El 29 de febrer acaba el termini per a presentar el model 347 (“Declaració d'operacions amb tercers”) del 2023

15/02/2024

En aquest model es declaren les operacions efectuades amb un mateix client o proveïdor que en conjunt superin els 3.005,06 € (IVA inclòs). Les operacions s'entendran produïdes en el període en el qual s'hagi de realitzar l'anotació registral de la factura que serveixi de justificant.


A qui afecta?

El model 347 és una declaració anual informativa d'operacions amb terceres persones, que els empresaris, professionals i administracions públiques estan obligats a presentar quan hagin efectuat operacions amb tercers per un import superior als 3.005,06 euros durant l'any natural, diferenciant els lliuraments, les adquisicions de béns i serveis i , en el cas d’administracions públiques, totes les subvencions concedides que no estiguin exemptes del IRPF amb independència del seu import.

Atenció. Les operacions en què no se suporta o no es repercuteix IVA també s'han de declarar, sempre que existeixi obligació d'expedir factura i se superin els 3.005,06 euros. Per exemple:

  • Les operacions en les quals s'hagi produït la inversió del subjecte passiu (en aquest cas, ha de declarar l'import sense IVA). Es produeix aquesta inversió, per exemple, en alguns lliuraments d'immobles, o en alguns lliuraments de productes electrònics.
  • Les subvencions públiques procedents d'una mateixa administració que superin els 3.005,06 euros.
  • Els lliuraments gratuïts en les quals la llei l'obliga a ingressar l'IVA. Per exemple, si la seva empresa fabrica mobles i de manera gratuïta lliura mobiliari a un treballador, haurà de declarar aquest lliurament si el cost imputable a aquests mobles més l'IVA supera els 3.005,06 euros.
  • Les operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa de l'IVA, s'han d'incloure tant pels subjectes passius que efectuïn les operacions, com pels seus destinataris, pels imports reportats durant l'any natural conforme a la regla general de la meritació.

No estan obligats a presentar el model 347

  • Els qui duguin a terme a Espanya activitats empresarials o professionals sense tenir en territori espanyol la seu de la seva activitat econòmica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el cas d'entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger, sense tenir presència en territori espanyol.
  • Les persones físiques i entitats en atribució de rendes en l'IRPF, per les activitats que tributin en aquest impost pel mètode d'estimació objectiva i, simultàniament, en l'IVA pels règims especials simplificat o de l'agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d'equivalència, excepte per les operacions per les quals emetin factura. No obstant l'anterior, els subjectes passius acollits al règim simplificat de l'IVA han d'informar de les adquisicions de béns i serveis que realitzin que hagin de ser objecte d'anotació en el llibre registre de factures rebudes (adquisicions i importacions de béns i serveis pels quals s'hagi suportat o satisfet l'impost i destinats a la seva utilització en les activitats per les quals resulti aplicable el referit règim especial).
  • Els obligats tributaris que no hagin efectuat operacions que en conjunt, respecte d'una altra persona entitat, hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l'any natural corresponent o de 300,51 euros durant el mateix període, quan, en aquest últim supòsit, facin la funció de cobrament per compte de tercers d'honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d'autor o altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats.
  • Els obligats tributaris que hagin efectuat exclusivament operacions no sotmeses al deure de declaració (en general, aquelles operacions que són objecte de declaració en models tributaris específics).
  • Els subjectes passius inscrits en el REDEME no estan obligats a presentar el model 347, ja que estan obligats a portar els seus llibres registre de l'IVA a través de la seu electrònica de l'AEAT, i els subjectes passius que utilitzin el SII queden exclosos de l'obligació de presentar el model 347.

Atenció. Si ha efectuat operacions respecte de les quals Hisenda ja té informació (a través d'altres declaracions), no les ha d'incloure en el model 347.

Per assegurar l’adequada presentació de la declaració, us agrairem que ens feu arribar les dades abans del dia 22 de febrer


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant el seu mail, a info@canovas.net o mitjançant el Whatsapp al 972 20 26 00


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.