L’autònom societari té el dret a pagar la tarifa plana dels autònoms.

24/09/2020

Davant la recent doctrina jurisprudencial, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha hagut de modificar el criteri que tenia establert pel qual es denegava l'accés a la tarifa plana per alta en el RETA als autònoms societaris.

Aquells que s'hagin pogut donar d'alta durant els últims anys i als quals o bé se'ls va denegar l'ajuda directament i no van recórrer, o bé van recórrer i es va desestimar el seu recurs, ara poden reclamar els diners que van pagar indegudament a la Seguretat Social en concepte de cotitzacions que, en realitat, havien d'haver estat bonificades.


Tarifa plana.

La tarifa plana per a treballadors autònoms és una bonificació en la quota mensual a pagar pels autònoms, que està dirigida a aquells que compleixin les següents condicions:

 • No haver estat d'alta com a autònom en els últims dos anys (tres en cas que anteriorment s'hagi gaudit de bonificació). La Llei de reformes urgents del treball autònom va escurçar el termini de cinc a dos anys per a nous autònoms, amb excepció de l'autònom col·laborador que manté el requisit original de cinc anys. 
 • No ser administrador d'una societat mercantil. 
 • No ser autònom col·laborador.

L'import mensual a pagar queda reduït de la següent manera:

 • Primers 12 mesos: 80% de bonificació sobre la base mínima en cas de cotitzar per bases superiors a la mínima establerta (en el cas de l'autònom societari serien 73,57 euros si cotitza per la mínima i 246,64 euros si cotitza per la màxima).
 • Mesos 12 al 18: 50% de bonificació de la quota mínima per contingències comunes durant el segon semestre (en el cas de l'autònom societari serien 183,93 euros si cotitza per la mínima i 616,62 euros si cotitza per la màxima).
 • Mesos 18 al 24: 30% de bonificació de la quota mínima per contingències comunes durant el següent semestre (en el cas de l'autònom societari serien 257,50 euros si cotitza per la mínima i 863,28 euros si cotitza per la màxima).
 • Mesos 24 al 36: 30% de bonificació de la quota mínima per contingències comunes únicament per a nous autònoms menors de 30 anys i autònomes menors de 35 anys (en el cas de l'autònom societari serien 257,50 euros si cotitza per la mínima i 863,28 euros si cotitza per la màxima).

Tarifa plana per als autònoms societaris

L'accés a la tarifa plana per als autònoms societaris no es troba regulat expressament. 

Fins al moment, el criteri restrictiu utilitzat per l'entitat gestora cap a aquest col·lectiu implicava la seva exclusió de les bonificacions per a alta en el RETA; no obstant això, la sentència del Tribunal Suprem de 3 de desembre de 2019, va crear jurisprudència reconeixent el dret a l'aplicació dels beneficis en la cotització a la Seguretat Social aplicable a l'alta en el RETA de l'autònom societari, amb la consegüent obligació de la Tresoreria General de la Seguretat Social a reintegrar a la recurrent les diferències de cotitzacions consegüents.


Canvi de criteri de la TGSS

En existir ja doctrina jurisprudencial es modifica el criteri mantingut per la Tresoreria General de manera que es permeti als treballadors autònoms socis de societats mercantils capitalistes, sigui de societats limitades o anònimes, d'accedir als beneficis en la cotització previstos en el article 31 de la Llei de l'Estatut del Treballador Autònom.


Devolució quotes abonades

D'aquesta manera, no sols es reconeix als autònoms societaris els mateixos drets i igualtat de condicions que els autònoms persona física per accedir a la tarifa plana, sinó que es possibilita de sol·licitar devolucions de quotes abonades en excés si la Tresoreria General de la Seguretat Social hagués negat en el seu moment l'accés a la bonificació a aquest col·lectiu.

No obstant això, el termini per sol·licitar una possible devolució de la quota d'autònom societari, prescriurà al cap de quatre anys des del primer pagament.


Qui té dret a la devolució? 

Aquells autònoms societaris que s'haguessin pogut beneficiar de la tarifa plana o de les seves bonificacions posteriors i que els períodes per reclamar no estiguin prescrits.


Quines condicions s’han de complir? 

L'autònom societari que s'hagués donat d'alta abans del 31 de desembre de 2017, ha de complir aquestes dues condicions:

 • Que hagi estat la seva primera alta en el RETA.
 • que no hagi estat en alta en el RETA en els 5 anys anteriors a la data que es va donar de nou d'alta.

L’autònom societari que s'hagués donat d'alta a partir de l'1 de gener de 2018, ha de complir aquestes dues condicions:

 • Que hagi estat la seva primera alta en el RETA
 • O que no hagi estat en alta en el RETA en els 2 anys anteriors a la data de la nova alta.
 • O que no hagi estat d'alta en el RETA en els 3 anys anteriors quan el treballador autònom ja hagués gaudit de la tarifa plana.

Des de quan puc reclamar? 

Aquells autònoms societaris que ja estiguessin donats d'alta, podran reclamar per les quotes indegudament ingressades, tenint en compte el termini de 4 anys establert per a aquesta mena de reclamacions, és a dir, que solament es podrà reclamar quantitats quatre anys enrere.

Depenent de la data en la qual es va produir l'alta en el RETA, i la prescripció de quatre anys abans indicada, la quantitat podria oscil·lar entre 3.000 i 4.000 euros.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui. Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.

Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal) o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.


 

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.