Entren en vigor les noves mesures per aturar l’increment del COVID19 a Catalunya

16/10/2020

Entren en vigor les noves mesures per aturar l’increment del COVID19 a Catalunya

 

Avui s’ha publicat i entra en vigor la Resolució SLT/2546/2020, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

Resum de les principals mesures

 

Empreses de serveis i comerç minorista

Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat.

Els establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, han de reduir al 50% el seu aforament total permès.

En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció.

La mateixa reducció d'aforament és d'aplicació a les zones comunes i de pas dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials.

En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre clients. Si no és possible, només s'hi permet l'accés d'un sol client.

Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.

En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris.

Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.

Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili.

Se suspenen les fires comercials.

 

Hostaleria i restauració

Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.

Els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.

També poden obrir  els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.

En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.

 

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d'adoptar les mesures següents:

a) Promoure les mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars.

b) Quan no sigui possible prioritzar el treball a distància, adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

c) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries, i en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint o esglaonant el seu ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans permetin el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.

d) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

e) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 o bé, quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball.

En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no serà obligatori el seu ús sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.

f) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clients o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

 

Activitats culturals

Als espectacles d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions:

  • L'aforament es redueix al 50%, tant en recintes tancats com a l’aire lliure.
  • S'han de preassignar els seients.
  • Cal portar un registre d’assistents.
  • L'horari de tancament s'estableix a les 23:00h.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments, romanen oberts subjectes a les mesures dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

 

Activitats esportives

Les instal·lacions i equipaments esportius de caràcter lúdic:

  • han de funcionar amb cita prèvia.
  • No es pot superar l'aforament del 50%.

Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.

S'ajornen totes les competicions esportives, excepte les oficials i les professionals

 

Activitats lúdiques i recreatives

Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les 20:00h.

S'estableix el tancament de:

  • parcs i fires d’atraccions
  • establiments lúdics infantils
  • sales de joc, casinos i bingos
  • Les festes majors queden suspeses.

 

Trobades, reunions i desplaçaments

Es recomana que l'activitat social i els desplaçaments fora del domicili es redueixin al màxim possible. El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat:

  • Bombolla de convivència: Grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport per evitar l’aïllament social.
  • Bombolla ampliada: Grup de persones de la bombolla de convivència més un(s) altre(s) grup(s) acotat i estable de persones, sempre les mateixes, amb qui la bombolla de convivència estableix relacions familiars, laborals, escolars i de lleure.

Es manté la prohibició de trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

 


Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net

 

Girona, 16 d’octubre de 2020

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.