Extensió de determinats terminis de pagament i vigència de disposicions tributàries fins a 30 maig

24/04/2020

El Reial decret llei 15/2020 amplia fins el 30 de maig el termini per pagar deutes que vencien el 30 d’abril.

IMPORTANT: no estem parlant dels terminis de presentació de les declaracions tributàries (autoliquidacions) mensuals i trimestrals, sinó de casos específics de deutes liquidats per la pròpia AEAT, terminis de deutes ajornats anteriorment, terminis per fer al·legacions i atendre requeriments, i altres...


Ampliació de terminis

L'ampliació de determinats terminis fins al 30 d'abril o fins al 20 de maig de 2020, establerta en l'art. 33 del RD llei 8/2020 i en les disposicions addicionals 8a i 9a del RD llei 11/2020, es trasllada al 30 de maig.

En l'àmbit de l'Administració Tributària de l'Estat, de les CCAA i de les entitats locals, això significa el següent:

 • Termini de pagament de deutes liquidats per l'Administració, tant en voluntària com en constrenyiment, que hagin estat notificats abans o després del 14 de març: el venciment passa a ser el 30 de maig, excepte que el comunicat venci després d'aquesta data.
 • Venciment dels terminis dels acords d'ajornaments comunicats abans o després del 14 de març: la finalització del termini serà el 30 de maig, excepte que el comunicat venci després d'aquesta data.
 • Terminis per efectuar al·legacions, atendre requeriments, etc., comunicats abans o després del 14 de març: la finalització del termini serà el 30 de maig, excepte que el comunicat venci després d'aquesta data.
 • L'Administració no podrà executar garanties que recaiguin sobre béns immobles entre el 14 de març i el 30 de maig
 • Per al termini màxim de durada dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió, no es computarà el període transcorregut entre el 14 de març i el 30 de maig.
 • Els terminis de prescripció i de caducitat se suspenen entre el 14 de març i el 30 de maig.
 • En el termini màxim per executar les resolucions econòmiques administratives no es computa el període entre el 14 de març i el 30 de maig.
 • El termini per recórrer en reposició o per recórrer o reclamar en un procediment econòmic administratiu es començarà a comptar des del 30 de maig.
 • El 30 de maig serà el termini màxim per atendre requeriments o sol·licituds d'informació formulats per la Direcció General del Cadastre, així com el de presentar al·legacions, tant si la comunicació s'ha rebut abans o després del 14 de març, excepte que el termini comunicat venci després d'aquesta data.
 • Els terminis relacionats amb el desenvolupament de subhastes i adjudicació de béns també s'estenen al 30 de maig i, a més, s'adapta l'exercici de drets per licitadors i adjudicataris en els procediments d'alienació desenvolupats per l'AEAT a l'ampliació de terminis, de tal forma que el licitador podrà sol·licitar l'anul·lació de les seves licitacions i l'alliberament dels dipòsits constituïts i, si escau, a més el preu de l'execució ingressada, sempre que, quant als adjudicataris, no s'hagués emès certificació de l'acta d'adjudicació dels béns o atorgament d'escriptura pública de venda.

No inici del període executiu per a determinats deutes tributaris en el cas de concessió de finançament

En l'àmbit de les competències de l'Administració Tributària de l'Estat, les declaracions liquidacions i les autoliquidacions presentades per un contribuent en el termini previst en l'article 62.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sense efectuar l'ingrés corresponent als deutes tributaris que en resultin, impedirà l'inici del període executiu sempre que es compleixin determinats requisits.

En concret, si es presenta una autoliquidació tributària, que el seu termini finalitzi entre el 20 d'abril i el 30 de maig, sense realitzar l'ingrés, no s'iniciarà el període executiu -que comportaria l'exigència del recàrrec de constrenyiment-, si es compleixen els requisits següents (l'incompliment de qualsevol d'ells significaria l'inici del període executiu l'endemà de la fi del període voluntari de declaració):

 • Es presenti l'autoliquidació en termini.
 • El contribuent hagi sol·licitat, en període voluntari de presentació de les autoliquidacions, un préstec avalat pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital -art. 29 RD llei 8/2020- almenys pel seu import i per al seu pagament.
 • En concret, l'article 29 del RDL 8/2020 estableix:
 1. Per facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19, el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per atendre les seves necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d'obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.
 2. El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un import màxim de 100.000 milions d'euros. Les condicions aplicables i requisits a complir, inclòs el termini màxim per a la sol·licitud de l'aval, s'establiran per acord del Consell de Ministres, sense que es requereixi desenvolupament normatiu posterior per a la seva aplicació.
 3. Els avals regulats en aquesta norma i les condicions desenvolupades en l'acord del Consell de Ministres compliran amb la normativa de la Unió Europea en matèria d'Ajudes d'Estat.

A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.