Efectes del Brèxit en l’IVA i el procediment duaner

11/01/2021

Des del 1 de gener del 2021 el Brèxit ja és efectiu i finalitza el període transitori. En aquest resum us detallem com afecta el Brèxit a la tributació del IVA i duana.

Font: AEAT, Gov.uk i elaboració pròpia


Conseqüències del BREXIT en l'IVA a partir de l'1 de gener de 2021


Lliuraments de béns

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea fa que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixin de tenir la consideració d'operacions intracomunitàries per passar a estar subjectes a formalitats duaneres.

Això implica, en el cas de l'entrada de mercaderies al territori d'aplicació de l'IVA espanyol (Península i Balears) procedents del Regne Unit, la liquidació de l'IVA en el moment de la importació per la Duana, tret que l'empresa opti pel pagament de l'IVA diferit.

La base imposable de l'IVA en la importació és el Valor en Duana afegint els següents conceptes quan no estiguin compresos en el mateix:

a. Els impostos, drets, exaccions i altres gravàmens que es meritin amb motiu de la importació, tret de l'IVA

b. Les despeses accessòries, com les comissions i les despeses d'embalatge, transport i segur que es produeixin fins al primer lloc de destinació dels béns a l'interior de la  Comunitat.

Les mercaderies que siguin transportades des del territori d'aplicació de l'IVA espanyol (Península i Balears) al Regne Unit seran exportacions i estaran exemptes d'IVA.

En el cas que l'empresari espanyol efectuï lliuraments de béns a particulars anglesos no serà d'aplicació el règim de vendes a distància.

Els intercanvis de mercaderies amb Irlanda del Nord tindran el mateix tractament que els efectuats amb un Estat membre d'acord amb el protocol Irlanda-Irlanda del Nord. Aquest tractament no s'estén als serveis.


Prestacions de serveis

S'aplicaran les regles de localització previstes als articles 69 i 70 LIVA, tenint en compte que el Regne Unit deixa de pertànyer a la Unió Europea i en particular, la regla d'ús efectiu recollida a l'article 70.Dos LIVA, de tal manera que estaran subjectes a l'IVA espanyol els serveis enumerats a l'esmentat article quan es localitzin al Regne Unit però la seva utilització o explotació efectiva es realitzi al territori d'aplicació de l'IVA espanyol.

Per determinar on es localitza un servei prestat a un client establert al Regne Unit o rebut d'empresaris de l'esmentat país, es troba disponible a la web de l’AEAT l'eina d'ajuda “Localitzador de prestacions de serveis”


NIF-IVA i model 349

Atès que les operacions realitzades entre Espanya i el Regne Unit deixen de qualificar-se com a intracomunitàries no s'hauran d'informar a través de la declaració recapitulativa model 349. Les empreses espanyoles que realitzin operacions amb el Regne Unit tampoc tindran l'obligació d'identificar-se mitjançant NIF-IVA.

En el cas de realitzar operacions duaneres (importacions o exportacions), hauran de disposar d'un número EORI.

S'han de tenir en compte les següents particularitats:

 • L'Acord de Retirada garanteix que els moviments de mercaderies que hagin començat abans de la retirada del Regne Unit de la UE es portin al seu terme de conformitat amb les normes de la Unió vigents en el moment d'iniciar-se el desplaçament.
 • L'Acord de Retirada inclou un Protocol per a Irlanda del Nord, que a efectes del IVA continuarà formant part de la UE respecte dels lliuraments de béns. Per a això, el Regne Unit crearà un NIVA específic amb el prefix XI per a les empreses que puguin acollir-se a l'esmentat Protocol.

Com a conseqüència de l'anterior, a efectes de la seva inclusió en el model 349, s'aplicaran les següents regles respecte de les operacions realitzades amb el Regne Unit i Irlanda del Nord:

 • Per als períodes 1M i 1T de 2021, el model 349 admetrà els prefixos GB i XI excepte per a les claus d'operació “S” o “I”, que no admetran cap d'aquests prefixos.
 • Per als períodes 2M a 12M i 2T a 4T de 2021 només s'admetrà el prefix XI, excepte per a les claus d'operació “S” o “I”.
 • Per a les rectificacions d'operacions anteriors a 2021, només s'admetrà el prefix GB.
 • Per a les rectificacions d'operacions de l'1 M o 1T de 2021, s'admetran els prefixos GB i XI, excepte per a les claus d'operació “S” o “I”, que no admetran cap d'aquests prefixos.
 • Per a les rectificacions d'operacions de 2M a 12M i 2T a 4T de 2021, només s'admetrà el prefix XI, excepte per a les claus d'operació “S” o “I”.

Efectes del Protocol d'Irlanda del Nord en el IVA: (links a Gov.uk en anglès)

Comprovi si està comerciant sota el protocol d'Irlanda del Nord

L’IVA en operacions amb béns entre la Gran Bretanya i Irlanda del Nord


Representant fiscal

Els empresaris establerts al Regne Unit que realitzin operacions subjectes al IVA en Península i les Balears, han de nomenar un representant a efectes del compliment de les obligacions imposades en la Llei 37/1992, de l'impost sobre el valor afegit, tret que existeixin amb el Regne Unit instruments d'assistència mútua anàlegs als instituïts en la Comunitat (art. 164.Uno.7º LIVA).


Devolució de l’IVA suportat al Regne Unit

Els empresaris i professionals establerts en Península i les Balears que adquireixin béns i serveis al Regne Unit durant l'any 2020 només podran sol·licitar la devolució de les quotes de IVA allà suportades fins al 31 de març de 2021. Ho hauran de fer mitjançant el model 360.

Podeu accedir al model 360 des d’aquí

Informació del govern britànic (web en anglès)


Devolució de l’IVA a viatgers anglesos

A partir de l'1 de gener de 2021, els viatgers procedents del Regne Unit podran sol·licitar la devolució del IVA corresponent a les seves compres durant la seva estada a la Unió Europea o Irlanda del Nord. 

Trobareu mes informació sobre devolució de l’IVA a viatgers aquí


Comprobador del Brèxit

El govern britànic ha posat a disposició una eina per fer consultes sobre els canvis normatius que provoca el Brèxit en diversos àmbits (importacions, exportacions, viure i treballar a UK...)

Podeu accedir des d’aquí al Comprobador del Brèxit


Preguntes freqüents sobre l’IVA i el procediment duaner

El govern de l’estat ha fet un recull de preguntes freqüents sobre el tractament de l’IVA i els procediments duaners, un cop finalitzat el període transitori. Us en detallem les mes rellevants.

Un cop finalitzat el període transitori en relació amb la retirada del Regne Unit de la Unió Europea, hauré de complir alguna formalitat duanera?

A partir d'aquest dia, el Regne Unit passarà a ser tractat com un tercer país i, per tant, les mercaderies que s'enviïn o procedeixin a / de Regne Unit es tractaran com les exportades / importades des de qualsevol altre país tercer.

L'acord assolit entre la Unió Europea i el Regne Unit no elimina les formalitats duaneres.

Quina serà la situació d'Irlanda de Nord a partir de l'1 de gener de 2021?

Irlanda de Nord forma part del territori duaner del Regne Unit, però continuarà aplicant, entre altres, la normativa duanera, d'IVA i d'impostos especials de la Unió Europea pel que fa a el comerç de béns es refereix. Per tant, els intercanvis de mercaderies amb Irlanda de Nord continuaran considerant-moviments intracomunitaris

He de fer alguna formalitat abans de presentar declaracions duaneres?

L'única autorització imprescindible per a realitzar formalitats duaneres és el EORI, que es pot sol·licitar a través de la seu electrònica de l'AEAT. En funció del tipus de NIF és possible que el registre es faci d'ofici, però és recomanable que tots els operadors verifiquin si estan donats d'alta, i, en cas contrari, ho sol·licitin ja que és un cens que no comporta cap tipus d'obligació informativa .

D'altra banda, en funció del tipus i volum d'activitat hi ha altres autoritzacions que poden resultar convenients com:

 • Autorització de garantia global, que permet ajornar el pagament del deute duaner / IVA 30 dies
 • Procediments simplificats de declaració
 • Magatzem de dipòsit temporal
 • Local autoritzat per a mercaderies d'exportació (LAME)
 • Simplificacions de trànsit
 • Règims especials

Per operadors que envien mercaderies al Regne Unit a partir de l'1 de gener de 2021 hauré de complir alguna formalitat duanera?

A partir d'aquest dia, les mercaderies que s'enviïn al Regne Unit es tractaran com les enviades a qualsevol altre tercer país. Entre altres formalitats, això implica que per enviar mercaderia al Regne Unit caldrà presentar una declaració d'exportació.

Hauré de pagar aranzels i altres gravàmens al Regne Unit?

L'acord assolit entre la Unió Europea i el Regne Unit preveu zero aranzels i zero contingents per a les mercaderies originàries de qualsevol de les parts.

Pel que fa al valor, convé que les empreses revisin les seves Incoterms, ja que en funció de les mateixes pot ser necessari realitzar ajustos sobre el valor pagat (a l'alça o a la baixa).

 

Més informació sobre el final del període transitori del Brèxit:  FAQS Comissió Europea

 


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.