El paper dels treballadors davant la jornada d'eleccions generals del proper dia 10/11/2019

30/10/2019

 

ORDRE TSF/190/2019, DE 21 D'OCTUBRE, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES INSTRUCCIONS NECESSÀRIES PER A LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES EN LES ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2019

DOGC de 24/10/2019

 

þ PERMÍS A LES PERSONES TREBALLADORES QUE EL DIA DE LES ELECCIONS NO GAUDEIXEN DEL DESCANS SETMANAL

  • El diumenge dia 10 de novembre de 2019 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal d'acord amb el que preveu l'article 37.1 de l'Estatut dels treballadors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat.
  • El permís esmentat té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.
  • No cal concedir el permís esmentat a les persones treballadores que realitzin una jornada que coincideixi parcialment amb l'horari d'obertura dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i menys de quatre, es concedirà un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s'ha de concedir el permís general de quatre hores.
  • S'ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda.
  • Les persones treballadores que tinguin una jornada l'horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís.
  • La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l'horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l'empresari o empresària.
  • A l'efecte de l'abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l'exhibició del justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

þ PERMÍS DELS MEMBRES DE MESA ELECTORAL O D'INTERVENTORS QUE EL DIA DE LES ELECCIONS NO GAUDEIXEN DEL DESCANS SETMANAL

  • A les persones treballadores que el dia 10 de novembre de 2019 no gaudeixin del descans setmanal que preveu l'article 37.1 de l'Estatut dels treballadors, i que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d'interventors, se'ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia esmentat i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
  • Per tal de facilitar el compliment dels deures dels membres de les meses electorals durant la jornada electoral, el torn de nit que comença el dia de la votació s'ha de computar com a jornada laboral del dia electoral i, el dret de reducció de cinc hores de la jornada de treball es pot exercitar en el torn de nit següent de la persona treballadora, sempre i quan aquest torn s'iniciï el dia immediatament posterior al de les eleccions.
  • Aquests permisos, de caràcter no recuperable, s'han de retribuir per l'empresa un cop justificada l'actuació com a membre de mesa o interventor.

 

þ PERMÍS DELS MEMBRES DE MESA ELECTORAL O D'INTERVENTORS QUE EL DIA DE LES ELECCIONS GAUDEIXEN DEL DESCANS SETMANAL

El permís de les cinc primeres hores establert en l’apartat anterior es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de mesa o interventor, en les mateixes condicions que les esmentades.

 

þ PERMÍS DELS APODERATS QUE EL DIA DE LES ELECCIONS NO GAUDEIXEN DEL DESCANS SETMANAL

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del diumenge 10 de novembre de 2019 i de caràcter no recuperable a les persones treballadores que acreditin la condició d'apoderats i que aquest dia no gaudeixin del descans setmanal que preveu l'article 37.1 de l'Estatut dels treballadors.

Si alguna de les persones treballadores -membres de mesa electoral o interventors o apoderats- hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresari o l'empresària, a petició de la persona interessada, ha de canviar-li el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Càlcul de salari de les persones treballadores amb dret al permís

Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s'ha de calcular d'acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

 

-Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu

S'ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 10 de novembre de 2019, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu. D'aquest permís se'n podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 31 d'octubre de 2019.

 


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions. 


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.