El termini de presentació de l’impost de societats no es modifica

28/05/2020

Aclariments sobre els terminis de presentació del impost de societats i els comptes anuals


El RD Llei 19/2020 publicat al BOE d’avui, confirma que no es modifica el termini voluntari de presentació de l’impost i habilita la presentació d’una nova declaració que tindrà caràcter de complementaria, amb interessos de demora i sense recàrrecs, per els casos en els que els CCAA aprovats difereixin dels estats financers presentats en l’impost de societats.


Actualitzada a 28/05/2020


Els terminis de presentació de l’impost de societats no canvien

Les empreses que tanquen l’exercici en any natural (31/12/2019) han de presentar l’impost de societats des del dia 1 de juliol fins el 27.

L’impost de societats es presentarà amb les dades dels CCAA i si aquests no s’haguessin aprovat, es farà amb la comptabilitat disponible, elaborada d’acord amb el codi de comerç.

En el cas que l’impost presentat en el termini voluntari, difereixi del que s’hauria hagut de liquidar d’acord amb els CCAA aprovats definitivament, s’haurà de presentar una nova autoliquidació amb termini fins al 30 de novembre de 2020.

Les opcions que segons la normativa tributària s'hagin d'exercir, sol·licitar o renunciar amb la presentació d'una declaració, es podran efectuar sense limitacions, ja que no son aplicables respecte de la nova autoliquidació, les limitacions a la rectificació de les opcions a què es refereix l'apartat 3 de l'article 119 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

La nova autoliquidació tindrà la consideració de complementària als efectes que preveu l'article 122 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, si d'ella resultés una quantitat a ingressar superior o una quantitat a retornar inferior a la derivada de l'autoliquidació anterior efectuada d'acord amb el que disposa l'apartat anterior.

La quantitat a ingressar resultant meritarà interessos de demora d'acord amb el que disposa l'article 26 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, des del dia següent a la finalització del termini previst en l'apartat 1 de l'article 124 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, sense que li siguin aplicables els recàrrecs previstos en l'article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

En el cas que de la rectificació de l’impost resulti una quantitat a retornar, com a conseqüència d'un ingrés efectiu en l'autoliquidació anterior es meritaran interessos des del dia següent a la finalització de termini voluntari de presentació.


Terminis de formulació i aprovació dels CCAA

El RD Llei 19/2020 ha fixat el dia 1 de juny com la data per reiniciar els terminis de formulació i aprovació dels CCAA que havien quedat suspesos per la declaració de l’estat d’alarma.

D’acord amb els articles 40 i 41 del RD 8/2020, les empreses que estiguessin en període de formulació dels CCAA en el moment que es va decretar l’estat d’alarma (14 de març) poden ampliar els terminis de formulació dels CCAA.

L’empresa pot escollir entre aquestes dues opcions:

Terminis de formulació i aprovació dels CCAA per un exercici tancat a 31/12/2020

En situació de normalitat

 

Terminis ampliats per l’estat d’alarma (opcional)

Formulació de CCAA per l’òrgan d’administració

Fins a 30-03-2020

Dins els 3 mesos següents a partir del 01/06/2020

Auditoria de CCAA

Fins a la convocatòria de la junta general

Fins a la convocatòria de la junta general

Aprovació els CCAA per part de la junta general

Fins a 30-06-2020

Dins els 2 mesos següents a partir de la formulació

Dipòsit dels CCAA al registre mercantil

Dins el mes següent a l’aprovació dels CCAA

Dins el mes següent a l’aprovació dels CCAA

En el cas d’una empresa que tanqui l’exercici a 31/12/2019, els terminis màxims serien:

Si els CCAA haguessin estat formulats abans del 14-03-2020 i fos obligatori auditar-los, l’auditor tindrà 2 mesos addicionals a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma per fer l’auditoria.

Aquestes modificacions afecten als CCAA individuals, als consolidats i a tots els documents que s’hagin d’adjuntar amb els CCAA.

Malgrat l’ampliació dels terminis, aquelles entitats que ho considerin oportú podran complir els terminis propis de la situació de normalitat.


Aquesta informació és de primeríssima hora, i per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.