Inscripció al registre territorial de l’impost sobre envasos de plàstic no reutilitzable fins el 31/12/2022

23/12/2022

El dia 1 de gener de 2023 entrarà en vigor el nou Impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables. Els contribuents d’aquest impost s’han d’inscriure al registre territorial i facilitar diversa informació a l’AEAT.

Font: AEAT i elaboració pròpia


Quines obligacions tinc?

Els contribuents que realitzin les activitats descrites com a fet imposable estaran obligats a:

  • inscriure’s al Registre territorial d’aquest impost. La inscripció cal fer-la abans d’iniciar l’activitat.
  • portar un control comptable de les existències i de les compres i vendes de productes de l’àmbit objectiu d’aquest impost.
  • informar a hisenda, mitjançant un sistema comptable en suport informàtic via pàgina web de l’AEAT.

Qui està obligat a inscriure’s al registre territorial de l’impost?

  • Els fabricants de productes objecte de l'impost en el registre territorial de l'oficina gestora d'impostos especials on arreli l'establiment on exerceixin la seva activitat.
  • Els adquirents intracomunitaris de productes objecte de l'impost en el registre territorial de l'oficina gestora d'impostos especials on arreli el seu domicili fiscal. S'exceptuen d'aquesta obligació els que realitzin adquisicions intracomunitàries en les quals el pes total de plàstic no reciclat no excedeixi de 5 quilograms en un mes natural.
  • Els representants dels adquirents intracomunitaris no establerts en territori espanyol en el registre territorial de l'oficina gestora d'impostos especials on arreli el seu domicili fiscal.
  • Els representants dels importadors no establerts en territori espanyol en el registre territorial de l'oficina gestora d'impostos especials on arreli el seu domicili fiscal quan els representats tinguin obligacions tributàries relacionades amb l'impost davant de l'Administració Tributària espanyola diferents de les derivades de la liquidació de l'impost.

Per a més informació sobre el contingut de l’impost, consulteu la nostra circular explicativa clicant aquí


Inscripció al registre

La inscripció al registre s’ha de fer abans de final de l’any 2022.

La inscripció es fa des de la pàgina web de l’AEAT en l’apartat “Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables” en l’apartat “Gestiones -> Solicitud de inscripción

Per fer-ho cal tenir certificat digital

Per accedir a la pàgina cliqueu aquí.

S’ha d’informar el següent:

El nom i cognoms o raó social, domicili fiscal i número d'identificació fiscal del sol·licitant, així com, en el seu cas, del representant.

Documentació acreditativa de la representació quan l'obligat actuï mitjançant representant.

Si sou fabricants, identificació i descripció de l'establiment on desenvolupeu l'activitat.

Indicació de l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques que us correspon.

L'oficina gestora competent tramitarà l'oportú expedient i acordarà la inscripció en el registre territorial de l'impost.

L'oficina gestora notificarà l'acord d'inscripció acompanyat de la targeta acreditativa de la inscripció que inclourà el codi d'identificació del plàstic (CIP) que constarà de tretze caràcters.

Els caràcters vuitè i novè del codi d'identificació del plàstic (CIP) identificaran l'activitat:

  • Els caràcters FP identifiquessin els contribuents per fabricar productes objecte de l'impost.
  • Els caràcters AP identifiquessin els contribuents per realitzar adquisicions intracomunitàries de productes objecte de l'impost.
  • Els caràcters RP identifiquessin els representants de contribuents no establerts en territori espanyol.

L'acord d'inscripció farà efecte des de l'entrada en vigor de l'impost, el pròxim 1 de gener de 2023.


Control comptable de les existències i informació a facilitar

Si sou fabricants de productes objecte de l'impost ha de portar una comptabilitat dels productes fabricats.

Si sou adquirents intracomunitaris de productes objecte de l'impost ha de portar un registre d'existències.

A la pàgina web de l’AEAT hi ha un model que s'ajusta a la normativa que regula el cens, el model d'autoliquidació, el model de sol·licitud devolució, la comptabilitat d'existències i el llibre registre d'existències de l'impost (elaborat en aplicació del que disposa l'article 82 de la llei 7/2022, de 8 d’abril de residus i sòls contaminats per a una economia circular)  

Podeu trobar el model clicant aquí


Dubtes i consultes sobre l’aplicació de l’impost

L’AEAT ha posat a disposició dels contribuents, un informador que ofereix informació general sobre els aspectes més destacats a tenir en compte del nou impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables.

Cliqueu aquí per accedir a l'Informador de l'Impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzable


Normativa i informació a tenir en compte

Per a més informació, podeu consultar la normativa des d’aquí:


Aquesta informació està subjecta a posteriors canvis interpretatius, normatius i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de les normes estudiades.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual o per mail a: info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 972202600 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta B1, número 131, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.