La contractació temporal en l'administració pública

08/07/2021

Govern i sindicats pacten convertir en personal fix a 300.000 interins. Passaran a ser funcionaris o personal de l'administració abans de 2025.  L'acord contempla també diverses mesures per reduir la temporalitat en el sector públic


El Govern i els sindicats CSIF, CC OO i UGT han tancat aquest dilluns l'acord per limitar els contractes temporals en el sector públic a un màxim de tres anys, indemnitzar als interins que perdin la seva plaça amb 20 dies per any treballat i fer fixes més de 300.000 places que ara són temporals abans de 2025. Aquests canvis, a més de ser una exigència dels principals sindicats de funcionaris, eren un clam després dels recents pronunciaments del TJUE i del Tribunal Suprem -vegeu el nostre darrer full informatiu.

Els contractes temporals tindran una durada màxima de tres anys i aquestes places hauran d'incorporar-se a ofertes d'ocupació pública. L'interí, a més, tindrà garantia de permanència en el seu lloc de treball sempre que estigui en marxa el procés selectiu. Per part seva, les administracions hauran d'indemnitzar al personal afectat amb 20 dies per any de servei i fins a 12 mensualitats quan estenguin els contractes temporals més enllà dels tres anys i s'extingeixi la seva relació laboral. Tot acte administratiu que suposi l'incompliment d'aquests terminis, serà nul de ple dret i s'exigiran les responsabilitats que procedeixin, ja sigui en matèria disciplinària, civil o fins i tot penal.

De manera paral·lela, l'acord contempla "un procés d'estabilització que afectarà més de 300.000 places estructurals" que avui estan ocupades per personal temporal i que hauran de ser fixes abans del 31 de desembre de 2024 "com a data límit improrrogable". Aquests interins passaran a ser o bé funcionaris o ben personal laboral fix, en funció de la plaça que ocupin avui dia. L'objectiu és reduir la temporalitat per sota del 8% de les places de caràcter estructural en totes les administracions.

El pacte recull diversos punts que venien exigint els sindicats. Per exemple, de cara a optar al lloc, l'experiència adquirida fins a l'inici del procés es valorarà amb fins a un 40% en tots els àmbits de cara a optar al procés selectiu d'estabilització. Una altra pota de l'acord fa referència als interins que no superin aquest procés. Tots ells seran inclosos en borses de treball i rebran una compensació econòmica, igualment de 20 dies per any treballat. Aquests processos selectius aniran units a procediments de mobilitat i promoció interna dels funcionaris de carrera per preservar també les aspiracions legítimes d'aquest col·lectiu. En aquestes bosses s'integraran els candidats que, havent participat en el procés selectiu corresponent, i no havent-lo superat, sí hagin obtingut una puntuació que la convocatòria consideri suficient.

El procés general afectarà a totes les places de caràcter estructural, dotades pressupostàriament, ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020 i que no s'hagin vist incloses en els processos d'estabilització prevists en els acords per a la millora de l'ocupació pública dels anys 2017 i 2018.

Es valora que el pacte "ofereix seguretat jurídica, defineix amb claredat les situacions d’abús i frau de llei i incorpora mesures dissuasives i sancionadores per a acabar d'una vegada per sempre amb l'abús en la temporalitat".

"L'acord garanteix igualment el principi de no discriminació, ja que al personal temporal se li aplicarà el règim general dels funcionaris de carrera",  i les places sempre comptaran amb provisió de personal en les diferents circumstàncies que puguin donar-se.

S’estableix a partir de setembre un calendari de negociació i diàleg social amb l'objectiu d'aconseguir un nou acord global en la Funció Pública, especialment tot el relatiu a l'impuls de la promoció interna i els trasllats.

.../...

L'acord planteja també reformar l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic per  establir noves condicions amb les quals contractar empleats interins. Així, es podrà cobrir amb un interí una plaça vacant quan no sigui possible fer-ho amb un funcionari de carrera, només per una durada màxima de tres anys. També podran ser contractats interins per substituir de manera transitòria als seus titulars, pel temps estrictament necessari, per a l'execució de programes de caràcter temporal que no superin els tres anys de durada, o per excés acumulació de tasques, amb un termini màxim de nou mesos dins d'un període de 18 mesos. El personal funcionari interí per vacant podrà romandre en la seva plaça, sempre que s'hagi publicat la convocatòria dins del termini dels tres anys a comptar des de la data el seu nomenament. En aquest supòsit, el treballador podrà romandre fins a la resolució de la convocatòria i el seu cessament no implicarà compensació econòmica.

Cinco días. 06/07/2021

 


Aquesta informació és una notícia publicada en un mitjà de comunicació, i és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió. Igualment no s´han dictat encara les normes que s’hi preveuen per a la seva aplicació pràctica.


A Grup Cànovas estem al vostre costat per ajudar-vos en el que calgui.


Nosaltres ens encarreguem de fer-vos-ho fàcil, perquè no tingueu maldecaps ni us hàgiu de moure de casa.


Pots contactar amb el teu assessor habitual mitjançant el mail o a info@canovas.net


Grup Cànovas 1852 ofereix serveis de Consultoria, Assessoria i Gestoria per a Empreses, Persones i Institucions. Som especialistes en Assessorament Fiscal, Gestió Laboral i RRHH , Suport Jurídic, Tràmits Administratius i Consultoria d'Estratègia Empresarial a Girona. Ens podeu contactar a info@canovas.net , al telf. 972 20 26 00 (Girona) / 972 64 19 00 (La Bisbal), al Whatsapp 620273874 o a les nostres oficines ubicades a la Plaça Diputació, 2 de Girona i al Pol Ind. Aigüeta local 26, 1-2 - La Bisbal. Més de 160 anys assessorant a empreses, persones i institucions.

Contacta amb nosaltres. A Cànovas t'ajudem.