Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes

30/12/2022

L'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes entra en vigor per aquest any 2022. És un impost complementari a l'impost sobre el patrimoni (IP) per gravar amb una quota addicional els patrimonis de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 euros.


A qui afecta?

És un tribut de caràcter directe, naturalesa personal i complementari de l'impost sobre el patrimoni que grava el patrimoni net de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d'euros.

Als efectes d'aquest impost, constituirà el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què sigui titular, amb deducció de les càrregues i gravàmens que en disminueixin el valor, així com dels deutes i obligacions personals de les que hagi de respondre.


Entrada en vigor i vigència temporal

L’impost entra en vigor l’any 2022 i encara no s’ha determinat quan s’haurà de fer la seva presentació.

Es preveu una vigència de dos anys, si bé s'introdueix una clàusula de revisió, per efectuar una avaluació dels seus resultats al final de la seva vigència i valorar-ne el manteniment o la supressió.


Escala de l’impost

Base liquidable

Fins a euros

Quota

Euros

Resta Base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

2.347.998,03

1,7

5.347.998,03

39.915,97

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06

152.223,93

En endavant

3,5

 


Configuració de l’impost

És un impost la configuració del qual coincideix bàsicament amb la de l'impost sobre el patrimoni, tant pel que fa al seu àmbit territorial, exempcions, subjectes passius, bases imposable i liquidable, meritació i tipus de gravamen, com al límit de la quota íntegra. La diferència fonamental rau en el fet imposable, que grava només aquells patrimonis nets que superin els 3.000.000 euros.


Normativa de referència

Podeu ampliar aquesta informació mitjançant els enllaços a la normativa següent:


Tota aquesta informació és de primera hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada. Igualment no s´han dictat encara criteris oficials d´interpretació o desenvolupament, ni tampoc instruccions per a la seva aplicació.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta B1, número 131, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.