El nou sistema d'incentiu "Bonus"

22/02/2018

REDUCCIÓ DE LES COTITZACIONS PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS A LES EMPRESES QUE HAGIN DISMINUÏT DE MANERA CONSIDERABLE LA SINISTRALITAT LABORAL


Tal i com us vàrem informar -vegeu el nostre full informatiu L-165 l’abril passat- hi ha en vigor un nou marc regulador derivat del Reial Decret 231/2017 que pot comportar que l’empresa pugui reemborsar-se certes quantitats abonades anteriorment en quotes d’accident de treball i contingències professionals. Aquest nou sistema ha de ser més eficaç que no pas l’anterior, i amb menys requeriments. Està previst per a les empreses que es distingeixin per la seva contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral, i que acompleixin altres requisits addicionals. Ara el 2018 se sol·licita aquell reembossament per períodes anteriors a aquest exercici.


  • Des del 15 d'abril al 31 de maig de cada any (termini improrrogable), les empreses incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquell RD que vulguin optar a l'incentiu, cal que presentin la sol·licitud del reembossament a la MÚTUA o entitat gestora que assumeixi la protecció de les seves contingències professionals. Qui té la competència per gestionar les sol·licituds, i validar moltes de les dades sol·licitades, és la Mútua col·laboradora de la Seguretat Social, en concret doncs la que l’empresa hi estigui associada. La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social dictarà una resolució estimatòria o desestimatòria del la sol.licitud, com a màxim l’últim dia hàbil del mes de març de l’any següent a la presentació.

 

  •  Com s’ha dit aquell RD 231/2017 incorpora una sèrie de novetats , que agilitzen i simplifiquen el procés de sol·licitud, reconeixement i abonament de l’incentiu, sempre que es compleixin els requisits que estableix la legislació. La clau és presentar una sinistralitat baixa – en relació a un límits que s'estableixin respecte dels índexs de sinistralitat general i sinistralitat extrema, previstos amb diverses fórmules matemàtiques i acomplir altres requisits addicionals.

 

  • Quina quantitat es pot sol·licitar com a reembossament?
  1. 5% de l’import de les quotes abonades per accidents de treball i CP, corresponents al període d'observació.
  2. 5% addicional més, si han realitzat inversions relacionades amb el sistema prevenció de riscos laborals.

 

  •  Admès el reembossament, la Inspecció de Treball i Seguretat Social podrà procedir a avaluar i comprovar la informació relativa a tot l’expedient de la sol·licitud. Aquest control s'entén sense perjudici d’altres que corresponguin a diferents organismes.

Cal manifestar igualment que la manca de veracitat de les dades consignades en la sol·licitud suposarà considerar les quantitats retornades a l'empresa com indegudament percebudes. Així, es dictarà una resolució exigint el reintegrament i igualment es podran exigir altres responsabilitats -administratives.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.