Informació sobre transaccions econòmiques i saldos d'actius i passius financers amb l'exterior

15/01/2021

Durant el mes de gener, les persones físiques i jurídiques han de comunicar les seves transaccions econòmiques i saldos d'actius i passius financers amb l'exterior realitzades durant el 2020.

Depenent dels casos, s'ha de presentar el Formulari ETE davant el Banc d'Espanya i el model D-6 davant la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions dependent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme


Formulari ETE

La normativa vigent en matèria de transaccions econòmiques amb l'exterior estableix l'obligació per tot resident a Espanya, diferent dels proveïdors de serveis de pagament inscrits en els registres oficials del Banc d'Espanya, a declarar davant aquest organisme:

  • Les operacions per compte propi amb no residents, siguin pel concepte que siguin i independentment de com es liquidin (a través de comptes de residents a Espanya o a l'exterior, per compensació o mitjançant lliurament en efectiu).
  • Els saldos i les seves variacions d'actius i passius exteriors.
  • Les societats que pertanyen a un grup hauran de presentar la informació corresponent de manera individual. No obstant això, si es compleixen determinats requisits, aquesta informació podrà ser remesa de manera conjunta per un mateix remitent.

Estan obligats a informar davant el Banc d'Espanya les persones físiques i les persones jurídiques (públiques o privades) residents a Espanya, diferents dels proveïdors de serveis de pagament (entitats de crèdit i entitats de pagament) inscrits en els registres oficials del Banc d'Espanya.


Què s'ha de comunicar?

S'haurà d'informar el Banc d'Espanya de qualsevol transacció que duguin a terme amb estrangers i dels balanços d'actius i passius a l'exterior, així com de qualsevol canvi que es produeixi en aquestes posicions.

Les transaccions amb no residents comprenen totes les operacions per compte propi, de qualsevol naturalesa i amb independència de com es liquidin. Es consideren operacions a aquest efecte tots els actes, negocis i operacions que suposin -o del compliment de les quals es pugui derivar- cobraments, pagaments o transferències exteriors així com variacions en comptes o posicions financeres deutores o creditores.

Igualment, s'haurà d'informar dels saldos i variacions d'actius i passius enfront de l'exterior, sigui quina sigui la forma en la qual es materialitzin.


Quan s'ha de comunicar?

La periodicitat de les comunicacions dependrà del volum de les transaccions realitzades pels subjectes obligats durant l'any immediatament anterior, així com dels saldos d'actius i passius d'aquests subjectes obligats el 31 de desembre de l'any anterior.

Les declaracions s'hauran de presentar amb periodicitat mensual, trimestral o anual tan aviat com es compleixin els corresponents llindars:

  • Periodicitat mensual, i dins dels 20 dies següents a la fi de cada mes natural, quan la suma, una per una i sense compensar saldos creditors i deutors amb la finalitat de presentar un saldo únic, de les transaccions amb no residents hagudes durant l'any immediatament anterior, o la suma dels saldos d'actius i passius el 31 de desembre de l'any anterior, siguin iguals o superiors a 300 milions d'euros.
  • Periodicitat trimestral, i dins dels 20 dies següents a la fi de cada trimestre natural, quan la suma, una per una i sense compensar, de les transaccions amb no residents hagudes durant l'any immediatament anterior, o la suma dels saldos d'actius i passius el 31 de desembre de l'any anterior, siguin iguals o superiors a 100 milions i inferiors a 300 milions d'euros.
  • Periodicitat anual, i no més tard del 20 de gener de l'any següent, quan la suma, una per una i sense compensar, de les transaccions amb no residents hagudes durant l'any immediatament anterior, o la suma dels saldos actius i passius el 31 de desembre de l'any anterior, siguin inferiors a 100 milions d'euros.

És important aclarir que: 

  • S'haurà de presentar una declaració, encara que al període corresponent no s'haguessin realitzat transaccions, si els saldos actius o passius exteriors assoleixen els llindars de notificació.
  • S'hauran de comunicar totes i cadascuna de les transaccions i variacions del període encara que els seus saldos finals fossin zero.
  • Dins del mateix exercici econòmic no està permès canviar més d'una vegada de periodicitat, ni canviar la periodicitat a una altra amb menor freqüència (és a dir, passar de mensual a trimestral o de trimestral a anual).

Atenció. Quan els imports esmentats anteriorment no superin el milió d'euros la declaració només s'enviarà al Banc d'Espanya sota el seu a requeriment exprés i en un termini màxim de dos mesos des de la data de sol·licitud.

No obstant això, aquells residents que, no havent assolit els llindars de declaració abans exposats, els superessin al llarg de l'any corrent quedaran obligats a presentar les declaracions amb la periodicitat que correspongui, a partir del moment en el qual aquests límits s'excedeixin.


Cas especial: declaració anual resumida

Sense perjudici de l'anterior, la Circular 4/2012, preveu un cas especial quant a la possibilitat de presentar una declaració anual resumida, dins dels 20 dies del mes de gener de 2021, sempre que l'import de les transaccions o els saldos anteriorment referits siguin superiors a 1 milió d'euros i no superin els 50 milions d'euros.

Trobareu més informació sobre aquest tràmit clicant aquí


Model D-6

El model D-6 és una declaració que les persones físiques o jurídiques residents a Espanya han de realitzar davant el Registre d'Inversions espanyoles a l'exterior.

En quins casos s'ha de presentar?

Aquest model es podrà utilitzar tant per a la declaració d'operacions per cada inversió o liquidació que es realitzi en societats no residents, com per a la declaració de valors dipositats a l'exterior (accions, obligacions, participacions en fons d'inversió, etc.) al 31 de desembre de 2020.

Atenció. Quant als imports a declarar, la normativa no preveu res sobre aquest tema pel que el sol fet de tenir, encara que sigui, una acció d'una empresa cotitzada i dipositada a l'estranger està obligat a declarar-la.

Com i quan presentarem el model D-6 de declaració de dipòsits?

El model D-6 de declaració de dipòsits s'emplenarà i podrà ser presentat per via telemàtica, utilitzant el programa d'ajuda AFORIX juntament amb el DNI electrònic o certificat emès per la FNMT.

Respecte al termini de presentació, correspon al mes de gener de 2021.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.