Es redueix a 1.000 euros el límit en els pagaments en efectiu per a empresaris o professionals

16/07/2021

La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau ha modificat els límits als pagaments en efectiu en les operacions, en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional.


Limitació als pagaments en efectiu

A partir del 11 de juliol de 2021, no podran pagar-se en efectiu les operacions, en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

No obstant això, el citat import serà de 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional..

L'objecte de la prohibició no son els pagaments en efectiu de forma general, sinó  els pagament en efectiu de les operacions empresarials o professionals, quan superin determinats imports:

- El límit general de pagaments es redueix de 2.500 a 1.000 euros.

- Quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional el límit es disminueix de 15.000 a 10.000 euros

Aquesta disminució del límit general s'aplicarà a tots els pagaments efectuats a partir de l'11 de juliol de 2021, encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l'establiment de la limitació.


La importància del concepte d’empresari o professional per aplicar el límit als pagaments en efectiu

La normativa estableix (Art. 7 Llei 7/2012) que aquest límit s’aplica a “les operacions, en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional”

En conseqüència, no estan subjectes a la limitació i per tant poden abonar-se en efectiu les operacions entre particulars en què cap de les parts actua en qualitat d'empresari o professional. 


Qui es considera empresari o professional?

Tot i que la limitació s’aplica a les operacions entre empresaris o professionals, la normativa que limita els pagaments en efectiu no defineix aquest concepte, però el podem trobar definit en altres normes:

- Són activitats empresarials o professionals les que impliquin la ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d'un d'ells, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis (Art. 5 LIVA)

- Les persones que es dediquen a exercir el comerç de forma habitual i les companyies que es constitueixin d'acord amb el Codi de Comerç 


Què es considera efectiu als efectes d’aquesta limitació?

- El paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers.

- Els xecs bancaris al portador denominats en qualsevol moneda.

- Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador


Pagaments i cobraments realitzats en nom i a compte de tercers

La subjecció o no a la limitació als pagaments en efectiu s'ha de determinar d'acord amb la condició de les parts que intervenen en l'operació, sense que la persona que actua com a intermediari en nom i per compte d'una de les parts i que rep el cobrament o efectua materialment el pagament tingui la consideració de part de l'operació.

Per exemple, en el cas d’un administrador de finques que cobra els imports de l'arrendament d'un habitatge d'un dels seus clients per import superior a 1.000 euros, en el qual ni el seu client ni l'arrendatari actuen en qualitat d'empresari o professional, si la intervenció de l'administrador de finques es limita a fer una intermediació en el pagament, no altera l'operació anterior. Per tant, aquesta operació no es troba sotmesa a la limitació als pagaments en efectiu.


Premis de màquines recreatives

En el cas de bars que tenen contractada la instal·lació d'una màquina recreativa i reben una part de la recaptació, atès que ambdues parts actuen en qualitat d'empresaris, l'operació es trobarà sotmesa a la limitació als pagaments en efectiu si el pagament de l'operador a l'amo de bar és d'import igual o superior a 1.000 euros.


Fraccionament d'operacions i pagaments

S'estableix una previsió per evitar el frau consistent en el fraccionament artificiós de l'operació, amb la finalitat de no superar el límit legalment establert.

Cal tenir presents les següents dues regles a l'efecte de calcular les quanties dels límits:

- Es sumaran els imports de tots els pagaments en què s'hagi pogut fraccionar una mateixa operació.

- Es sumaran els imports de totes les operacions en què s'hagi pogut fraccionar un mateix lliurament de béns o prestació de serveis.

En el cas d’operacions a terminis, atès que la operació és única, s'han de sumar tots els pagaments en què es divideix aquesta als efectes de calcular si es supera el límit de la prohibició.


Operacions de tracte successiu

En el cas de contractes de tracte successiu, l'operació es desenvolupa de forma contínua en un període més o menys llarg a què es refereix el contracte.

En aquest cas no han de sumar totes les operacions facturades a l'any o durant la vigència del contracte de subministrament, ni tampoc s'ha d'acudir a la materialitat dels lliuraments.

La determinació de la quantia es realitza en funció de la facturació i cobrament d'aquestes operacions. Per això, en aquests casos s'ha d'acudir al pagament d'aquests lliuraments o prestacions.

El cas dels arrendaments on una de les part actua com a empresari, s'ha d'atendre als pagaments periòdics de l'arrendament en els terminis pactats per al càlcul de el límit de la prohibició. Si l'import de l'arrendament mensual no és igual o superior a 1.000 euros, no es troba subjecte a la prohibició i pot pagar-se en efectiu.


Règim sancionador

La base de la sanció serà la quantia pagada en efectiu en les operacions d'import igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros.

Quant al règim sancionador, aquest es modifica amb diversos objectius, entre el qual destaca agilitar l'activitat administrativa, i s'admet que quan l'instructor a l'inici del procediment sancionador disposi dels elements que li permetrien formular una proposta de resolució, aquesta proposta s'incorpori a l'acord d'inici i s'estableix que l'inici del procediment sancionador, igual que succeeix en l'àmbit tributari, correspongui a l'òrgan que instrueix el procediment.

S'estableixen diferents conseqüències per al supòsit de pagament de la sanció en qualsevol moment posterior a la proposta de sanció, però amb anterioritat a la notificació de la resolució definitiva, i s'estableix, per exemple, una reducció del 50 per cent de l'import de la sanció.

La base de la sanció i el règim sancionador serà aplicable als procediments sancionadors que s'iniciïn a partir de l'11 de juliol de 2021. No obstant això la reducció de la sanció per pagament voluntari s'aplicarà a les sancions exigides amb anterioritat a aquesta data, sempre que no hagin estat recorregudes i no hagin adquirit fermesa.

També s'aplicarà aquesta reducció si concorren les següents circumstàncies:

- Que, l'interessat acrediti davant l'Administració competent el desistiment del recurs interposat contra la sanció, des de l'11 de juliol de 2021 i abans de l'1 de gener de 2022.

- Que en el termini de l'article 62.2 de la LGT (pagament voluntari en el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l'Administració), obert amb la notificació que a aquest efecte realitzi l'Administració després de l'acreditació d'aquest desistiment, s'efectuï l'ingrés de l'import restant de la sanció.


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.


Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.