immobles, efectuades o que s'hagin d'efectuar (per exemple quan s'efectuen operacions de venda sobre plànol), que constitueixin lliuraments subjectes en l'IVA.
 • Les agències de viatges consignaran separadament diverses operacions que compleixin amb els requisits a què es refereix la disposició addicional quarta del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre: aquelles prestacions de serveis en la contractació dels quals intervinguin com a mediadores en nom i per compte d'altri, i els serveis de mediació en nom i per compte d'altri relatius als serveis de transport de viatgers i dels seus equipatges que l'agència de viatges presti al destinatari d'aquests serveis de transport.

- S'hauran de declarar separadament els cobraments per compte de tercers d'honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial, d'autor o altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats efectuats per societats, associacions, col·legis professionals o altres entitats que, entre les seves funcions, realitzin les de cobrament.

- Es faran constar els imports superiors a 6.000 euros (caldrà entendre que es tracta de l'import total dins de l'any natural, no operació per operació) que s'haguessin percebut en metàl·lic de cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.

- Es faran constar separadament d'altres operacions que, si escau, es realitzin entre les mateixes parts:

a) A les que sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa de l'IVA. Aquestes operacions s'hauran de consignar atesos els següents criteris:

  • En el moment en què s'haguessin reportat conforme a la regla general de meritació continguda a l'article 75 de la Llei de l'IVA, com si a aquestes operacions no els hagués estat aplicable el règim especial.
  • En el moment en què es produeixi la seva meritació total o parcial de conformitat amb els criteris continguts a l'article 163 de la Llei de l'IVA pels imports corresponents.

b) En les que el subjecte passiu sigui el destinatari d'acord amb el que s'estableix a l'article 84.U.2n de la Llei de l'IVA.

c) Que hagin resultat exemptes de l'IVA per referir-se a béns vinculats o destinats a vincular-se al règim de dipòsit diferent dels duaners definit en l'apartat cinquè de l'Annex de la Llei de l'IVA.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.