El Govern aprova l´extensió dels Expedients de Regulació d´Ocupació (ERTO) fins al 31 de gener

29/09/2020

El govern i els agents socials signen el III Acord Social en Defensa de l'Ocupació que permetrà prorrogar automàticament tots els ERTO de força major vigents, mesures de salvaguarda de la ocupació i noves prestacions.

IMPORTANT: Aquesta mesura no ha estat desenvolupada normativament i estem l’espera de la seva publicació per tenir una informació mes detallada.

Font: Informació procedent del Ministeri de treball.


Les principals novetats son: 

Nous Expedients per impediment o per limitació d´activitats en tots els sectors

Les empreses, sigui quin sigui el sector d´activitat, que no puguin realitzar l´activitat a causa de noves restriccions o mesures adoptades a partir del 01/10/2020, podran acollir-se als beneficis dels ERTOS.

ERTO per impediment: quan les empreses no puguin realitzar l´activitat per les mesures sanitàries establertes. Suposa una exoneració del 100% de l´aportació empresarial si tenen menys de 50 treballadors i 90% si la plantilla és igual o superior a 50 treballadors.

ERTO per limitacions: les empreses que vegin limitada la seva activitat per decisions o mesures adoptades per les autoritats, podran sol·licitar aquest tipus d´expedient. En aquest cas, les exoneracions que s´aplicaran, des del mes d´Octubre fins al Gener seran les següents:

 

OCTUBRE 2020

NOVEMBRE 2020

DESEMBRE 2020

GENER

2021

Menys de 50 treballadors

100%

90%

85%

80%

50 o més treballadors

90%

80%

75%

70%

 


Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat

Es consideraran empreses amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat les que desenvolupin una activitat que es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-09) recollits en l'acord.

També es poden incloure en aquest apartat les empreses l'activitat econòmica de les quals depengui majoritàriament de les empreses amb els CNAE que es recullen en la norma o formin part de la seva cadena de valor, és a dir, que puguin acreditar que l'any 2019 la meitat de la seva facturació hagi depès de manera directa d'aquelles empreses o bé si depenen de manera indirecta de les empreses incloses en el llistat de codis CNAE - 09.

L'acord estableix que les empreses de les dues categories anteriors, que prorroguin automàticament el ERTO de força major fins al final de gener de 2021, tindran exoneracions en les quotes a la Seguretat Social dels seus treballadors (tant reactivats com suspesos) meritades en els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2020 i gener de 2021.

Les exoneracions seran del 85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que tenen 50 treballadors o més tant per als treballadors suspesos com per als que es reincorporen als seus llocs de treball.

Aquest concepte d'empresa resulta d'aquelles que, des del principi de la crisi sanitària fins a la data, no han arribat a recuperar a les persones treballadores regulades en percentatges significatius (menys del 65% de persones treballadores recuperades dels expedients de regulació atur) i que a més pertanyen a sectors específics (més del 15 % de persones regulades del total d’afiliades al règim general en un CNAE concret).

Es mantindran aquestes mateixes exoneracions en les seves cotitzacions a la Seguretat Social (85% en el cas d'empreses de menys de 50 treballadors i del 75% en empreses de més de 50 treballadors) en cas que les empreses dels CNAE o de la cadena de valor que iniciïn un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció a després de la finalització d'un ERTO de força major.


Prestació d´atur: comptadors a zero

Les persones treballadores afectades per un ERTO mantindran el "comptador a zero":

Aquelles que siguin afectades per un acomiadament objectiu, individual o col·lectiu, o un altre basat en qualsevol causa, que sigui declarat improcedent, durant l'any 2021, o si s'extingeix el seu contracte temporal dins d'aquest any.


Es manté l'import de les prestacions

La base de càlcul per a les prestacions es mantindrà en el 70% de la base reguladora de la persona treballadora que no veurà disminuïts els seus ingressos, tal com passava fins ara, al 50% de la base reguladora un cop transcorreguts els sis primers mesos.


Salvaguarda de la ocupació

S'estableix un nou període de 6 mesos de salvaguarda de l'ocupació per a les empreses que s'acullin a un nou ERTO exonerat.

En cas que existís un compromís de manteniment d'ocupació anterior vigent, l'inici de el nou període de salvaguarda començarà quan hagi conclòs el de l'ERTO anterior

Es manté la prohibició, per a les empreses acollides a ERTO, de realitzar hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l'activitat, ni concertar noves contractacions, siguin directes o indirectes excepte per raons de formació, capa o altres raons objectives i justificades.

També es mantenen els límits fixats en els anteriors acords sobre el repartiment de dividends i la prohibició de radicar en paradisos fiscals per a les empreses que vulguin acollir-se a ERTO.


Protecció per a fixes discontinuus

Es reconeixerà una prestació extraordinària d'atur a les persones treballadores amb contracte fix discontinu o que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en determinades dates, que hagin resultat afectades per un ERTO durant el període teòric d'activitat.

Podran percebre també aquesta prestació les persones treballadores amb contracte fix discontinu no afectades prèviament per ERTO que hagin esgotat les prestacions o subsidis a les que tinguessin dret si així ho sol·liciten.

S'estableixen millores en la protecció per desocupació per a les persones que treballen a temps parcial.


En properes circulars anirem detallant el contingut quan es publiqui la nova normativa.

Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.