Estat d'alarma a l'Estat Espanyol pel coronavirus

14/03/2020

Mitjançant el Reial Decret 463/2020 de 14 de març es decreta l’estat d’alarma a tot l’estat espanyol. Aquesta mesura tindrà una durada de 15 dies.

 Aquesta mesura, de gran impacte, afecta a diversos àmbits. En aquesta circular d’urgència, i a l’espera d’una revisió mes acurada del Reial Decret, destaquem els aspectes mes rellevants en l’àmbit econòmic i laboral:

Limitació a la llibertat de circulació

Durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic per a la realització de les següents activitats:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Desplaçament a el lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les activitats referides en l'apartat anterior o per al proveïment en gasolineres o estacions de servei.

En tot cas, en qualsevol desplaçament s'han de respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

Mesures de contenció en l'àmbit educatiu

Queda suspesa l'activitat educativa presencial a tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament reglat, així com l’ensenyament universitari i d’altres activitats educatives o de formació en centres públics o privats.

Mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatius, activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals.

  1. Se suspèn l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi. (Veure Annex)

  1. La permanència en els establiments comercials on l'obertura estigui permesa, ha de ser l'estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.

En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat de al menys un metre per tal d'evitar possibles contagis.

  1. Se suspèn l'obertura a públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així com dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, les activitats esportives i de lleure indicats a l'annex d'aquest Reial decret.
  2. Es suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.
  3. Es suspenen així mateix les revetlles, desfilades i festes populars

IMPORTANT: Es suspenen els terminis en diversos àmbits administratius:

Suspensió de terminis processals.

Es suspenen i s’interrompen els terminis previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa.

Suspensió de terminis administratius.

Es suspenen i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa.

La suspensió i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.

Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol acció o dret quedaran suspesos durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, si escau, de les pròrrogues que es adoptessin.

Ratificació de les mesures adoptades per les autoritats competents de les administracions públiques.

Queden ratificades totes les disposicions i mesures adoptades prèviament per les autoritats competents de les comunitats autònomes i de les entitats locals en ocasió del coronavirus COVID-19, que continuaran vigents i produiran els efectes previstos en elles, sempre que resultin compatibles amb aquest Reial decret.

En virtut d’aquest article, quedarien ratificades les decisions preses per la Generalitat de Catalunya del dia 13 de març, sens perjudici de les modificacions o limitacions que es puguin produir en moments posteriors

Reiterem que aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

S’adjunta el BOE amb la relació d'equipaments i activitats la obertura al públic de les quals queda suspesa d'acord amb el que disposa  l'article 10.3 del RD 463/2020 de 14 de març


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.