En aquests moments la seva empresa té dificultats? Cànovas el pot ajudar

18/03/2020

Com és de tots conegut estem vivint uns moments excepcionals. Des de la vessant empresarial, la seva activitat quotidiana es pot veure alterada per múltiples factors, que a la fi poden conduir a la presentació d’un Ero/Ere/Erte – expedient de regulació d’ocupació.

 

Què és un ERO- ERE-ERTE?

És un procés jurídic/administratiu, que una vegada preparat, presentat i acceptat per l’Autoritat Laboral, permet a l’empresa suspendre els contractes de treball dels seus treballadors, o en determinats casos, reduir-los la seva jornada. També a la fi pot concloure amb la resolució dels seus contractes.

 

D’acord el RDLLei 8/2020, BOE 18/03/2020, les suspensions dels contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de FORÇA MAJOR, amb les conseqüències que es deriven de l'article 47 de l’Estatut dels Treballadors.

 

Els treballadors percebran la seva retribució de l’inem -prestació d’atur- segons la quantia que correspongui. L’empresari excepcionalment pot romandre exonerat en tot o en part de la seva obligació de cotització segons el previst en el RDL esmentat si l’Ero té doncs la seva causa directa en el COVID-19.

 

La tramitació per l’organisme corresponent hauria de ser breu: entre 1 ó 2 setmanes i pot arribar a tenir efectes retro-actius.

 

L’ERO pot ser també per CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ per reduir o suspendre les jornades de treball, o resoldre els contractes dels treballadors. Aquests percebran també la seva retribució de l’inem -prestació d’atur- segons la quantia que correspongui.

 

L’empresari no roman exonerat de la seva obligació de cotització segons el previst en el RDL esmentat.

 

La tramitació per l’organisme corresponent se sol demorar al voltant d’1 mes o més. Té efectes des de la seva validació.

 

La realització d’un l’ERE comporta la realització d’unes tasques jurídiques pròpies, tant de preparació com de presentació i més.

Tota vegada que s’ha acceptat, cal donar-li i realitzar el tràmits addicionals previstos, treballador per treballador:

  • Entrar les incidències en les nòmines; recalcular-es; fer diverses comunicacions prèvies i posteriors al SEPE (Servicio Público de Empleo) ; fer diverses comunicacions prèvies i posteriors a la TGSS (Tresoreria Territorial de la SS); conciliar la conciliació de les situacions, treballador per treballador, amb el sistema de cotització (Siltr@) ... etc.

 

Atès que aquest procediment és complex, estem a la vostra disposició per analitzar el vostre cas i fer-vos un pressupost adequat a les vostres necessitats.

El nostre equip de professionals està al vostre costat per al que faci falta.


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.