Ja es pot sol·licitar el subsidi extraordinari per falta d'activitat d’empleats de llar

05/05/2020

A qui afecta i ens quins casos es pot demanar

Seran beneficiàries del SUBSIDI EXTRAORDINARI PER FALTA D'ACTIVITAT les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social les persones que constessin en alta en aquest Sistema Especial el 13/03/2020 (abans de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19) i es trobin en alguna de les següents situacions:

a) Hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.

b) S'hagi extingit el seu contracte de treball per acomiadament, per desistiment de l'ocupador o ocupadora,  per mort o qualsevol altra causa de força major imputable a l'ocupador que impossibiliti definitivament la prestació del treball, sempre que les causes que determinin l'extinció del contracte siguin alienes a la voluntat de la persona treballadora i es deguin a la crisi sanitària del COVID-19.

El fet causant haurà d'haver-se produït amb posterioritat al dia 14 de març, data d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i durant la vigència de l'estat d'alarma.


Sol·licitud del subsidi extraordinari i termini de presentació

El subsidi extraordinari haurà de sol·licitar-se presentant el formulari disponible en la seu electrònica (SEPE) degudament complimentat.

La sol·licitud s'acompanyarà de la declaració responsable signada per la persona o persones ocupadores, en la que es confirmi que les dades consignades per la persona treballadora en la sol·licitud sobre la relació laboral que els uneix són certs.

La presentació de la sol·licitud es realitzarà preferentment per mitjans electrònics a través de la seu electrònica del SEPE, del Registre Electrònic General de la Administració General de l’Estat, així com per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, LPAC.

El termini de presentació de la sol·licitud s'iniciarà el 05/05/2020, i finalitzarà un mes després de la fi de la vigència de l’estat d’alarma.


Documentació a acompanyar i acreditació del fet causant

Pel cas que la persona treballadora hagi deixat de prestar serveis amb caràcter temporal, totalment o parcialment, i per tant es mantingui d'alta en el Sistema Especial per a Empleats de Llar, el fet causant s'acreditarà mitjançant la presentació d'una declaració responsable subscrita per l'ocupador. En el cas que hi hagi diversos ocupadors s'haurà de presentar una declaració per cadascun dels treballs suspesos totalment o parcialment.

Aquesta declaració responsable es realitzarà en el model disponible en la seu electrònica del SEPE. En tot cas, la declaració responsable de l'ocupador o titular de la llar familiar acredita i declara que la persona treballadora ha deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en el domicili de l'ocupador amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.

Pel cas que la persona treballadora hagi deixat de prestar serveis amb caràcter definitiu (acomiadament, desistiment, ...) per acreditar la concurrència dels requisits haurà d'aportar-se amb la sol·licitud o bé la carta d'acomiadament, o bé la comunicació del desistiment de la persona ocupadora, o bé la documentació acreditativa de la baixa en el Sistema de la Seguretat Social. En aquest cas no serà necessari aportar la declaració responsable de la persona ocupadora.

En cas que en el moment del fet causant es mantinguin altra o altres relacions laborals, haurà d'aportar-se declaració responsable subscrita per l'ocupador o ocupadors fent constar les retribucions netes percebudes.

Així mateix, si en el moment del fet causant la persona sol·licitant estigués realitzant una activitat per compte pròpia haurà d'aportar la documentació que acrediti els ingressos derivats d'aquella o fer-ho constar en una declaració responsable.


Naixement del dret i durada.

El dret al subsidi naixerà a partir de la data en què es produeixi la reducció total o parcial de l'activitat, o a partir del dia en què s'extingeixi la relació laboral.

A aquest efecte, serà la que consti en la declaració responsable subscrita per l'ocupador quan el fet causant consisteixi en la reducció (total o parcial) de l'activitat, o la data de baixa en la Seguretat Social en el cas d'extinció de la relació laboral.

Si en el moment del fet causant s'estiguessin desenvolupant activitats per compte d'altri o per compte propi serà imprescindible perquè es produeixi el naixement del dret, que els ingressos derivats d'aquells treballs no arribin a l'import del SMI exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries  (950,00€/mes).

La durada del subsidi extraordinari s'estendrà des de la data del naixement del dret fins a un mes després de la fi de la vigència de l’estat d’alarma, sempre que l'import del subsidi sumat als ingressos derivats de la resta d'activitats compatibles no sigui superior al Salari Mínim Interprofessional.


Determinació de la quantia

La quantia del subsidi extraordinari per falta d'activitat serà el resultat d'aplicar a la base reguladora corresponent a l'activitat que s'hagués deixat d'exercir, el percentatge del 70%. Sent la base reguladora diària de la prestació, la base de cotització de l'empleat de llar corresponent al mes anterior al fet causant dividida entre 30.

  • En el cas de pèrdua parcial de l'activitat, la quantia del subsidi indicada es percebrà en proporció directa al percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora.
  • Quan fossin diversos els treballs exercits, la quantia total del subsidi serà la suma de les quantitats obtingudes aplicant a les diferents bases reguladores corresponents a cadascun dels diferents treballs el percentatge del 70%.
  • En el cas de pèrdua parcial de l'activitat, en tots o algun dels treballs exercits, s'aplicarà a cadascuna de les quantitats obtingudes el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora en l'activitat corresponent.
  • Si la quantia total del subsidi, abans de l'aplicació d'aquests percentatges, arribés a 950,00€, es prorratejarà aquest import entre tots els treballs exercits atenent la quantia de les bases de cotització durant el mes anterior al fet causant de cadascun d'ells.
  • A les quantitats així obtingudes els serà aplicable el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora en l'activitat corresponent. Seguidament es realitzarà el sumatori d'aquestes quanties.

La quantia del subsidi no podrà ser superior a 950,00€.


Incompatibilitats

El subsidi extraordinari per falta d'activitat serà compatible amb les percepcions derivades de les activitats per compte propi o per compte d'altri que s'estiguessin desenvolupant en el moment de la seva meritació, incloent les que determinen l'alta en el Sistema Especial per a Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social, sempre que la suma dels ingressos mensuals derivats del subsidi i la resta d'activitats no sigui superior al Salari Mínim Interprofessional.

Són causes d'incompatibilitat:

a) Ser beneficiari del subsidi per incapacitat temporal.

b) Haver gaudit del permís retribuït recuperable regulat en el Reial Decret Llei 10/2020.

c) La realització d'activitats per compte propi o per compte d'altri iniciades amb posterioritat a la sol·licitud del subsidi extraordinari per falta d'activitat quan la suma dels ingressos derivats del subsidi i la resta de les activitats sigui superior al Salari Mínim Interprofessional.

A l'efecte de comprovar la compatibilitat o incompatibilitat del subsidi hauran de comunicar-se al SEPE les variacions que es produeixin tant en la realització de treballs, com respecte a les retribucions derivades de les activitats compatibles, així com l'obtenció de prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social.


Pagament del subsidi

El subsidi extraordinari es percebrà per períodes mensuals des de la data del naixement del dret, i prorrogant-se fins al final de la seva durada per períodes mensuals quan subsisteixin els fets que varen determinar la seva concessió.

  • S'abonarà el dia 10 de cada mes en l'entitat bancària facilitada en la sol·licitud.

Els beneficiaris del subsidi extraordinari que l'haguessin percebut indegudament vindran obligats a reintegrar el seu import.

Els qui per acció o omissió hagin contribuït a fer possible la percepció indeguda del subsidi extraordinari respondran subsidiàriament amb els perceptors, excepte bona fe provada, de l'obligació de reintegrar dita.


Resolució

Arran de les dades i de la documentació presentada i una vegada comprovats tots els requisits formals, fets i condicions exigits per accedir al subsidi, el Director General del SEPE dictarà resolució expressa i notificarà el reconeixement o denegació del dret al subsidi.

La resolució haurà de dictar-se i notificar-se en el termini màxim de 3 mesos.


Baixa i extinció del subsidi

El dret a la percepció del subsidi extraordinari se suspendrà pel SEPE en els casos en els quals la persona sol·licitant comuniqui que incorre en causa d'incompatibilitat regulada, durant el període que correspongui per la imposició de sanció per infraccions en els termes establerts en el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.

Produïda la baixa en el subsidi per concurrència de causes d'incompatibilitat, la persona beneficiària podrà tornar a sol·licitar-lo sempre que el termini per a fer-ho continués vigent. En aquest cas el càlcul per a la quantia del subsidi es realitzarà des del moment en què s'han tornat a reunir els requisits per a la seva percepció. Aquest nou reconeixement del subsidi no serà possible si el mateix s'hagués extingit per sanció.


Comunicació de dades.

La persona beneficiària del subsidi extraordinari haurà de comunicar qualsevol variació que es produeixi en la seva situació laboral o en les seves retribucions a partir de la presentació de la sol·licitud i durant la percepció del subsidi extraordinari, en el mateix moment en què es produeixi la variació i com a màxim en el termini de 3 dies naturals.

La falta de comunicació d'aquestes dades, així com la falsedat, incorrecció o ocultació en la informació facilitada en la declaració responsable de la persona ocupadora o de la persona treballadora suposarà l'extinció del subsidi i la devolució de les quantitats indegudament percebudes, a més de les sancions que eventualment corresponguessin.

En qualsevol moment, el SEPE podrà dur a terme les actuacions necessàries per comprovar que les persones perceptores del subsidi mantenen el compliment dels requisits exigits pel seu reconeixement.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.