Declaració de l'impost de grans fortunes 2022

10/07/2023

Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes

 

Aquest mes de juliol es presenta per primera vegada l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes. S'ha de presentar electrònicament a través d'Internet, entre l'1 i el 31 de juliol de 2023 (sense perjudici del termini per a la domiciliació bancària del pagament del deute, que serà des del dia 1 fins al dia 26 del mes de juliol) i serà aplicable per primera vegada al model 718 corresponent a l'exercici 2022.


A qui afecta?

És un tribut de caràcter directe, naturalesa personal i complementari de l'impost sobre el patrimoni que grava el patrimoni net de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d'euros.

Als efectes d'aquest impost, constituirà el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què sigui titular, amb deducció de les càrregues i gravàmens que en disminueixin el valor, així com dels deutes i obligacions personals de les que hagi de respondre.


Entrada en vigor i vigència temporal

L’impost ha entrat en vigor l’any 2022 i es presenta durant el mes de juliol. Es preveu una vigència de dos anys, si bé s'introdueix una clàusula de revisió, per efectuar una avaluació dels seus resultats al final de la seva vigència i valorar-ne el manteniment o la supressió.


Escala de l’impost

Base liquidable

Fins a euros

Quota

Euros

Resta Base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

2.347.998,03

1,7

5.347.998,03

39.915,97

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06

152.223,93

En endavant

3,5

 


Límits a la tributació

La quota íntegra d'aquest impost, conjuntament amb les quotes de l'Impost sobre la renda (IRPF) i de l'impost sobre el patrimoni (IP), no podrà excedir, per als subjectes passius sotmesos a l'impost per obligació personal, del 60% de la suma de les bases imposables del primer. A aquest efecte, resultaran aplicables les regles sobre el límit de la quota íntegra de l'IP, si bé, en el cas que la suma de les quotes dels tres impostos superi el límit anterior, es reduirà la quota d'aquest impost fins a assolir el límit indicat, sense que la reducció pugui excedir del 80%.

Així mateix, i amb la finalitat d'evitar situacions de doble imposició, s'estableix que de la quota de l'IGF es podrà deduir la quota que els contribuents hagin satisfet en l'IP.

És un impost la configuració del qual coincideix bàsicament amb la de l'impost sobre el patrimoni, tant pel que fa al seu àmbit territorial, exempcions, subjectes passius, bases imposable i liquidable, meritació i tipus de gravamen, com al límit de la quota íntegra. La diferència fonamental rau en el fet imposable, que grava només aquells patrimonis nets que superin els 3.000.000 euros.


Normativa de referència

Podeu ampliar aquesta informació mitjançant els enllaços a la normativa següent:

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant el seu mail, a info@canovas.net o mitjançant el Whatsapp 972 20 26 00

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.