Es redueix el tipus impositiu de l'IVA en màscares i en el lliurament de material sanitari

19/11/2020

El Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, inclou mesures tributàries com una reducció del tipus impositiu de l'IVA en màscares i en el lliurament de material sanitari i modificacions en l'impost sobre societats en relació amb la deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals i canvis en els incentius fiscals al sector de l'automòbil


IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

Tipus 0% d'IVA en material sanitari

Novament es prorroga fins al 30 d'abril de 2021 i amb efectes des del 1 de novembre de 2020, el tipus del 0% de l'IVA als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns referits a l'annex d'aquest RDL 34/2020 els destinataris dels quals siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es refereix l'article 20. Tres de la LIVA.

A aquest efecte, els subjectes passius afectats podran efectuar conforme a la normativa de l'impost, la rectificació de l'IVA repercutit o satisfet amb anterioritat a l'entrada en vigor del RDL 34/2020. En la factura aquestes operacions s'han de documentar com a operacions exemptes.

Tipus 4% d'IVA aplicable a les màscares quirúrgiques d'un sol ús

Amb efectes des del 19 de novembre de 2020 i fins al 31 de desembre de 2021, es redueix al tipus superreduït del 4% (anteriorment 21%) els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d'un sol ús referides en l'acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, del 12 de novembre de 2020.

D'aquesta manera, el preu ha passat de 0,96 euros a 0,72 euros la unitat, amb un IVA del 21%. La rebaixa del gravamen al 4% provocarà una pròxima disminució del preu màxim.


IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS)

Deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals 

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir del 1 de gener de 2020, es modifica l'article 36.2 de la Llei de l'impost sobre societats (LIS), per adaptar aquesta deducció a la Comunicació de la Comissió Europea sobre ajuda estatal a les obres cinematogràfiques i altres produccions del sector audiovisual.

Llibertat d'amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada i deducció per activitats d'innovació tecnològica de processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l'automoció

El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny va introduir dues mesures en relació amb l'IS: increment de la deducció per activitats d'innovació tecnològica de processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l'automoció i llibertat d'amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada.

El RDL 34/2020, introdueix modificacions en totes dues mesures, modificant per a això el Reial decret llei 23/2020, amb efectes des del 25 de juny de 2020.

a) Llibertat d'amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada

S'adapta la llibertat d'amortització per a determinades inversions al marc nacional temporal relatiu a les mesures d'ajuda destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19 i que la seva última modificació ha sigut la d'octubre de 2020. 

Així, l'incentiu s'aplicarà a les inversions en elements nous d'immobilitzat material a què es refereix l'esmentada disposició, efectuades i que entrin en funcionament en els períodes impositius que concloguin entre el 2 d'abril de 2020 i el 30 de juny de 2021.

b) Deducció per activitats d'innovació tecnològica de processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l'automoció

S'adapta l'increment de la deducció en innovació en processos en la cadena de valor de la indústria de l'automòbil en l'impost sobre societats al que es disposa al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i s'introdueixen les diferències exigides per la citada norma comunitària en el disseny de l'incentiu segons que afecti petites i mitjanes empreses o a empreses que no tinguin aquesta consideració. Així, per a pimes la deducció passa a ser del 50%, mentre que per a no pimes serà del 15%.


IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (ITP i AJD)

Noves exempcions en AJD a la formalització en escriptura pública de l'extensió dels terminis de venciment i carència dels crèdits ICO

L'art. 2.2 del RDL 34/2020 estableix que, quan existeixi garantia real inscriptible, les escriptures en les quals s'elevi a públic els ajornaments previstos en la present norma quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d'actes jurídics documentats (AJD) de l'ITP i AJD.


Aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.