Els empresaris han d'instaurar un canal intern per denúncies segur i efectiu

24/05/2023

LLEI 2/2023 DE PROTECCIÓ A INFORMANTS SOBRE INFRACCIONS NORMATIVES I DE LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ


El passat 21 de febrer de 2023 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (“Llei 2/2023”). Aquesta Llei va entrar en vigor el 13 de març de 2023, en resposta a la obligació imposada al legislador espanyol de transposar la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió Europea, més coneguda com la Directiva Whistleblowing.


Aquesta noticia es llegeix en uns 2 minuts.

Per accedir a la circular completa elaborada per Grup Cànovas 1852 premi aquest enllaç (temps de lectura d'uns 15 minuts)


Quin és l’objectiu d’aquesta Llei?

Facilitar la comunicació d’infraccions, tot obligant a determinades empreses (de més de 50 treballadors o no) i a les entitats públiques d’implementar un sistema d’informació d’infraccions i d’establiment de les garanties necessàries per a la protecció de les persones informants precisament.


Què és objecte de protecció?

Informacions i comunicacions referents a presumptes infraccions del Dret de la Unió Europea així com aquelles que tinguin a veure amb accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu d’acord amb la legislació vigent.


A qui protegeix?

La Llei protegeix als informants (el qui en un context laboral o professional, ja sigui en el sector privat o públic, hagin obtingut informació sobre presumptes infraccions ) i cerca alhora establir un procés concret d’intercanvi de la informació.

Les mesures de protecció de l’informant s’estenen a les persones que tinguin relació amb ell.


Quines entitats estan obligades a disposar d’un Sistema intern d’informació d’acord aquesta  Llei?

  • Les persones físiques o jurídiques del sector privat que tinguin contractats 50 o més treballadors.
  • Les persones jurídiques del sector privat que entrin a l’àmbit d’aplicació del Dret de la Unió Europea en matèria de serveis, productes i mercats financers, prevenció del blanqueig de capitals o del finançament del terrorisme, seguretat del transport i protecció del medi ambient.
  • Partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i fundacions creades per uns i altres, sempre que rebin o gestionin fins públics.
  • Totes les entitats que integren el sector públic.

Quin és el termini màxim d’implementació de Sistemes interns d’informació i adaptació dels ja existents?

El termini per a la implementació del sistema és fins el 13 de juny de 2023.

Excepcionalment, pel que fa a les empreses amb una plantilla amb 249 treballadors o menys, i els municipis de menys de 10.000 habitants, tenen fins l’1 de desembre de 2023.


Qui serà el responsable de la implementació del sistema?

L’òrgan d’administració de l’empresa és el responsable de la implantació del sistema, prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores.

La gestió del sistema i la tramitació de les comunicacions, es podrà portar a terme dins de la pròpia entitat o organisme, designant un “Responsable del Sistema”, o bé optar per la gestió del sistema per part d’un tercer extern, sempre que aquest ofereixi garanties adequades de respecte de la independència, la confidencialitat, la protecció de dades i el secret de les comunicacions. Aquest últim supòsit, en el cas del sector públic, només es permetrà en aquells casos en que s’acrediti la insuficiència de mitjans propis d’acord amb els barems previstos a la Llei.


Només hi ha a possibilitat de comunicar o informar les infraccions o irregularitats que se’n tingui coneixement per mitjà del canal intern de l’empresa?

Si bé el Sistema intern d’informació s’estableix com a sistema preferent per canalitzar la informació, l’informant podrà escollir si fa ús del canal intern (empresa) o del canal extern (Ens públic - Autoritat Independent de Protecció de l’Informant).


Obligació d’informació i publicitat

Les empreses han d’informar de manera clara i fàcilment accessible, sobre l’ús del seu canal intern que hagin implementat, i dels principis essencials del procediment de gestió. Si l’empresa té pàgina web, aquesta informació haurà de constar a la pàgina d’inici, en una secció separada i fàcilment identificable.


Obligació de disposar d’un Registre d’informacions

S’estableix igualment la obligatorietat de disposar d’un llibre- registre de les informacions rebudes i de les investigacions internes que hagin donat lloc, tot garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos en la Llei. Aquest registre no serà públic, i només a petició raonada de l’Autoritat Judicial competent, i en el marc d’un procediment judicial i sota la tutela d’aquella, es podrà accedir total o parcialment al contingut del registre dit.


Règim sancionador

La Llei estableix un règim sancionador propi en casos d’incompliment o implementació deficient dels sistemes d’informació, tot corresponent la potestat sancionadora a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant i als organismes competents de les Comunitats Autònomes.

En els supòsits d’infraccions molt greus, com seria el cas d’incomplir la obligació de disposar d’un Sistema intern d’informació en els termes previstos a la Llei 2/2023, es preveuen multes de fins a 300.000€ per a les persones físiques, i fins a 1.000.000€ per a les persones jurídiques.

Així mateix, en supòsits d’incompliments molt greus, es podran acordar per l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant altres sancions accessòries.


Aquesta noticia es llegeix en uns 2 minuts.

Per accedir a la circular completa elaborada per Grup Cànovas 1852 premi aquest enllaç (temps de lectura d'uns 15 minuts)


Tota aquesta informació és de primeríssima hora, i tanmateix no s’ha dictat encara la nova OM de cotització referenciada i actualitzada amb el nou SMI del 2023 i, per tant, està subjecte a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la/es norma/es estudiada/es. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació - interpretació.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.

Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pot contactar amb el seu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 170 anys assessorant empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.