Es clarifica el llindar per accedir a la prestació per cessament d'activitat - Atur Autònom

11/04/2020

Noves mesures laborals del RDL 13/2020 - Es clarifica el llindar de facturació que permet tenir accés a la prestació extraordinària per cessament d'activitat

El Reial decret llei 13/2020 BOE núm. 98, de 8 d'abril te efectes a partir del 9 d’abril de 2020


Es clarifiquen els llindars comparatius de facturació per tenir dret a l’atur de l‘autònom i s’hi inclouen específicament els treballadors autònoms del sistema especial agrari, es flexibilitza la contractació temporal de treballadors en el sector agrari i es simplifica la tramitació d’expedients de desocupació.


Modificacions en la prestació extraordinària per cessament d'activitat pels afectats per declaració de l'estat d'alarma (el mal anomenat “atur de l’autònom)

Es clarifiquen llindars comparatius de facturació per tenir-hi dret, i s’hi inclouen específicament els treballadors autònoms del sistema especial agrari.

Podran ser beneficiaris de la prestació extraordinària per cessament d'activitat:

a) Els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors de la Mar les activitats de la qual quedin suspeses, en virtut del que es preveu el RD 463/2020.

b) Els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors de la Mar que, no cessant en la seva activitat, la seva facturació en el mes natural anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 % en relació a la mitjana de facturació del semestre natural anterior, sempre que no es trobin en alguns dels supòsits recollits en les lletres c) i d) següents.

c) Els treballadors autònoms agraris de produccions de caràcter estacional inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agrari, així com els treballadors de produccions pesqueres, marisqueres o de productes específics de caràcter estacional inclosos en el Règim Especial de Treballadors de la Mar, quan la seva facturació mitjana en els mesos de campanya de producció anteriors al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 % en relació amb els mateixos mesos de la campanya de l'any anterior.

d) Els treballadors autònoms que desenvolupin activitats en algun dels següents codis de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 i entre el 9001 i el 9004 tots dos inclosos, sempre que, no cessant en la seva activitat, la seva facturació en el mes natural anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda en almenys un 75 % en relació amb l'efectuada en els 12 mesos anteriors.

Aquesta prestació ara serà compatible amb qualsevol altra prestació de SS que el beneficiari vingués percebent i fos compatible anteriorment amb l'activitat que desenvolupava.


Contractació temporal de treballadors en el sector agrari

Es vol afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari mitjançant l'establiment de mesures extraordinàries de flexibilització de l'ocupació per assegurar el manteniment de l'activitat agrària, durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, sent d'aplicació temporal fins al 30 de juny de 2020.

Podran ser beneficiaris de les mesures de flexibilització (de caràcter temporal) les persones que a l'entrada en vigor d’aquest  reial decret llei es trobin en qualsevol de les següents situacions:

a) Persones en situació de desocupació o cessament d'activitat.

b) Treballadors els contractes dels quals s'hagin vist temporalment suspesos a conseqüència del tancament temporal de l'activitat conforme a l'assenyalat en l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, en els termes assenyalats en l'article 3.1.b).

c) Treballadors migrants el permís de treball dels quals conclogui en el període comprès entre l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i el 30 de juny de 2020, la pròrroga del qual es determinarà a través d'instruccions de la Secretaria d'Estat de Migracions.

d) Així mateix podran acollir-s’hi els joves nacionals de tercers països, que es trobin en situació regular d'entre els 18 i els 21 anys.

Els domicilis dels treballadors caldrà que es trobin pròxims als llocs en què hagi de realitzar-se el treball.

Les retribucions percebudes per l'activitat laboral que s'exerceixi a l'empara de les mesures extraordinàries de flexibilització de l'ocupació establertes en el present reial decret llei seran compatibles amb:

a) El subsidi per desocupació regulat en el Reial decret 5/1997, de 10 de gener, pel qual es regula el subsidi per desocupació en favor dels treballadors eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social, o amb la renda agrària regulada en el Reial decret 426/2003, d'11 d'abril.

b) Les prestacions per desocupació derivades de la suspensió per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, conformement al que es preveu en l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, amb exclusió però d'aquelles que tinguin el seu origen en les mesures previstes en els articles 22, 23 i 25 el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (ertos COVID).

c) Qualsevol altres prestacions per desocupació regulades en el títol III del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

d) Les prestacions per cessament d'activitat motivades per les causes previstes en l'article 331 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, amb exclusió d'aquelles que tinguin el seu origen en la mesura prevista en l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (prestació extraordinària per cessament d’activitat per declaració de l’estat d’alarma COVID).

 e) Qualsevol altra prestació de caràcter econòmic o qualsevol altre benefici o ajuda social, atorgada per qualsevol Administració sempre que sigui incompatible amb el treball, o que, sense ser-ho, a conseqüència de la percepció d'ingressos per l'activitat laboral s'excedirien els límits de renda assenyalats en la normativa corresponent de la prestació concreta.

Nota:

Sense perjudici del que es preveu en el paràgraf anterior, seran incompatibles amb les prestacions econòmiques de Seguretat Social per incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural. Així mateix, serà incompatible amb les pensions d'incapacitat permanent contributiva, excepte els supòsits de compatibilitat prevists en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

Serà incompatible amb la prestació per naixement i cura de menor de la Seguretat Social, si bé, excepte amb ell que respecta al període obligatori de la mare biològica a continuació del part el període obligatori, o la part que restés d'aquest, es podrà gaudir des de l'endemà a la finalització de les prestacions previstes en el present reial decret llei.

Els ingressos obtinguts per aquesta activitat laboral no es tindran en compte a l'efecte dels límits de rendes establerts per a les prestacions contributives o no contributives de la Seguretat Social, inclosos els complements per mínims de les pensions contributives.

L'empresari haurà d'assegurar en tot moment la disponibilitat de mitjans de prevenció apropiats enfront del COVID-19.

Les ofertes d'ocupació que sigui necessari cobrir en cada localitat seran comunicades per les empreses i ocupadors als serveis públics d'ocupació autonòmics competents, que les gestionaran per a donar-los cobertura de manera urgent amb les persones beneficiàries.

El salari s'abonarà per transferència bancària en el compte indicat pel treballador en el contracte subscrit amb l'ocupador. En tot cas, la remuneració mínima que s'ha d'aplicar, amb independència del sector on procedeixi el treballador, ha de ser la que correspongui segons Conveni Col·lectiu vigent que resulti d'aplicació i en tot cas, el SMI recollit en el Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional pel 2020 .


Mesures de simplificació per a la tramitació dels procediments de les entitats gestores de la seguretat social

S'adopten diverses mesures extraordinàries de simplificació per a la tramitació dels procediments que permetin a les entitats gestores de la Seguretat Social resoldre de manera provisional en matèria de prestacions de la Seguretat Social.

En el cas que a la persona interessada li manqués el certificat electrònic o clau permanent, el canal de comunicació a través del qual podrà exercir els seus drets, presentar documents o realitzar qualssevol tràmits o sol·licitar serveis, es troba situat a la Seu electrònica de la Seguretat Social sede.seg-social.gob.es mitjançant l'accés directe a tràmits sense certificat accessible des de la web de la Seguretat Social www.seg-social.es-

Aquestes mesures mantindran la seva eficàcia fins que, després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma, es normalitzi el funcionament de les oficines d'atenció i informació al ciutadà de les diferents entitats gestores de la Seguretat Social, la qual cosa es determinarà mitjançant resolució legal.


Mesures de simplificació per a la tramitació dels procediments del servei públic d'ocupació estatal i l’ISM a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma

S'adopten mesures extraordinàries de simplificació per a la tramitació dels procediments que permetin al Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’ISM resoldre de manera provisional les sol·licituds de prestacions per desocupació presentades pels ciutadans.

En el cas que a la persona interessada li manqués el certificat electrònic o clau permanent, podrà formalitzar la seva sol·licitud provisional d'accés a la protecció per desocupació a través del «Formulari de pre-sol·licitud individual de prestacions per desocupació», disponible a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal i en la seva seu electrònica, o en la seu electrònica de la Seguretat Social per al supòsit l’ISM.

Quan es formalitzi la sol·licitud provisional per aquesta via, s'admetrà la identitat declarada per l'interessat, sense perjudici de les comprovacions que pugui fer l'entitat gestora, a través dels mitjans ja establerts per verificar la identitat.

En el cas que a l'interessat manqui de signatura electrònica, haurà de deixar constància expressa de la seva voluntat o consentiment en la tramitació del seu expedient.

En aquells supòsits en els quals, a causa del tancament d'oficines públiques, l'interessat no pugui presentar la documentació exigida o observar el procediment habitual establert per això, haurà d'aportar documents o proves alternatives que estiguin en el seu poder, que acreditin la concurrència dels requisits o condicions exigits en el procediment per al reconeixement o la revisió del dret a les prestacions per desocupació, sense perjudici de l'obligació de presentar els documents preceptius una vegada que desapareguin les restriccions provocades per l'estat d'alarma.

Quan l'interessat no disposés dels documents alternatius que acreditin el seu dret a la prestació, ni pogués obtenir-los, podrà presentar una declaració responsable sobre les dades o documents que pretengui fer valer, sense perjudici de l'obligació de presentar amb posterioritat els documents acreditatius dels fets o dades al·legades.

D'acord amb la sol·licitud presentada i els documents en el seu cas aportats, l'entitat gestora efectuarà les comprovacions corresponents, i dictarà la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

Les resolucions provisionals de reconeixement o de revisió de prestacions adoptades seran revisades i fiscalitzades. I si, com a resultat de la revisió efectuada, es comprova que la prestació no ha estat reconeguda en els termes establerts en la llei, s'iniciarà el procediment de reclamació de les quantitats indegudament percebudes o, si escau, es procedirà a l'abonament de la prestació que correspongui.

Aquestes mesures mantindran la seva eficàcia fins que, després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma, es normalitzi el funcionament de les oficines d'atenció i informació al ciutadà de les oficines de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal, mitjançant resolució legal.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.