Es prorroguen els ERTO per força major fins al 30 de juny del 2020

13/05/2020

Es prorroguen els ERTO per força major fins al 30 de juny del 2020


El Reial decret llei 18/2020, publicat el 13 de maig, amplia fins al 30 de juny els ERTO per causa major i causes ETOP COVID-19. A més, s’introdueixen els ERTO per força major parcial, que permetran que les empreses puguin reiniciar la seva activitat combinant treballadors actius i suspesos. Es mantenen també les exoneracions en les quotes de la Seguretat Social.  

 

El Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació, amb efectes des del 13 de maig de 2020, prorroga els ERTO per força major fins al 30 de juny de 2020 per a aquelles empreses que no puguin reprendre la seva activitat per causes de força major.

Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de treballadors, afectats per ERTO, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada. Les empreses hauran de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, a l'ERTO en un termini de 15 dies i al SEPE les variacions en les dades de persones treballadores incloses en aquests expedients.

Això significa, que aquestes empreses i autònoms continuaran gaudint d'una exoneració de les quotes a la Seguretat Social. En el cas que l'empresa tingui 50 treballadors o més, l'exoneració es manté com fins ara en el 75%.

El Reial decret llei 18/2020 contempla una nova categoria d'ERTO, denominada de força major parcial, que la seva vigència també s'estendrà fins al 30 de juny. Aquesta figura permetrà a les empreses reincorporar part de la seva plantilla i mantenir una altra part amb el seu contracte suspès.

El Reial decret llei a més garanteix el compromís del manteniment de l'ocupació, per part de les empreses, en un termini de sis mesos des de la data de represa de la seva activitat, i s'entén per tal la reincorporació a la feina efectiva de persones afectades per l'expedient, encara que sigui parcial o només afecti part de la plantilla.

 

  1. Especialitats aplicables als ERTO per força major COVID-19 (art. 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març) durant el desconfinament.

A partir del 13 de maig de 2020, continuaran en situació de força major total derivada de la COVID-19, aquelles empreses i entitats que comptessin amb un expedient de regulació temporal d'ocupació basada en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, i que estiguessin afectades per les causes referides en aquest precepte que impedeixin reiniciar la seva activitat, mentre aquestes durin i en cap cas més enllà del 30 de juny de 2020.

Es trobaran en situació de força major parcial derivada de la COVID-19, aquelles empreses i entitats que comptin amb un expedient de regulació temporal d'ocupació autoritzat sobre la base de l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, des del moment en el qual les causes reflectides en aquest precepte permetin la recuperació parcial de la seva activitat, fins al 30 de juny de 2020.

Aquestes empreses i entitats hauran de reincorporar als treballadors afectats per mesures de regulació temporal d'ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.

Les empreses i entitats hauran de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, a l'expedient de regulació temporal d'ocupació autoritzada, en el termini de 15 dies des de la data d'efectes.

Sense perjudici de l'anterior, la renúncia per part d'aquestes empreses i entitats als expedients de regulació temporal d'ocupació o, en el seu cas, la suspensió o regularització del pagament de les prestacions que derivin de la seva modificació, s'efectuarà prèvia comunicació al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) de les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d'accés a la protecció per desocupació.

Quan es reiniciï parcialment l’activitat, s’haurà de comunicar al SEPE aquelles variacions que es refereixin a la finalització de l'aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades, bé en el seu nombre o bé en el percentatge d'activitat parcial de la seva jornada individual, quan la flexibilització de les mesures de restricció que afecten l'activitat de l'empresa en permeti la reincorporació efectiva a la feina.

 

  1. Procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) comunicats a partir del desconfinament.

Als procediments de regulació temporal d'ocupació basada en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) iniciats després de l'entrada en vigor del present reial decret llei i fins al 30 de juny de 2020, els resultarà d'aplicació l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, amb aquestes especialitats:

La tramitació d'aquests expedients es podrà iniciar mentre estigui vigent un expedient de regulació temporal d'ús dels referits en el punt 1 anterior.

Quan l'expedient de regulació temporal d'ocupació per ETOP s'iniciï després de la finalització d'un expedient temporal de regulació d'ocupació basada en la causa prevista en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, la data d'efectes d'aquell es retrotraurà a la data de finalització d'aquest.

Els expedients de regulació temporal d'ocupació vigents a la data d'entrada en vigor del present reial decret llei continuaran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació final de l'empresa i fins al terme referit.

 

  1. Mesures extraordinàries en matèria de cotització vinculades a l'ERTO força major COVID-19.

La TGSS exonerarà, respecte a les cotitzacions reportades en els mesos de maig i juny del 2020, de l'abonament de l'aportació empresarial, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, sempre que, a 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors, o assimilats, en situació d'alta en la Seguretat Social. Si les citades empreses i entitats tinguessin 50 treballadors, o assimilats, o més, en situació d'alta en la Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar arribarà al 75% de l'aportació empresarial.

Els dos possibles models d'ERTO, totals o parcials, porten aparellades diferents exoneracions en el pagament de cotitzacions empresarials.

  1. ERTO per força major total: sobre les quotes de maig i juny es produirà una exoneració del 100% a empreses de menys de 50 treballadors i del 75% a les que en tinguin més.
  2. ERTO per força major parcial. L’exoneració serà diferent per als treballadors que tornin a la seva activitat i pels que no:

 

- Pels treballadors que tornin a la seva activitat: En les empreses amb menys de 50 treballadors es produirà una exoneració del 85% al maig i del 70% al juny. En les empreses amb més de 50 treballadors es produirà una exoneració del 60% al maig i del 45% al juny.

 

- Pels treballadors que no tornin a la seva activitat. En les empreses amb menys de 50 treballadors es produirà una exoneració del 60% al maig i del 45% al juny. En les empreses amb més de 50 treballadors es produirà una exoneració del 45% al maig i del 30% al juny.

Les exempcions en la cotització s'aplicaran per la TGSS a instància de l'empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació dels treballadors afectats i període de la suspensió o reducció de jornada.

 

 

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.