Estic aturat i tinc un pla de pensions, el puc rescatar?

05/04/2020

Els aturat a conseqüència d'un ERTO o de cessament d'activitat de treballadors autònoms que es produeixin com a conseqüència del COVID-19 podran fer efectius els drets consolidats en els plans de pensions.


A qui s’aplica?

Als partícips dels plans de pensions i als assegurats dels plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social a què es refereix l'art. 51 de la Llei 35/2006 de l'IRPF.

Tots aquests partícips i assegurats poden, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els supòsits següents:

a) Que estiguin en situació legal de desocupació per ERTO derivat de l'actual situació de crisi sanitària.

b) Que siguin empresaris titulars d'establiments, l'obertura al públic dels quals s'hagi vist suspesa com a conseqüència de l'estat d'alarma.

c) Que siguin treballadors per compte propi prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i que hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de la crisi sanitària.


Quin import es pot rescatar?

Aquest import no podrà ser superior a:

a) Els salaris deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l'ERTO, en el primer supòsit, abans esmentat.

b) Els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre mentre es mantingui la suspensió d'obertura al públic citada en el segon supòsit.

c) Els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre mentre es mantingui la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 per al tercer supòsit.

L'import ha de ser acreditat pels partícips dels plans de pensions que sol·licitin la disposició dels seus drets consolidats.


Desenvolupament reglamentari.

Es preveu que, reglamentàriament, puguin regular-les condicions i termes en què es poden fer efectius els drets consolidats en el primer dels supòsits.

La menció a un desenvolupament reglamentari genera el dubte de si, per a l'aplicació de règim, cal esperar el reglament, encara que el fet que es plantegi com a "possible" permet interpretar que la disposició té efectes des de la seva entrada en vigor.


Reemborsament i fiscalitat.

El reemborsament de drets consolidats es farà efectiu a sol·licitud del partícip, i estarà subjecte al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions.

El reemborsament s'ha d'efectuar dins el termini màxim de set dies hàbils des que el partícip presenti la documentació acreditativa corresponent.


Ampliació del termini de sol·licitud del reemborsament.

El Govern podrà ampliar el termini dels 6 mesos abans indicat per sol·licitar el cobrament dels plans de pensions, tenint en compte les necessitats de renda disponible davant la situació derivada de les circumstàncies de l'activitat econòmica provocades per l'actual crisi sanitària.


Aquesta informació és de primeríssima hora, i per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.

L’equip de professionals de Grup Cànovas està al vostre costat per al que us faci falta, podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant la seva adreça de mail habitual o a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.