El Salari Mínim Interprofessional a partir de l'1 de gener del 2024

08/02/2024

RD 145/2024, de 06.02.2024  (B.O.E. núm. 33 de 07.02.2024)

SMI

Diari

37,80

Mensual

1.134,00

Anual amb pagues (mensual * 14)

15.876,00

 

 

 

 

 

  • El SMI per hora efectiva del servei domèstic a hores resta fixat en 8,87€.
  • En el SMI es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, minorar-ne la seva quantia íntegra en diners.

En cap cas i per aplicació de la Llei General de la Seguretat Social –art. 19.2- , les bases mínimes de qualsevol dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social no podran ser inferiors a la quantia del SMI vigent en cada moment, incrementada en 1/6, excepte disposició expressament en contra.

  • Aquest nou SMI tindrà efectes durant el període comprès entre l’01/01/2024 i el 31/12/2024, i caldrà, per tant, abonar-lo amb efectes 01/01/2024.

 


Compensació I absorció

  1. La revisió del salari mínim interprofessional que estableix aquest RD no afectarà a l'estructura ni a la quantia dels salaris professionals que vinguessin percebent els treballadors, quan tals salaris en el seu conjunt i en còmput anual fossin superiors a aquest salari mínim.

A aquests efectes, el salari mínim en còmput anual que es prendrà com a terme de comparació serà el resultat d'addicionar-hi al salari mínim fixat, totes les meritacions previstes en l’art. 26.3 ET i si escau l’import corresponent a l’increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a prima o amb incentiu de producció, sense que en cap cas pugui considerar-se una quantia anual inferior a 15.876,00€.

  1. Aquestes percepcions són compensables amb els ingressos que per tots els conceptes vinguessin percebent els treballadors en còmput anual i a jornada completa d'acord amb normes legals o convencionals, laudes arbitrals i contractes individuals de treball en vigor en la data de promulgació d'aquest RD .
  2. Les normes legals o convencionals i els laudes arbitrals que es troben en vigor en la data de promulgació d'aquest RD subsistiran en els seus propis termes, sense més modificació que la que fos necessària per assegurar la percepció de les quantitats que en còmput anual resultin, i, en conseqüència, caldrà incrementar els salaris professionals inferiors a l'indicat total anual en la quantia necessària per equiparar-se a aquest.

 


No afectació de la nova quantia del SMI a les referències contingudes en normes no estatals i relacions privades.

D’acord a habilitació legal expressa prevista en l’art. 13 del RDL 28/2018 de 28/12/2018, les noves quanties del SMI ressenyades al principi no són aplicables:

  1. a) A les normes vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest RD de les CCAA, de les ciutats de Ceuta i Melilla i, de les entitats que integren l'Administració local que utilitzin el SMI com a indicador o referència del nivell de renda per determinar la quantia de determinades prestacions o per accedir a determinades prestacions, beneficis o serveis públics, excepte disposició expressa en contra de les pròpies CCAA, de les ciutats de Ceuta i Melilla o de les entitats que integren l'Administració local.
  2. b) A qualsevol contracte/s i pacte/s de naturalesa privada vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest RD que utilitzin el SMI com a referència a qualsevol efecte, llevat que les parts acordin l'aplicació de les noves quanties del SMI.

En els supòsits dits, llevat de disposició o acord en contra, la quantia del SMI s'entén referida durant el 2024 a la que estava vigent a l’entrada d’aquest RD, o sigui, a allò previst en l’anterior RD 99/2023, regulador del SMI previ a l’ara determinat.

 

Tot això sense perjudici que hagin de ser modificats els salaris establerts en els contractes o pactes de naturalesa privada inferiors en el seu conjunt i en còmput anual a les quanties del salari mínim interprofessional que s'estableixen pel 2024 en el present RD en la quantia necessària per assegurar la percepció d'aquestes quanties, ...  essent aplicables les regles sobre compensació i absorció.

 


Tota aquesta informació està subjecte a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.

Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pot contactar amb el seu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 170 anys assessorant empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.