Efectes del Brèxit en l’Impost sobre la renda de no residents (IRNR)

11/01/2021

Des del 1 de gener del 2021 el Brèxit ja és efectiu i finalitza el període transitori. En aquest resum us detallem com afecta el Brèxit a la tributació del IRNR.

Font: AEAT i elaboració pròpia


Conseqüències del BREXIT en l'IRNR a partir de l'1 de gener de 2021


L’impost sobre la renda de no residents (IRNR)  grava la renda obtinguda en territori espanyol per contribuents no residents, tant persones físiques com entitats (article 1 TRLIRNR).

Les formes de subjecció a l'impost són dos (article 15 TRLIRNR):

a) rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent

b) rendes obtingudes mitjançant establiment permanent.

Aquest impost contempla disposicions específiques aplicables a residents d'altres estats membres de la Unió Europea, disposicions que deixaran de ser aplicables als contribuents residents al Regne Unit un cop finalitzat el període transitori.

No obstant això, el conveni bilateral entre el Regne Unit i Espanya per evitar la doble imposició continuarà sent aplicable 

Per aquest motiu, determinades rendes que deixaran d'estar exemptes en aplicació de la normativa interna, però, serien rendes exemptes invocant el dret a l'aplicació de Conveni.

Podeu consultar el conveni bilateral entre el Regne Unit i el Regne d’Espanya


Conseqüències del Brexit en l'IRNR, en el supòsit de rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent:

Respecte de les rendes obtingudes per residents al Regne Unit meritades a partir de l'1 de gener de 2021 caldrà tenir en compte els següents canvis derivats de deixar de ser contribuents residents en un Estat membre de la Unió Europea: 


Rendes exemptes (article 14 TRLIRNR)

Deixaran de ser aplicables les exempcions següents:

  • Els interessos i guanys patrimonials derivats de béns mobles obtinguts per residents en un altre Estat membre de la Unió Europea (UE) amb certes excepcions.
  • Els beneficis distribuïts per les societats filials residents a Espanya a les seves societats matrius residents en un altre Estat membre de la UE o de l'EEE amb efectiu intercanvi d'informació, o als establiments permanents d'aquests últims situats en altres estats membres, sempre que compleixin determinades condicions.  
  • Els dividends i participacions en beneficis obtinguts per fons de pensions equivalents als regulats en el text refós de la Llei de plans i fons de pensions (Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre), que siguin residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o del EEE amb efectiu intercanvi d'informació, o per establiments permanents d'aquestes institucions situats en un altre Estat membre.
  • Els dividends i participacions en beneficis obtinguts per les institucions d'inversió col·lectiva regulades per la Directiva 2009/65 / CE de Parlament Europeu i de Consell, o per les institucions d'inversió col·lectiva residents als Estats integrants de l'EEE amb efectiu intercanvi d'informació.
  • Els cànons entre societats associades, satisfets a una societat resident en un Estat membre de la Unió Europea oa un establiment permanent d'aquesta societat situat en un altre Estat membre de la UE, sempre que es compleixin determinats requisits. 
  • Exempció per reinversió en habitatge habitual per contribuents de la UE, Islàndia i Noruega: podran excloure de gravamen els guanys patrimonials obtinguts per la transmissió de la qual hagi estat el seu habitatge habitual a Espanya, sempre que l'import total obtingut per la transmissió es reinverteixi en l'adquisició d'un nou habitatge habitual. 

Base imposable (article 24.6 TRLIRNR)

No es podran deduir les despeses previstes en l'article 24.6 TRIRNR, article d'acord amb el qual els contribuents residents en un altre Estat de la Unió Europea, persones físiques, poden deduir les despeses previstes en la Llei IRPF, i en el cas d'entitats, dels previstos en la Llei de l'Impost sobre Societats, sempre que s'acrediti que estan directament relacionats amb els rendiments obtinguts a Espanya i que tenen un vincle directe i indissociable amb l'activitat realitzada a Espanya.    


Tipus de gravamen (article 25 TRLIRNR)

En relació amb les rendes gravades a el tipus general de gravamen, deixarà de ser aplicable el tipus de gravamen general de l'19%, propi dels residents UE, i passarà a ser aplicable el 24%. Entre aquestes rendes poden citar-se: rendiments d'immobles, rendiments de la feina, renda imputades de béns immobles...


Opció per a residents de la UE de tributar per IRPF (article 46 TRLIRNR)  

No serà aplicable el règim de l'article 46 TRLIRNR, règim pel qual els contribuents no residents, persones físiques, que acreditin ser residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o en un Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu amb el qual hi hagi un efectiu intercanvi d'informació tributària, excepte residents en països o territoris qualificats per reglament com a paradisos fiscals, que hagin obtingut durant l'exercici a Espanya per rendiments de la feina i per rendiments d'activitats econòmiques, com a mínim, el 75 per cent de la totalitat de la seva renda, o que la renda obtinguda durant l'exercici a Espanya hagi estat inferior al 90 per cent del mínim personal i familiar que li hagués correspost d'acord amb les seves circumstàncies personals i familiars d'haver estat resident a Espanya i que la renda obtinguda fora d'Espanya hagi estat, així mateix, inferior a aquest mínim, i quan les rendes obtingudes a Espanya hagin tributat efectivament per l'IRNR, poden optar per tributar en qualitat de contribuent per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, però sense perdre per això la condició de contribuents per l'IRNR.


Conseqüències del Brexit en l'IRNR, en el supòsit de rendes obtingudes mitjançant establiment permanent 

No serà aplicable imposició complementària

La imposició complementària és exigible als establiments permanents d'entitats no residents quan transfereixin rendes a l'estranger. 

En aplicació del conveni bilateral entre el Regne Unit i Espanya per evitar la doble imposició, la imposició complementària no es aplicable.

 


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.