Ja no s’ha de presentar el model 179 de declaració de cessió d'habitatges amb finalitats turístiques

06/10/2020

Ja no s’ha de presentar el model 179 de declaració de cessió d'habitatges amb finalitats turístiques

A partir del 3T trimestre de 2020 no existeix l'obligació d'informar Hisenda sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques (model 179)

La sentència del Tribunal Suprem (TS) del 23 de juliol de 2020  (publicada al BOE del dia 23-09-2020) ha anul·lat i deixat sense efecte l'article 54 ter del Reglament general de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària, introduït en 2017, que regula la "Obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques".

Aquesta anul·lació es deu al fet que, abans d'introduir aquesta nova obligació informativa, Espanya hauria d'haver notificat a la Comissió Europea la seva intenció d'aprovar-la, cosa que no va fer.

El referit precepte establia que "les persones i entitats que mitjancin entre els cedents i cessionaris de l'ús d'habitatges amb finalitats turístiques situats en territori espanyol, estaran obligats a presentar periòdicament una declaració informativa de les cessions d'ús en les quals mitjancin" (l'anomenat "model 179").

D'aquesta manera, els intermediaris d'arrendaments turístics havien d'informar l'Administració tributària, amb caràcter trimestral, sobre els següents extrems:

a) Identificació del titular de l'habitatge cedit amb finalitats turístiques, així com del titular del dret en virtut del qual se cedeix l'habitatge amb finalitats turístiques, si fossin diferents.

b) Identificació de l'immoble amb especificació del número de referència cadastral.

c) Identificació de les persones o entitats cessionàries, així com el nombre de dies de gaudi de l'habitatge amb finalitats turístiques.

d) Import percebut pel titular cedent de l'ús de l'habitatge amb finalitats turístiques o, en el seu cas, indicar el seu caràcter gratuït.

L'Alt Tribunal porta a col·lació al cas d'actuacions la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en el "assumpte Airbnb Ireland UC C-390/18", de 19 de desembre de 2019, de la qual es desprèn que una disposició com l'article 54 ter del citat Reglament havia d'haver estat notificada sota la Directiva 1535/2015 (procediment d'informació en reglamentacions tècniques) i que la seva falta de notificació comporta necessàriament la seva invalidesa.

En aquest sentit, assenyala el TS que "els termes de la sentència del TJUE (...) són clars, estem davant una disposició general que estableix una sèrie d'obligacions a les entitats col·laboratives prestadores de servei de la informació, que fins i tot sent legítimes des del punt de vista de l'ordenament jurídic intern, suposen un reglament tècnic de desenvolupament de la Llei de transposició de la directiva d'informació, i en conseqüència l'Estat espanyol hauria d'haver notificat a la Comissió Europea la intenció d'aprovar la norma reglamentària que ara s'impugna, la qual cosa no ha fet, per la qual cosa es produeixen els efectes que es deriven d'aquest incompliment formal, i en conseqüència, és procedent donar lloc al recurs contenciós administratiu i anul·lar i deixar sense efecte el reglament impugnat per ser contrari a Dret".

Per tant, aquesta declaració de nul·litat comporta la desaparició de possibilitat de presentació de la corresponent declaració informativa continguda en el model 179 (declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques).

Ara, el Ministeri d'Hisenda pretén reprendre la batalla amb la finalitat d'obligar a les plataformes de lloguer de facilitar la citada informació fiscal. De moment, la Direcció General de Tributs no ha adoptat una decisió definitiva sobre com i quan fer-ho.

 


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Podeu contactar amb el vostre assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net

 

Girona, 6 d’octubre de 2020

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.