Informació important en matèria de prevenció de riscos laboral

08/05/2020

Arran de la publicació dels "Procediments d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al Coronavirus (SARS-COV-2)" del Ministerio de Sanidad;  del “Criteri Operatiu núm. 102/2020 sobre mesures i actuacions de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativa a situacions derivades del nou Coronavirus SARS-CoV-2” de la Dirección del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y SS, junt amb les “Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2” del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, s’entén que es bàsic que a cada empresa s’elabori un Pla De Contingència on s’han de detallar les mesures raonables i exigides per les autoritats sanitàries per impedir el risc de contagi del coronavirus SRAS-CoV-2 de les persones treballadores i d’altres que accedeixen als centres de treball. Aquesta activitat preventiva és un pilar fonamental tant per a les empreses que no han deixat de prestar serveis, com per les que reinicien o reiniciaran l’activitat.

Aquest Pla De Contingència analitzarà els aspectes relatius a la definició de les activitats crítiques; l'organització i planificació de les activitats amb tots els recursos (humans i materials); les activitats fora del centre de treball; els desplaçaments fins al lloc de treball; la presència de subcontractes i altres empreses en el lloc de treball; el tracte amb clients, usuaris i altres persones alienes a l'organització, etc. I a partir d'aquí, es definiran una sèrie de mesures organitzatives, col·lectives i individuals que inclouran diversos punts, tals com,

  • Mesures organitzatives necessàries per garantir la prestació de l'activitat.
  • Determinació de distàncies mínimes entre les persones, tant si es tracta de treballadors com de clients o usuaris.
  • Distribució i organització de l'espai, així com de processos de treball.
  • Valoració de la necessitat d'equips de protecció individual en les tasques i processos que es determinin.
  • Neteja de les instal·lacions, superfícies i equips de treball.
  • Informació i formació a l'empresa i les persones treballadores de les mesures adoptades i de les seves actualitzacions.
  • Control dels treballadors sensibles al COVID-19, així com dels "contactes estrets".
  • Designació si escau d’ una persona treballadora que serà el punt de referència per a tota la plantilla, amb l'objectiu de dur a terme la coordinació de les activitats excepcionals indicades en el Pla de Contingència durant la crisi de la Covid-19.
  • .../...

Per tant, el Pla de Contingència és una de les mesures bàsiques per a les empreses per acomplir en general amb el que s’estipula en la Llei de Prevenció dels Riscos Laborals i amb totes les altres mesures i procediments dictats per les autoritats sanitàries i laborals, tot fent referència de forma específica a la situació del COVID-19.

Us tornem a reiterar que és clau que contacteu amb la vostra entitat de riscos laborals, o servei de prevenció aliè per que es pugui realitzar el que es ve dient i acomplir amb allò estipulat, tant per evitar sancions dels òrgans inspectors, com per minimitzar les responsabilitats empresarials vers els seus treballadors i altres persones també.


A Cànovas  estem a la vostra disposició per informar-vos de tot el que s’ha detallat, i si escau, de derivar-vos cap a diferents entitats professionals que us puguin donar servei per allò requerit.

Podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.